Επιλογή Σελίδας

Καθηγητής
Χ2-305α
Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
T.K. 451 10 - Iωάννινα
e-mail: avlessid@uoi.gr , avlessid@otenet.gr
Τηλέφωνο: +30-2651008401
Fax: +30-2651008781
https://chem.uoi.gr/meli-dep/vlessidis-athanasios/
Αναλυτική Χημεία

Βιογραφικό

Mέλος

της Ένωσης Eλλήνων Xημικών (E.E.X.), (1987)

του Royal Society of Chemistry (GRSC), (1992)

του Royal Society of Chemistry (CChem MRSC), (1994)

του International Zeolite Association (IZA), (1992)

της Eλληνικής Zεολιθικής Eταιρίας (EΛZE)-Hellenic Zeolite Association (HELZA)-(Iδρυτικό μέλος), (1996)

του Hellenic Network in Applied Catalysis (HELNAC), (2002)

του Royal Society of Chemistry (The SCIENCE council) (Chartered Scientist, CSci), (2004)

 

Σπουδές

1978-1981: Λύκειο Zωσιμαίας Σχολής Iωαννίνων,

1982-1987 (Πτυχίο): Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Eπιστημών, Tμήμα Xημείας,

1987-1992 (Διδακτορική διατριβή): Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Θετικών Eπιστημών, Tμήμα Xημείας, Tομέας Aνόργανης και Aναλυτικής Xημείας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας,

1989: εκπαίδευση στo Τμήμα Χημείας του Παν/μίου U.M.I.S.T., στο Manchester της Aγγλίας,

1993-1998: Mεταδιδακτορικός ερευνητής στο Eργαστήριο Aναλυτικής Xημείας, του Tμήματος Xημείας, του Πανεπιστημίου Iωαννίνων.

 

Συνοπτική Ερευνητική Δραστηριότητα

1. Μοριακή φασματοσκοπία, 2. Ατομική φασματοσκοπία, 3. Υγρή χρωματογραφία, 4. Αέρια χρωματογραφία, 5. Ηλεκτροχημεία / Εκλεκτικά ηλεκτρόδια (Παρασκευή σύμμικτων μεμβρανών διήθησης ιόντων και μελέτες βελτιστοποίησης των υλικών που χρησιμοποιούνται), 6. Χημειοφωταύγεια και αναλυτικές εφαρμογές, 7. Τεχνικές ανάλυσης σε ροή (FIA), 8. Κινητικές μέθοδοι ανάλυσης, 9. Μέθοδοι Εκχύλισης / Μικροεκχύλισης και Διαχωρισμού, 10. Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία / Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος (Μεθοδολογίες ελέγχου της ποιότητας υδατικών συστημάτων και υγρών αποβλήτων), 11. Χημειομετρία και Αναλυτικές Εφαρμογές, 12. Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στην Αναλυτική Χημεία, 13. Σύνθεση, Ανάλυση και Χαρακτηρισμός καταλυτών με έμφαση στους ζεόλιθους, 14. Ζεόλιθοι και εφαρμογές.

 

Eκπαιδευτικό Έργο

Διδασκαλία:

1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών:

Αναλυτική Χημεία Ι (Ποιοτική Αναλυτική Χημεία), Αναλυτική Χημεία ΙΙ (Ποσοτική Αναλυτική Χημεία), Αναλυτικές Τεχνικές Χαρακτηρισμού Στερεών και Εφαρμογές, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι (Εργαστήριο Ποιοτικής και Ποσοτικής Χημικής Ανάλυσης), Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ (Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης).

2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

Αναλύσεις πεδίου – Μη καταστρεπτικές μέθοδοι ανάλυσης, Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης (ΙΙ), Εφαρμογές νανο-υλικών στη Αναλυτική Χημεία, Καταλύτες και καταλυτικές διεργασίες- Μοριακά υλικά στη Χημεία και Τεχνολογία Υλικών, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι και ΙΙ, Εργαστήρια Φυσικοχημικών και Φασματοσκοπικών Τεχνικών στη Βιοανόργανη Χημεία (Παλαιού Προγράμματος).

 

Συγγραφικό Έργο:

Πανεπιστημιακές Παραδόσεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις για Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

  Επίβλεψη Πτυχιακών-διπλωματικών εργασιών: (44)  

Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών: (17)

  Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών: (2)   Ακαδημαϊκή επίβλεψη πρακτικής άσκησης φοιτητών: (6)  

Στοιχεία των δημοσιεύσεων

Σύνολο δημοσιεύσεων* 97
Σύνολο αναφορών* 2362
Σύνολο ετεροαναφορών* 2104
Σύνολο αναφορών (2017-2021)* 774
Σύνολο ετεροαναφορών (2017-2021)* 726
Συντελεστής Hirsch Index (h) συνολικών αναφορών* 26
Συντελεστής Hirsch Index (h) ετεροαναφορών* 24
Συνολικός συντελεστής απήχησης (SCI JCR-IMPACT FACTOR-Issue 2015)  347.768

 

*Aναζήτηση στη βάση δεδομένων Scopus (Οκτώβριος 2021).

 

Κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

1) Analytica Chimica Acta (Elsevier), 2) Talanta (Elsevier), 3) Desalination (Elsevier), 4) Journal of Environmental and Analytical Chemistry (Taylor & Francis Group), 5) Water and Environment journal (Blackwell Synergy), 6) Water Resourses Management (Springer), 7) Water Research (Elsevier), 8) Sensor Letters (American Scientific Publishers), 9) Catalysis Communications (Elsevier), 10) Analytical Letters (Taylor & Francis Group), 11) Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (Elsevier), 12) Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy (Elsevier), 13) Luminescence: The Journal of Biological and Chemical Luminescence (Wiley), 14) Food Chemistry (Elsevier), 15) Journal of Automated Methods and Management in Chemistry (Hindawi Publishing Corp.), 16) Food Analytical Methods (Springer), 17) Journal of Chromatography A (Elsevier), 18) Sensors & Actuators: B. Chemical (Elsevier), 19) Current Analytical Chemistry (Bentham Science Publishers), 20) Microchomica Acta, 21) International Journal of Spectroscopy ((Hindawi Publishing Corp.), 22) Journal of the Serbian Chemical Society Analytical Chemistry (Springer), 23) Journal of the Brazilian Chemical Society, 24) Journal of Analytical Methods in Chemistry (Hindawi Publishing Corp.), 25) Langmuir (ACS Publications), 26) New Journal of Chemistry (Royal Sοciety of Chemistry Publications), 27) Analytical Chemistry (ACS Publications), 28) J. Environ. Sci. Health, Part A (Taylor & Francis Group).

 

Eρευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα

1991-1992: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα (ΠENEΔ).

Τίτλος: “Σύνθεση και χαρακτηρισμός καταλυτών ζεολιθικής δομής”.

Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας, του Yπουργείου Bιομηχανίας, Eνέργειας και Tεχνολογίας (ΓΓET).

1993: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα (STRIDE HELLAS).

Τίτλος: “Increasing the competitiveness of the Greek petroleum refineries”.

Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας, του Yπουργείου Bιομηχανίας, Eνέργειας και Tεχνολογίας (ΓΓET).

1993-1995: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα: “Measurements and testing”, Πεδίο 4: New Methods of Measurement.

Tίτλος: Wastewaters Quality Monitor, Συμβόλαιο (MAT1- CT93-0008) μεταξύ της Eυρωπαϊκής Kοινότητας (EUROPEAN COMMUNITY) και των : Universite de Provence, Universitat de las Illes Balears, University of Ioannina, Societe d΄Etude et de Construction de Materiel Medical (SECOMAM).

Φορέας χρηματοδότησης: Eυρωπαϊκή Ένωση (E.O.K.).

1995-1997: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα: “ENVIRONMENT”,

Tίτλος: Development of a procedure for the re-use of wash water required in photographic processes and for the recycling or destruction of the removed harmful compounds, Συμβόλαιο (EV5V-CT94-0552, DG XII DTEE) μεταξύ της Eυρωπαϊκής Ένωσης (EUROPEAN UNION) και των: Friedrich-Alexander-Universitat, Erlangen Nurnberg, Institute of Physical Chemistry, GERMANY; University of Ioannina, Laboratory of Analytical Chemistry, GREECE; Universidad Nacional de Cordoba, Facultad de Ciencias Quimicas, Departmento de Quimica Analytica, SPAIN.

Φορέας χρηματοδότησης: Eυρωπαϊκή Ένωση (E.E).

1996-1998: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα (ΠENEΔ).

Τίτλος: “Aλληλεπίδραση βαναδίου-στοιχείων μετάπτωσης σε καταλύτες πυρόλυσης υδρογονανθράκων (ζεολιθικής δομής)”.

Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας, του Yπουργείου Aνάπτυξης (ΓΓET).

1998-1999: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του Kοινωφελούς Ιδρύματος Aλέξανδρος Σ. Ωνάσης:

Τίτλος: “Eκτίμηση μέτρων εξυγίανσης της λίμνης Παμβώτιδας”.

Φορέας χρηματοδότησης: Kοινωφελές Ίδρυμα Aλέξανδρος Σ. Ωνάσης, Δήμος Iωαννιτών

1998-2001: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα (YΠEP).

Τίτλος: “Aνάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ελέγχου και επεξεργασίας υδάτων και επεξεργασμένων λυμάτων”.

Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Tεχνολογίας, του Yπουργείου Aνάπτυξης (ΓΓET).

2001-2003: Συμμετοχή στο πρόγραμμα (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II): ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΜΣ (ΥΠΟΕΡΓΩΝ) «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Τίτλος: “Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Βιοανόργανη Χημεία”.

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΚΤ

2001-2003: Συμμετοχή στο πρόγραμμα (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II): ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΜΣ (ΥΠΟΕΡΓΩΝ) «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Τίτλος: “Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων”.

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΚΤ

2004-2006: Συμμετοχή στο πρόγραμμα (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II): ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ι: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ»

Τίτλος: “Μελέτη προσδιορισμού των στοιχείων της ομάδας του λευκόχρυσου ως υπολείμματα των καταλυτικών μετατροπέων στο αστικό περιβάλλον”.

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΚΤ

2004-2006: Συμμετοχή στο πρόγραμμα (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II): ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΜΣ (ΥΠΟΕΡΓΩΝ) «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ»

Τίτλος: “Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ”.

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΚΤ

2006-2008: Συμμετοχή στο πρόγραμμα INTERREG IIIB-ARCHIMED: που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (75%) και από εθνικούς πόρους (25%)

Τίτλος: “Προστασία πόρων, διαχείριση και προώθηση οικολογικής αντίληψης για την βιώσιμη εκμετάλλευση των βρώσιμων βοτάνων και καρυκευμάτων”.

Φορέας χρηματοδότησης: EUROPEAN UNION, European Regional Development Fund

2006-2008: Συμμετοχή σε επιστημονική έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή

Τίτλος: “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ”.

Φορέας χρηματοδότησης: Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή

Eπιστημονικός Yπεύθυνος: Α. Γ. Βλεσσίδης, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

2008-2010: Συμμετοχή σε έργο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που χρηματοδοτείται από την Κοινότητα Σουλίου (Ν. Θεσπρωτίας)

Τίτλος: “Ανάλυση ποιότητας υδάτων για βαρέα μέταλλα από τις πηγές της Κοινότητας Σουλίου”.

Φορέας χρηματοδότησης: Κοινότητα Σουλίου (Ν. Θεσπρωτίας)

Eπιστημονικός Yπεύθυνος: Α. Γ. Βλεσσίδης, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

2012-2015: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της Κατηγορίας Πράξης 10.74.11.03 «Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας» του ΕΠΕΔΒΜ, Πράξης 10.74.11.03.01 «ΘΑΛΗΣ» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ,

Τίτλος: «ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ» –

«STUDY OF NOVEL CHEMILUMINESCENT SYSTEMS AND ELABORATION OF THEIR APPLICATIONS ON THE DEVELOPMENT OF NEW AUTOMATED ANALYTICAL METHODS FOR THE DETERMINATION OF FOOD CONSTITUENTS, ENVIRONMENTAL POLLUTANTS AND ACTIVE PHARMACEUTICAL COMPOUNDS».

Φορέας χρηματοδότησης: Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης (Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ)

Συντονιστής-Υπέυθυνος Ερευνητικής Ομάδας: Αναπληρωτής καθηγητής Αθανάσιος Βλεσσίδης, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Iωαννίνων.

2020-2021: Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ.

Τίτλος: «Aνάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανίχνευσης και τεχνικών ανάγνωσης σήματος για την οπτική ανάλυση βιοδεικτων σε βιολογικά ρευστά» Φορέας χρηματοδότησης: co-financed by Greece and the European Union) A. Βλεσσίδης: Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος  

Μέλος Επιστημονικών και Οργανωτικών Επιτροπών συνεδρίων

1) Μέλος του 20ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΧΗΜΕΙΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005.

2) Member of SCIENTIFIC AND ORGANIZING COMMITTEE of 4th CCMS/NATO Workshop on “Management of Industrial Toxic Wastes and Substances Research: Advanced Monitoring Techniques of Hazardous Wastes, University of Ioannina, Ioannina, Greece, 26-27 August 2006.

3) Member of SCIENTIFIC COMMITTEE of 6th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD-2008) conference which was being organised and co-ordinated by Pamukkale University, Denizli-Pamukkale, Turkey, 09-12 October 2008.

4) Member of INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE of 6th INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS MODERN TRENDS AND APPLICATIONS (IMA 2009) conference which was being organised and co-ordinated by University of Athens, Athens, Greece, 04-08 October 2009.

5) Member of ORGANIZING AND SCIENTIFIC COMMITTEE of 10th INTERNATIONAL CONFERENCE: “PROTECTION AND RESTORATION OF THE ENVIRONMENT X” which was being organised and co-ordinated by University of Ioannina-Stevens Institute of Technology-University of Western Greece, Corfu, Greece, 05-09 July 2010.

6) Member of SCIENTIFIC COMMITTEE of 7th Aegean Analytical Chemistry Days-AACD2010 conference which was being organised and co-ordinated by University of Athens, Mytilene, Lesvos, Greece, September 29 – October 3, 2010.

7) Member of INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE of INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS MODERN TRENDS AND APPLICATIONS (IMA 2011) conference which was being organized by the Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh) and the Laboratory of Analytical Chemistry of the Technical University of Crete, with the support and cooperation of all Analytical Laboratories of Greek Universities, Chania, Crete, Greece, 18-22 September 2011.

8) Member of ORGANIZING COMMITTEE of 12th International Conference on Flow Analysis, “Flow Analysis XII”, which was being organized by Aristotle University of Thessaloniki, Japanese Association for Flow Injection Analysis and Association for Flow-based Analysis (THAI-AFA), Thessaloniki, Greece, 23-28 September 2012.

9) Member of SCIENTIFIC COMMITTEE of 8th Aegean Analytical Chemistry Days-AACD2012 conference which was being organised by Chemistry Department at Izmir Institute of Technology (IZTECH), Izmir, Turkey, September 16– 20 2012.

10) Member of INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE of 8th INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS MODERN TRENDS AND APPLICATIONS (IMA 2013) conference which was being organized by the Laboratory of Analytical Chemistry, Department of Chemical Engineering, Polytechnic School, Aristotle University of Thessaloniki and the Laboratory of Inorganic and Analytical Chemistry, School of Chemical Engineering, National Technical University, Thessaloniki, Greece, 15-19 September 2013.

11) Member of INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE of 8th European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment and the 14th Symposium on Chemistry and Fate of Modern Pesticides conference which was being organized by European and Mediterranean Association for Environmental Education Assessment and Protection (ENEAP)-Department of Chemistry, School of Sciences, University of Ioannina, Greece-Gruppo di Ricerca Italiano Fitofarmaci e Ambiente (GRIFA)-International Association of Environmental Analytical Chemistry, (IAEAC), Ioannina, Greece on September 18-21, 2014.

12) Member of SCIENTIFIC COMMITTEE of 9th Aegean Analytical Chemistry Days-AACD2014 conference which was being organised by the: Laboratory of Analytical Chemistry, Department of Chemistry School of Sciences, National and Kapodistrian University of Athens – Department of Financial and Management Engineering, University of the Aegean – Association of Greek Chemists (North Aegean Branch), Chios, Greece, 29 September-3 October 2014.

13) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2014, Ιωάννινα, Συνεδριακό κέντρο «Κάρολος Παπούλιας», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

14) Member of INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE of 9th INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS MODERN TRENDS AND APPLICATIONS (IMA 2015) conference which was being organized by the Technological Educational Institute of Peloponnese and the National Technical University of Athens, Kalamata, Greece, 20-24 September 2015.

15) Member of INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE of 10th AEGEAN ANALYTICAL CHEMISTRY DAYS (AACD2016) conference which was being organised by Çanakkale Onsekiz Mart University and Istanbul University and will be held in Çanakkale/Turkey during the period of 29th September-2nd October, 2016.

16) Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 22ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ: ΧΗΜΕΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

17) Member of INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE of 10th INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS MODERN TRENDS AND APPLICATIONS (IMA 2017) conference which was being organized by by the University of Crete and the National Technical University of Athens, Heraklion, Greece, 17-21 September 2017.

18) Member of INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE of 11th AEGEAN ANALYTICAL CHEMISTRY DAYS (AACD2018) conference which was being organised by Laboratory of Analytical Chemistry, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens and the Department of Environmental and Natural Resources Engineering, Laboratory of Environmental Chemistry and Biochemical Processes, Technological Educational Institute of Crete, in collaboration with the Department of Food Quality and Chemistry of Natural Products, International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) – Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh) and will be held in in Chania, Crete, Greece, during the period of 25th-September, 2018.

19) Member of Organizing Committee and INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE of 11th INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS MODERN TRENDS AND APPLICATIONS (IMA 2019) conference which was being organized by the University of Ioannina and the National Technical University of Athens, Ioannina, Epirus, Greece, 22-25 September 2019.

20) Member of INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE of 12th INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS MODERN TRENDS AND APPLICATIONS (IMA 2021) conference which was being organized by the University of Aristotle University of Thessaloniki and the National Technical University of Athens, Ioannina, virtual event, Greece, 20-23 September 2021.  

Ερευνητικά δημοσιεύματα

19 επιστημονικά δημοσιεύματα σε πλήρη πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (short papers in proceedings of international conferences), 18 επιστημονικά δημοσιεύματα σε πλήρη πρακτικά Eλληνικών συνεδρίων (Greek conference proceedings), 97 επιστημονικά δημοσιεύματα σε πρακτικά περιλήψεων διεθνών συνεδρίων (abstracts in international conferences), 23 επιστημονικά δημοσιεύματα σε πρακτικά περιλήψεων Ελληνικών συνεδρίων (abstracts in national conferences) και 97 επιστημονικά δημοσιεύματα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτή (publications in peer reviewed journals).

 

Διοικητικό Έργο

Διευθυντής του Τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2013-2014) και (2015-2016).

Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Χημείας, Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων (ως εσωτερικός και εξωτερικός εκλέκτορας), Μέλος Εφορευτικών Επιτροπών για Εκλογές: (Κοσμήτορα, Προέδρου του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Ιωαννίνων, Διοικητικού συμβουλίου συλλόγου μελών Δ.Ε.Π. του Παν/μίου Ιωαννίνων), Μέλος Επιτροπών για τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας-εγκατάστασης επιστημονικών οργάνων και αναλώσιμων από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μέλος σε Επιτροπές του Τμήματος Χημείας: (1. Επιτροπή για τη σύνταξη του οδηγού σπουδών του Τμήματος, 2. Επιτροπή Παραλαβής Αγοραζομένων Ειδών, 3. Επιτροπή επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, 4. Επιτροπή εξέτασης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. για την κατάταξή τους στο Τμήμα Χημείας Παν/μίου Ιωαννίνων, 5. Επιτροπή για την καλή λειτουργία του κοινού Τμηματικού Εργαστηρίου Χρωματογραφίας, 6. Επιτροπή καταστροφής Άχρηστων Οργάνων και Αντικειμένων, 7. Επιτροπή για την υποβολή εισήγησης για έγκριση από τη Γ.Σ. του Τμήματος Χημείας Παν/μίου Ιωαννίνων επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (έδρα Αγρίνιο), 8. Επιτροπή για την υποβολή εισήγησης για έγκριση από τη Γ.Σ. του Τμήματος Χημείας Παν/μίου Ιωαννίνων επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την Επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων Τμημάτων Χημείας, 9. Επιτροπή για την υποβολή εισήγησης για έγκριση από τη Γ.Σ. του Τμήματος Χημείας Παν/μίου Ιωαννίνων επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Π.Σ.Ε. Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 10. Επιτροπή Αναβάθμισης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων, 11. Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών για την παροχή επικουρικού έργου, 12. Επιτροπή Κοστολόγησης Λειτουργίας Εργαστηρίων. (συντονιστής), 13. Επιτροπή Κατατακτήριων εξετάσεων, 14. Επιτροπή ελέγχου επιτυχόντων μεταφοράς θέσεων (μετεγγραφών), 15. Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων, 16. Υποεπιτροπή Οργάνωσης Επισκέψεων στο Τμήμα Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων (Γ.Σ. 904Α /18-3-15), 17) Επιτροπή κτηματολογίου, εξοπλισμού και λειτουργικότητας υποδομών του Τμήματος.

2014-σήμερα

Μέλος της ΕΔΕ του Δ.Π.Μ.Σ. «Χημεία και Τεχνολογία Υλικώνν» σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σ.Θ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αριθμ. συν. Γ.Σ.Ε.Σ. 270/28-01-2015) και την απόφαση του Τμήματος Χημείας της Σ.Θ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αριθμ. συν. Γ.Σ.Ε.Σ. 901Α/13-02-2015).

2019-2020 Ύστερα από απόφαση της Προέδρου του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου Ιωαννίνων ορίστηκα Συντονιστής της επιτροπής προπτυχιακών σπουδών για το ακαδ.έτος 2019-2020.

 

Επιστημονικά Δημοσιεύματα σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (με ανώνυμους κριτές)

1. N. P. Evmiridis, A. G. Vlessidis

“Spectrophotometric Method for rate Determination οf Ion-exchange. Process in Solid-Liquid Heterogeneous Systems”.

The Analyst,

Vol. 115, No 6, June 1990, 771-777.

2. N. P. Evmiridis, M. A. Demertzis, A. G. Vlessidis

“Effect of treatment of synthetic zeolite-polymer membranes on their potential response characteristics”.

Fresenius΄ journal of Analytical Chemistry,

Vol. 340, No 3, 1991, 145-152.

3. A. G. Vlessidis, N. P. Evmiridis

“Diffusion coefficients of transition metal ion complexes in zeolites NaA, CaA, and NaX”.

collection of Czechoslovak Chemical Communications,

Vol. 57, 1992, 921-937.

4. A. G. Vlessidis, N. P. Evmiridis, B. Beagley, D. N. Armitage

“Cuprammine Ion Exchanged NaX Zeolite and Crystal Structure Analysis”.

Zeitschrift für Kristallographie,

Vol. 203, 1993, 17-27.

5. E. D. Economou, N. P. Evmiridis, A. G. Vlessidis

“Dissolution Kinetics of CaCO3 in Powder Form and Influence of Particle Size and Pretreatment on the Course of Dissolution”.

Industrial & Engineering Chemistry Research,

Vol. 35, No 2, 1996, 465-474.

6. Sunyuan Yang, Athanasios G. Vlessidis, Nicholas P. Evmiridis

“Influence of Gel Composition and Crystallization Conditions on the Conventional Synthesis of Zeolites”.

Industrial & Engineering Chemistry Research,

Vol. 36, No 5, 1997, 1622-1631.

7. Sanyuan Yang, A. G. Vlessidis, and N. P. Evmiridis

“Synthesis of zeolites in the system Na2O – SiO2 – Al2O3 – H2O – glycerol”.

Microporous Materials,

Vol. 9, 1997, 273-286.

8. Nicholaos P. Evmiridis, Nicholaos K. Thanasoulias and Athanasios G. Vlessidis

“Chemiluminescence (CL) emission generated during oxidation of pyrogallol and its application in Analytical Chemistry. I. Effect of oxidant compound”.

Talanta,

Vol. 46/1, 1998, 179-196.

9. Nicholaοs P. Evmiridis, Nicholaοs K. Thanasoulias and Athanasios G. Vlessidis

“Determination of glucose and fructose in mixtures by kinetic method of analysis and chemiluminescence detection”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 398, 1999, 191-203.

10. Nicholaos K. Thanasoulias, Athanasios G. Vlessidis and Nicholaos P. Evmiridis

“Influence of oxidant-species scavengers on the chemiluminescence (CL) emission generated during the oxidation of pyrogallol by hydrogen peroxide”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 401, 1999, 197-207.

11. A. G. Vlessidis, C. S. Triantafillidis and N. P. Evmiridis

“Removal and recovery of harmful compounds from wastewater of photographic processes by synthetic

zeolite – Y”.

Studies in Surface Science and Catalysis,

I. Kiricsi, G. Pál-Borbély, J.B. Nagy, H.G. Karge (Editors),

Porous Materials in Environmentally Friendly Processes,

Vol. 125, 1999, 785-792.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑ (ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ) (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000)

12. Costas S. Triantafillidis, Athanasios G. Vlessidis and Nicholaos P. Evmiridis

“Dealuminated H-Y zeolites: Influence of the Degree and the Type of Dealumination Method on the Structural and Acidic Characteristics of H-Y Zeolites”.

Industrial & Engineering Chemistry Research,

Vol. 39, No 2, 2000, 307-319.

13. M. E. Kotti, A. G. Vlessidis and N. P. Evmiridis

“Determination of phosphorous and nitrogen in the sediment of lake ΄Pamvotis΄ (Greece)”.

International Journal of Environmental Analytical Chemistry,

Vol. 78(3-4), 2000, 455-467.

14. Athanasios G. Vlessidis, Costas S. Triantafillidis and Nicholaos P. Evmiridis

“Removal and recovery of p-phenylenediamines developing compounds from photofinishing lab-washwater using clinoptilolite tuffs from Greece”.

Water Research,

Vol. 35, No 6, 2001, 1603-1608.

15. Dachun Yao, Athanasios G. Vlessidis and Nicholaos P. Evmiridis

“On-line monitoring of nitric oxide complexed with porphyrine-bearing biochemical materials by using flow injection with chemiluminescence detection”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 435, 2001, 273-280.

16. C.S. Triantafillidis, V.A. Tsiatouras, A.G. Vlessidis, N.P. Evmiridis

“Acidity characterization of dealuminated H-ZSM-5 zeolites by isopropanol dehydration”

Studies in Surface Science and Catalysis,

A. Galarneau, F. Di Renzo, F. Fajula, J. Vedrine (editors)

Zeolites and Mesoporous Materials at the dawn of the 21st century,

Vol. 135, 2001, CD-ROM.

17. C. S. Triantafillidis, A. G. Vlessidis, L. Nalbandian, and N. P. Evmiridis

“Effect of the degree and the type of dealumination method on the structural and acidic characteristics of H-ZSM-5 zeolites”.

Microporous and Mesoporous Materials,

Vol. 47/2-3, 2001, 369-388.

18. Dachun Yao, Mamas I. Prodromidis , Athanasios G. Vlessidis, Miltiades I. Karayannis and Nickolaos P. Evmiridis

“Membrane sampler for interference-free NO-determination in biological fluids with FI/CL-detection”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 450, 2001, 63-72.

19. Dachun Yao, Athanasios G. Vlessidis, Nicholaos P. Evmiridis, Angelos Evangelou, Spiros Karkabounas and Stavros Tsampalas

“Luminol chemiluminescence reaction: A new method for monitoring nitric oxide in vivo”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 458, 2002, 281-289.

20. Dachun Yao, Athanasios G. Vlessidis and Nicholaos P. Evmiridis

“Development of an interference-free chemiluminescence method for monitoring acetylcholine and choline based on immobilized enzymes”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 462, 2002, 199-208.

21. D. L. Giokas, A. G. Vlessidis, M.O. Angelidis, G.J. Tsimarakis and M. I. Karayannis

“Systematic analysis of the operational response of activated sludge process to variable wastewater flows. A case study.”.

Clean Technologies and Environmental Policy,

Vol. 4, 2002, 183-190.

22. Dachun Yao, Athanasios G. Vlessidis, Nicholaos P. Evmiridis, Yikai Zhou, Shunqing Xu, Huarong Zhou

“Novel chemiluminescence method for detection of superoxide anions and its application to dry-cured meat”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 467, 2002, 145-153.

23. Dachun Yao, Athanasios G. Vlessidis and Nicholaos P. Evmiridis

“Monitoring reactive oxygen species in vivo using microdialysis sampling and chemiluminescence detection as an alternative global method for determination of total antioxidant capacity”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 467, 2002, 133-144.

24. V.A. Tsiatouras, T.K. Katranas, C.S. Triantafillidis, A.G. Vlessidis, E.G. Paulidou and N.P. Evmiridis

“Dehydrogenation of propane over various chromium-modified MFI-type zeolite catalysts”.

Studies in Surface Science and Catalysis,

R. Aiello, G. Giordano, F. Testa (Editors),

Impact of Zeolites and other Porous Materials on the New Technologies at the Beginning of the New Millenium,

Vol. 142, 2002, 839-846.

25. Kang Dai, Athanasios G. Vlessidis and Nicholaos P. Evmiridis

“Dialysis membrane sampler for on-line flow injection analysis/chemiluminescence-detection of peroxynitrite in biological samples”.

Talanta,

Vol. 59/1, 2003, 55-65.

26. Evangelos K. Paleologos, Athanasios G. Vlessidis, Miltiades I. Karayannis and Nicholaos P. Evmiridis

“On-line sorption preconcentration of metals based on mixed micelle cloud point extraction prior to their determination with micellar chemiluminescence. Application to the determination of chromium at ng l-1 levels”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 477, 2003, 223-231.

27. Dachun Yao, Athanasios G. Vlessidis and Nicholaos P. Evmiridis

“Microdialysis sampling and monitoring of uric acid in vivo by a chemiluminescence reaction and an enzyme on immobilized chitosan support membrane”

Analytica Chimica Acta,

Vol. 478, 2003, 23-30.

28. Christos K. Katsaounos, Dimosthenis L. Giokas, E. K. Paleologos, Athanasios G. Vlessidis and Miltiades I. Karayannis

“The use of surfactant-based seperation techniques for monitoring of orthophosphate in natural waters and wastewater”.

The Science of the Total Environment,

Vol. 305, 2003, 157-167.

29. T. K. Katranas, A. G. Vlessidis, V. A. Tsiatouras, C. S. Triantafillidis and N. P. Evmiridis

“Dehydrogenation of propane over natural clinoptilolite zeolites”.

Microporous and Mesoporous Materials,

Vol. 61, 2003, 189-198.

30. Dachun Yao, Athanasios G. Vlessidis, Nicholaos P. Evmiridis, Stavros Siminelakis and Dimitra Niokou

“Possible mechanism for nitric oxide and oxidative stress induced pathophysiological variance in acute myocardial infarction development. A study by a flow injection analysis-chemiluminescence method”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 505, Issue 1, 2004, 115-123.

31. A. G. Vlessidis, M. E. Kotti and N. P. Evmiridis

“A Study for the Validation of Spectrophotometric Methods for Detection, and of Digestion Methods Using a Flow Injection Manifold, for the Determination of Total Phosphorus in Wastewaters”.

Journal of Analytical Chemistry,

Vol.59, No. 1, 2004, 77-85.

32. Dimosthenis L. Giokas, George Z. Tsogas, Athanasios G. Vlessidis, Miltiades I. Karayannis

“Metal ion Determination by Flame Atomic Absorption Spectrometry through Reagentless Coacervate Phase Seperation-Extraction into Lamellar Vesicles”.

Analytical Chemistry,

Vol. 76, No. 5, 2004, 1302-1309.

33. Dachun Yao, Athanasios G. Vlessidis and Nicholaos P. Evmiridis

“Fundamental Review: Determination of Nitric Oxide in Biological Samples”.

Microchimica Acta,

Vol. 147, No 1-2, 2004, 1-20.

34. Dachun Yao, Athanasios G. Vlessidis­, Yulan Gou, Xinrong Zhou, Yikai Zhou, Nicholaos P. Evmiridis

“Chemiluminescence detection of superoxide anion release and superoxide dismutase activity: modulation effect of pulsatilla chinensis”

Analytical and Bioanalytical Chemistry,

Vol. 379, No 1, 2004, 171-177.

35. Theodoros K. Katranas, Athanasios C. Godelitsas, Athanasios G. Vlessidis, and Nicholaos P. Evmiridis

“Propane reactions over natural Todorokite”

Microporous and Mesoporous Materials,

Vol. 69, 2004, 165-172.

36. Melina Kotti, Athanasios Vlessidis, Nicholaos P. Evmiridis

“Chemometric procedure for the study of fractionated wastewater ingredients using RP-HPLC/Diode Array Spectrophotometer”

Analytical and Bioanalytical Chemistry,

Vol. 379, No 5-6, 2004, 818-824.

37. George Z. Tsogas, Dimosthenis L.Giokas, Athanasios G. Vlessidis, Nicholaos P. Evmiridis

“A single-reagent method for the speciation of chromium in natural waters by flame atomic absorption spectrometry based on vesicular liquid coacervate extraction”

Spectrochimica Acta, Part B, Atomic Spectroscopy,

Vol. 59/7, 2004, 957-965.

38. S. Kowalak, E. Janiszewska, M. Gierczyńska, V. Dolata, N. Evmiridis, T. Katranas, A. Vlessidis, V. Tsiatouras, F. Roessner, E. Schneider

“Catalytic activity of zincosilicate MFI for the dehydrogenation of hydrocarbons”,

Studies in Surface Science and Catalysis,

E. van Steen, L.H. Callanan, M. Claeys (Editors),

Recent Advances in the Science and Technology of Zeolites and Related Materials,

Vol. 154 (A,B,C), 2004, 2200-2207.

39. Melina E. Kotti, Athanasios G. Vlessidis, Nicholaos C. Thanasoulias and Nicholaos P. Evmiridis

“Assessment of river water quality in Northwestern Greece”

Water Resourses Management,

Vol. 19, No.1, 2005, 77-94.

40. George Z. Tsogas, Dimitrios V. Stergiou, Athanasios G. Vlessidis, Nicholaos P. Evmiridis

“Development of a sensitive flow injection/chemiluminescence detection method for the indirect determination of propranolol”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 541, Issue 1-2, 2005, 151-157.

41. T. K. Katranas, K. S. Triantafyllidis, A. G. Vlessidis, N. P. Evmiridis

“Dehydrogenation of propane over Ga and Cr modified, “fresh” and steamed, MFI-type zeolites”.

Studies in Surface Science and Catalysis,

Aldo Gamba, Carmine Colella, Salvatore Coluccia (Editors),

Oxide Based Materials,

Vol. 155, 2005, 347-355.

42. George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Evangelos K. Paleologos, Athanasios G. Vlessidis and Nicholaos P. Evmiridis

“Single – step coacervate – mediated preconcentration of metals and metal chelates in supramolecular vesicular surfactant assemblies and determination by flame atomic absorption spectrometry”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 537, 2005, 239-248.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ) (ΙΟΥΝΙΟΣ 2005)

43. Nikolaos A. Parisis, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis and Nicholaos P. Evmiridis

“Concentration of organic compounds in natural waters with solid-phase dispersion based on advesicle modified silica prior to liquid chromatography” .

Journal of Chromatography A,

Vol. 1097, Issues 1-2, 2005, 17-24.

44. George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Petros G. Nikolakopoulos, Athanasios G. Vlessidis, and Nicholaos P. Evmiridis

“Determination of the pesticide carbaryl and its photodegradation kinetics in natural waters by flow injection-direct chemiluminescence detection”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 573-574, 2006, 354-359.

45. George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis, Nicholaos P.Evmiridis

“Sensitivity enhancement of liquid chromatographic – direct chemiluminescence detection by on-line post-column solvent mediated pre-oxidative chemiluminescence”.

Journal of Chromatography A,

Vol. 1107, Issues 1-2, 2006, 208-215

46. George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis, Nicholaos P. Evimirids

“The effects of solvent preoxidation on inhibited chemiluminescence of pyrogallol oxidation in flow injection analysis and liquid chromatography”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 565, Issue 1, 2006, 56-62.

47. Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis

“Application of a novel chemometric approach to the determination of aqueous photolysis rates of organic compounds in natural waters”.

Talanta,

Vol. 71, Issue 1, 2007, 288-295.

48. Melina E. Kotti, Nikolaos A. Parisis, Athanasios G. Vlessidis and Nicholaos P. Evmiridis

“Pattern recognition techniques for the classification of wastewater samples based on their UV-absorption spectra and their fractions after applying MW-fractionation techniques”.

Desalination,

Vol. 213, 2007, 297-310.

49. Christos Z. Katsaounos, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis and Miltiades I. Karayannis

“Identification of longitudinal and temporal patterns of phosphorus fractionation in river sediments by non-parametric statistics and pattern recognition techniques”.

Desalination,

Vol. 213, 2007, 311-333.

50. Dimitrios V. Stergiou, Spyros C. Karkabounas, Panayotis G. Veltsistas, Nicholaos P. Evmiridis and Athanasios G. Vlessidis

“Kinetic-Potentiometric Assay of Formaldehyde in Pharmaceutical and Industrial Samples, Monitored by Copper Solid Ion Selective Electrode, after its Reaction with [Cu(CH2NH2)2(H2O)2] . SO4”.

Microchimica Acta,

Volume 158, Numbers 1-2, 2007, 59-64.

51. Athanasios G. Vlessidis, Melina E. Kotti, Dimosthenis L. Giokas and Nicholaos P. Evmiridis

“Fast screening of municipal wastewater components by reversed phase chromatography coupled to UV-diode array detection”.

Water and Environment Journal,

Vol. 21, Issue 2, 2007, 157-164

52. Nicholaos P. Evmiridis, Athanasios G. Vlessidis and Nicholas C. Thanasoulias

“Review: Chemical analysis through CL-detection assisted by periodate oxidation”.

Bioinorganic Chemistry and Applications,

Vol. 2007, Article ID 92595, 2007, doi:10.1155/2007/92595, 1-10

53. Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis and Nicholaos P. Evmiridis

“On-line selective detection of antioxidants free-radical scavenging activity based on Co(II)/EDTA-induced luminolchemiluminescence by flow injection analysis”.

Analytica Chimica Acta,

Vol. 589, Issue 1, 2007, 59-65.

54. Theodoros K. Katranas, Konstantinos S. Triantafyllidis, Athanasios G. Vlessidis and Nicholaos P. Evmiridis

“Propane Reactions over Faujasite Structure Zeolites Type-X and USY: Effect of Zeolite Silica over Alumina Ratio, Strength of Acidity and Kind of Exchanged Metal Ion”.

Catalysis Letters,

Volume 118, Numbers 1-2, 2007, 79-85.

55. Ioannis A. Tsoulfanidis, George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas and Athanasios G. Vlessidis

“Design of a field flow system for the on-line spectrophotometric determination of phosphate, nitrite and nitrate in natural water and wastewater”.

Microchimica Acta,

Vol. 160, 2008, 461-469.

56. George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis, Nicholaos P. Evmiridis

“On the re-assessment of the optimum conditions for the determination of platinum, palladium and rhodium in environmental samples by electrothermal atomic absorption spectrometry and microwave digestion”.

Talanta,

Vol. 76, Issue 3, 2008, 635-641.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2009)

57. Nikolaos I. Kapakoglou, Dimosthenis L. Giokas, George Z. Tsogas and Athanasios G. Vlessidis

“Coacervation of Surface-Functionalized Polymerized Vesicles Derived from Ammonium Bromide Surfactants. Application to the Selective Speciation of Chromium in Environmental Samples”

Analytical Chemistry,

Vol. 80, No. 24, 2008, 9787-9796.

58. George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas and Athanasios G. Vlessidis

“Graphite furnace and hydride generation atomic absorption spectrometric determination of cadmium, lead, and tin traces in natural surface waters: study of preconcentration technique performance”

Journal of Hazardous Materials,

Volume 163, Issues 2-3, 2009, 988-994.

59. Dachun Yao, Huawen Li, Yulan Gou1, Haimou Zhang, Athanasios G. Vlessidis, Haiyan Zhou, Nicholaos P. Evmiridis and Zhengxiang Liu

“Betulinic acid-mediated inhibitory effect on hepatitis B virus by suppression of manganese superoxide dismutase expression”

FEBS Journal,

Volume 276, 2009, 2599–2614.

60. George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis, Maria Aloupi and Michael O. Angelidis

“Survey of the Distribution and Time-Dependent Increase of Platinum-Group Element Accumulation Along Urban Roads in Ioannina (NW Greece)”

Water, Air, & Soil Pollution,

Volume 201, Numbers 1-4 / July, 2009, 265-281.

61. Evangelos G. Zisimopoulos, George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Nikolaos I. Kapakoglou, Athanasios G. Vlessidis

“Indirect chemiluminescence-based detection of mefenamic acid in pharmaceutical formulations by flow injection analysis and effect of gold nanocatalysts”

Talanta,

Vol. 79, Issue 3, 2009, 893-899.

62. Athanasios G. Vlessidis, Nicholaos P. Evmiridis

“Periodate oxidation and its contribution to instrumental methods of micro-analysis—A review”

Analytica Chimica Acta,

Volume 652, Issues 1-2, 2009, 85-127.

63. Dimosthenis L. Giokas, George Z. Tsogas, Athanasios G. Vlessidis

“On-line derivatization coupled to flow injection permanganate chemiluminescence detection of total carbonyl compounds in natural waters and drinking water”

Analytica Chimica Acta,

Volume 651, Issue 2, 2009, 188-195.

64. Nikolaos I. Kapakoglou, Dimosthenis L. Giokas, George Z. Tsogas, Athanasios K. Ladavos and Athanasios G.

Vlessidis

“Development of a chromium speciation probe based on morphology-dependent aggregation of polymerized vesicle-functionalized gold nanoparticles”

The Analyst,

Volume 134, Issue 12, 2009, 2475-2483.

65. George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis

“A fast assay of water hardness ions based on alkaline earth metal induced coacervation (HALC)”

Talanta,

Vol. 80, Issue 5, 2010, 2049-2056.

66. G. Z. Tsogas, D. L Giokas, N. I. Kapakoglou, D. E. Efstathiou, A. G. Vlessidis, G. N. Dimitrellos, T. D. Georgiadis, A. V. Charchanti

“Land-based classification of herb’s origin based on supervised and unsupervised pattern recognition of plant and soil chemical profiling”

Analytical Letters,

Vol. 43, Issue 13, 2010, 2031–2048.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ (ΜΑΙΟΣ 2010)

67. Nikolaos I. Kapakoglou, Dimosthenis L. Giokas, George Z. Tsogas, Athanasios G. Vlessidis

“Analytical application of surface-affinity polymerized vesicular membranes to trace metal analysis by electrothermal atomic absorption spectrometry”

Microchimica Acta,

Volume 169, Issue 1, 2010, 99-107.

68. Nikolaos P. Koutsoulis, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis, George Z. Tsogas

“Alkaline earth metal effect on the size and color transition of citrate-capped gold nanoparticles and analytical

implications in periodate-luminol chemiluminescence”

Analytica Chimica Acta,

Volume 669, Issues 1-2, 2010, 45-52.

69. Christos M. Tsoumanis, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis

“Monitoring and classification of wastewater quality using supervised pattern recognition techniques and deterministic resolution of molecular absorption spectra based on multiwavelength UV spectra deconvolution”

Talanta,

Volume 82, Issue 2, 2010, 575-581.

70. Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis, George Z. Tsogas, Nicholaos P. Evmiridis

“Nanoparticle-assisted chemiluminescence and its applications in analytical chemistry” Review Article

TrAC Trends in Analytical Chemistry,

Volume 29, Issue 10, 2010, 1113-1126.

71. Dimosthenis L. Giokas, Nicholaos C Thanasoulias, Athanasios G Vlessidis

“Multivariate chemometric discrimination of cigarette tobacco blends based on the UV-Vis spectrum of their hydrophilic extracts”

Journal of Hazardous Materials,

Volume 185, Issue 1, 2011, 86-92.

72. Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis

“Synthetic membranes (vesicles) in inorganic ion analysis: A review”

Analytica Chimica Acta,

Volume 683, Issue 2, 2011, 156-169.

73. Aikaterini A. Akrivi, George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis

“Analytical determination and bio-monitoring of platinum group elements in roadside grass using microwave assisted digestion and electrothermal atomic absorption spectrometry”

Analytical Letters,

Vol. 45, Issue 5-6, 2012, 526-538.

74. Kiriakos M. Giannoulis, George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis

“Dispersive μicro-solid phase extraction of ortho-phosphate ions onto magnetite nanoparticles and determination as its molybdenum blue complex”

Talanta,

Vol. 99, Issue 15, 2012, 62-68.

75. Dimosthenis L. Giokas, Dionysios C. Christodouleas, Ioanna Vlachou, Athanasios G. Vlessidis, Antony C. Calokerinos

“Development of a generic assay for the determination of total trihydroxybenzoate derivatives based on gold-luminol chemiluminescence”

Analytica Chimica Acta,

Volume 764, 2013, 70-77.

76. Constantinos K. Zacharis, Paraskevas D. Tzanavaras and Athanasios G. Vlessidis

“Determination of rimantadine in human urine by HPLC using a monolithic stationary phase and on-line post-column derivatization”

Journal of Separation Science,

Volume 36, 2013, 1720–1725

77. Kiriakos M. Giannoulis, Dimosthenis L. Giokas, Qing Zhu, George Z. Tsogas, Athanasios G. Vlessidis and Qinmin Pan

“Surfactant-enhanced liquid-liquid microextraction coupled to micro-solid phase extraction onto highly hydrophobic magnetic nanoparticles”

Microchimica Acta,

Volume 180, Nos. 5-6, 2013, 775-782.

78. Kyriakos M. Giannoulis, Dimosthenis L. Giokas, George Z. Tsogas and Athanasios G. Vlessidis

“Ligand-free gold nanoparticles as colorimetric probes for the non-destructive determination of total dithiocarbamate pesticides after solid phase extraction”

Talanta,

Volume 119, 2014, 276-283.

79. Vasiliki A. Gatselou, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis

“Determination of dissolved organic matter based on UV-light induced reduction of ionic silver to metallic nanoparticles by humic and fulvic acids”

Analytica Chimica Acta,

Volume 812, 2014, 121-128.

80. Foteini A. Kappi, George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Dionysios C. Christodouleas, Athanasios G. Vlessidis

“Colorimetric and visual read-out determination of cyanuric acid exploiting the interaction between melamine and silver nanoparticles”

Microchimica Acta,

Volume 181, 2014, 623-629.

81. George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis

“Ultratrace Determination of Silver, Gold, and Iron Oxide Nanoparticles by Micelle Mediated Preconcentration/Selective Back- Extraction Coupled with Flow Injection Chemiluminescence Detection”

Analytical Chemistry,

Volume 86 (7), 2014, 3484–3492.

82. George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis

“Derivatization coupled to chemiluminescence detection” – Review article

Current Analytical Chemistry,

Volume 10, Number 3, 2014, 305-319.

83. Dimosthenis L. Giokas, George Z. Tsogas, Athanasios G. Vlessidis

“Programming fluid transport in paper-based microfluidic devices using razor-crafted open”

Analytical Chemistry,

Volume 86, 2014, 6202–6207.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015)

84. George Z. Tsogas, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis, Anastasia Badeka

“Flow through fluorescence detection of phosphate in human saliva based on sensitized turn-on photoluminescence of CdS quantum dots”

Analytical Letters,

Volume 49, Issue 5, March 2016, pages 618-626.

85. Tatiana G. Choleva, Foteini A. Kappi, Dimosthenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis

“Paper-based assay of antioxidant activity using analyte-mediated on-paper nucleation of gold nanoparticles as colorimetric probes”

Analytica Chimica Acta,

Volume 860, 2015, Pages 61–69.

86. Vasiliki A. Gatselou, Dimothenis L. Giokas, Athanasios G. Vlessidis,  Mamas I. Prodromidis

“Rhodium nanoparticle-modified screen-printed graphite electrodes for the determination of hydrogen peroxide in tea extracts in the presence of oxygen”

Talanta,

Volume 134, 1 March 2015, Pages 482-487.

87. Tatiana G. Choleva, Foteini A. Kappi, George Z. Tsogas, Athanasios G. Vlessidis, Dimosthenis L. Giokas

“In-situ suspended aggregate microextraction of gold nanoparticles from water samples and determination by electrothermal atomic absorption spectrometry”

Talanta,

Volume 151, 1 May 2016, Pages 91-99.

88. Spyridoula Mandyla, George Z. Tsogas, Athanasios G. Vlessidis, Dimosthenis L. Giokas

“Determination of gold nanoparticles in environmental water samples by second-order optical scattering using dithiotreitol-functionalized CdS quantum dots after cloud point extraction”

Journal of Hazardous Materials,

Volume 323, 2017, Pages 67–74.

89. Ying Zhan, Zhaoyu Liu, Min Li, Ting Ding, Laxi Zhang, Qiaomei Lu , Xu Liu, Ziyun Zhang, Athanasios Vlessidis, Tak Yee Aw, Zhengxiang Liu, DachunYao

“ERβ expression in the endothelium ameliorates ischemia/reperfusion- mediated oxidative burst and vascularinjury”

Free Radical Biology and Medicine,

Volume 96, July 2016, 223–233.

90. George Z. Tsogas, Foteini A. Kappi, Athanasios G. Vlessidis, Dimosthenis L. Giokas

“Recent advances in nanomaterial probes for optical biothiol sensing: A review”

Analytical Letters,

Vol. 51, No 4, 2018, pages 443-468.

91. Asimina Voulgari, Vasiliki A. Gatselou, Foteini A. Kappi, Tatiana G. Choleva, George Z. Tsogas, Athanasios G. Vlessidis and Dimosthenis L. Giokas

“Solid ink-printed filter paper as a green adsorbent material for the solid-phase extraction of UV filters from water samples”

International Journal of Environmental Analytical Chemistry,

Volume 97, No 12, 2017, Pages 1163–1177.

92. Anastasia Kostara, George Z. Tsogas, Athanasios G. Vlessidis, and Dimosthenis L. Giokas

“Generic Assay of Sulfur-Containing Compounds Based on Kinetics Inhibition of Gold Nanoparticle Photochemical Growth”

ACS Omega,

Volume 3, 2018, Pages 16831−16838.

93. Tatiana G. Choleva, George Z. Tsogas, Athanasios G. Vlessidis and Dimosthenis L. Giokas

“Generic Assay of Sulfur-Containing Compounds Based on Kinetics Inhibition of Gold Nanoparticle Photochemical Growth”

Environmental Pollution,

Volume 263, 2020 114407, Pages 1-8.

94. Elli Akrivi, Foteini Kappi, Vasiliki Gouma, Athanasios G. Vlessidis, Dimosthenis L. Giokas, Nikolaos Kourkoumelis “Biothiol modulated growth and aggregation of gold nanoparticles andtheir determination in biological fluids using digital photometry” Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Volume 249, 2021, Article 119337, Pages 1-11.

95.  Elli Akrivi, Athanasios G. Vlessidis, Dimosthenis L. Giokas, Nikolaos Kourkoumelis “Gold-Modified Micellar Composites as Colorimetric Probes for the Determination of Low MolecularWeight Thiols in Biological Fluids Using Consumer Electronic Devices” Applied Sciences, Volume 11, 2021, Article 2705, Pages 1-13.

96. Tatiana G. Choleva, Afroditi Sfakianaki, Athanasios G. Vlessidis and Dimosthenis L. Giokas “Evaluation of Photosensitive Paper Coatings as Detectors for Instrumentation-Free UV Photometric Analysis Based on Photography-Based Photometry” Chemosensors, 9(8), 233, 2021, 1-12.

97. Tatiana G. Choleva, Christina Matiaki, Afroditi Sfakianaki, Athanasios G. Vlessidis and Dimosthenis L. Giokas “Paper-Based Device for Sweat Chloride Testing Based on the Photochemical Response of Silver Halide Nanocrystals” Chemosensors, 9(10), 286, 2021, 1-12.  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ” ΕΔΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ” ΕΔΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ-ΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ” ΕΔΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ-ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ-ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ-ΛΟΓΑΡΙΘΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ” ΕΔΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ-ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ” ΕΔΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ-ΕΚΧΥΛΙΣΗ” ΕΔΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ” ΕΔΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “Δ.Π.Μ.Σ. Χημεία και Τεχνολογία Υλικών-«ΖΕΟΛΙΘΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ»” ΕΔΩ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ” ΕΔΩ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2-ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ” ΕΔΩ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3α-ΠΕΡΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ” ΕΔΩ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3β-ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ-ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΩΝ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ” ΕΔΩ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4-ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ” ΕΔΩ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5-ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ” ΕΔΩ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6-ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ” ΕΔΩ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7-ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ” ΕΔΩ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8-ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” ΕΔΩ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ “ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ” – Π.Μ.Σ. ΕΔΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – Π.Μ.Σ. – ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ” ΕΔΩ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ