Επιλογή Σελίδας

Εργαστηρια

Εργαστηριο Αναλυτικης Χημειας

Οι υποδομές του Εργαστηρίου Αναλυτικής Χημείας βρίσκονται στο Κτήριο Χ2 (318-320-304-306) και μεταξύ κοινών εργαστηριακών οργάνων περιλαμβάνουν 1 μονάδα εκτύπωσης (screen-printing) ηλεκτροχημικών αισθητήρων, 6 αέριους χρωματογράφους με διάφορους ανιχνευτές, 7 συστήματα υγρής χρωματογραφίας, 3 ηλεκτροχημικούς αναλυτές, 2 αναλυτές μέτρησης ηλεκτροχημικής εμπέδησης, 2 φασματοφωτόμετρα ατομικής απορρόφησης, 1 Σύστημα Flow injection/sequential injection analysis (FIA/SIA) με χημειοφωταύγεια, 1 συσκευή Karl Fischer, 1 φασματοφωτόμετρο ΑΤΡ/ΙR, 3 φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους, 1 μονάδα πολαρογραφίας, 2 φασματοφθορισμόμετρα, 1 αγωγιμόμετρο, 1 φλογοφασματοφωτόμετρο και 1 μονάδα Δυναμικής σκέδασης φωτός (Dynamic Light Scattering, DLS). Τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου και τα ερευνητικά τους ενδιαφέρονται παρουσιάζονται παρακάτω:

 

 1. Βλεσσίδης Αθανάσιος, Καθηγητής
 2. Σταλίκας Κωνσταντίνος, Καθηγητής
 3. Προδρομίδης Μάμαντος, Καθηγητής
 4. Σακκάς Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. Γκιώκας Δημοσθένης, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Εργαστηριο Ανοργανης Χημειας

Οι υποδομές του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας βρίσκονται στο Κτήριο Χ3 (216-305-310-312) και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους για λήψη φασμάτων τόσο σε διάλυμα όσο και στην στερεά φάση, φασματοφωτόμετρο ATR/IR, φθορισμόμετρο, αυτόματο σύστημα ογκομέτρησης (MOLSPIN), αέριους χρωματογράφους, σύστημα υγρής χρωματογραφίας (ΗPLC), θερμοζυγό, σύστημα βολταμμετρίας και περιθλασίμετρο ακτίνων-Χ σκόνης. Επίσης στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη σύνθεση (ανόργανων και οργανικών) ενώσεων (μαγνητικοί αναδευτήρες, περιστροφικοί εξατμιστήρες, φούρνοι κλπ). Για την επιτέλεση του ερευνητικού τους έργου τα μέλη του εργαστηρίου χρησιμοποιούν και τις οριζόντιες ερευνητικές υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (π.χ Κέντρο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού, Μονάδα Περίθλασης Μονοκρυσταλλου, κ.α). Τα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου (ακαδ. έτος 2020-21) είναι τα παρακάτω, ενώ οι ερευνητικές τους δραστηριότητες εμφανίζονται στο βιογραφικό τους (επιλέξτε το όνομα)

 

 1. 1. Πλακατούρας Ιωάννης, Καθηγητής Καθηγητής
 2. 2. Λουλούδη Mαρία, Καθηγήτρια Καθηγήτρια
 3. 3. Χατζηκακού Σωτήριος, Καθηγητής Καθηγητής
 4. 4. Γαρούφης Αχιλλέας, Καθηγητής Καθηγητής
 5. 5. Τσίπης Αθανάσιος, Καθηγητής Καθηγητής
 6. 6. Μαλανδρίνος Γεράσιμος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 7. 7. Μάνος Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής , Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Εργαστηριο Οργανικης Χημειας

Οι υποδομές του Εργαστηρίου Οργανικής Χημείας βρίσκονται στο Κτήριο Χ3 και μεταξύ κοινών εργαστηριακών οργάνων περιλαμβάνουν 1 μονάδα φασματομετρίας μάζας τριπλού τετραπόλου, 1 μονάδα φασματομετρίας μάζας απλού τετραπόλου, 6 συστήματα υγρής χρωματογραφίας, 2 λυοφιλιωτές, 2 φθορισμόμετρα, 1 σύστημα σύνθεσης πεπτιδίων με μικροκύματα, 1 σύστημα θερμοδομετρίας ισόθερμης τιτλοδότησης, 1 σύστημα παλμικής φωτόλυσης λειζερ, 1 μονάδα ESR, 1 σύστημα αέριας χρωματογραφίας και 1 μονάδα αυτοματοποιημένης σύνθεσης οργανικών μορίων. Τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου και τα ερευνητικά τους ενδιαφέρονται παρουσιάζονται παρακάτω:

 1. 1. Τσίκαρης Βασίλειος, Καθηγητής 
 2. 2. Χατζηαράπογλου Λάζαρος, Καθηγητής, Καθηγητής
 3. 3. Σκομπρίδης Κων/νος, Καθηγητής, Καθηγητής
 4. 4. Σίσκος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. 5. Τζάκος Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 6. 6. Γιώργος Ρώτας, Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστηριο Φυσικοχημειας

Οι υποδομές του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Φυσικοχημείας βρίσκονται στο Κτήριο Χ3 (φοιτητικά εργαστήρια: 321, 320, ερευνητικά εργαστήρια: 322, 323, 405, 407, 313). Όλοι οι χώροι του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας είναι πλήρως εξοπλισμένοι από απαγωγούς, παροχές συμπιεσμένου αέρα, πυριαντήρια, ξηραντήρες, γυαλικά, αντιδραστήρια, αέρια και διαλύτες. Η οργανολογία του Εργαστηρίου Φυσικοχημείας περιλαμβάνει κοινά εργαστηριακά όργανα και όργανα τα οποία έχουν αποκτηθεί από τα μέλη του εργαστηρίου μέσω χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρονται 1 φασματοφωτόμετρο απορρόφησης υπεριώδους-ορατού, 2 φασματοφωτόμετρα FTIR με δυνατότητα λήψης φασμάτων ΑΤR και DRIFT σε διάφορες θερμοκρασίες, 1 διάταξη Raman σε macro γεωμετρία για μετρήσεις σε θερμοκρασίες από LN2 έως 1000oC, φούρνοι πυρόλυσης, 1 όργανο διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης (differential scanning calorimetry, DSC), 1 διάταξη φασματοσκοπίας αποκατάστασης υπερήχων (Ultrasonic relaxation spectrscopy), 1 διάταξη ακουστικά επαγόμενης διπλοθλαστικότητας (Ultrasonically-induced birefringence), 2 οπτικά μικροσκόπια, φούρνοι με δυνατότητα θερμοκρασιακής βάθμωσης και εφαρμογή εσωτερικής ατμόσφαιρας, ζυγοί καριβείας, 1 συσκευή φυγοκέντρησης, όργανα μέτρησης πυκνότητας (DMA), pH, κινητικού ιξώδους, οπτικής ενεργότητας, δείκτη διάθλασης και μοριακού βάρους.  Επίσης, υπάρχει μια πλήρης γκάμα από γεννήτριες ηλεκτρικών παλμών, ψηφιακών και αναλογικών παλμογράφων και πιεζοηλεκτρικών στοιχείων και γραμμών κενού. Τα μέλη του εργαστηρίου πραγματοποιούν προσομοιώσεις και θεωρητικούς υπολογισμούς χρησιμοποιώντας κβαντομηχανικά μοντέλα, μοντέλα μοριακής δυναμικής, μοντέλα προσομοιώσεων ηλεκτρικών κυκλωμάτων και μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων. Για την υλοποίηση των υπολογισμών χρησιμοποιούνται πέντε servers : Dell Xeon 72cores, AMD opteron 32 cores, Amd Opteron 16 cores, SG Altix UV 100, HP ProLiant DL580 Generation 5 (G5). Τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου και τα ερευνητικά τους ενδιαφέρονται παρουσιάζονται παρακάτω:

 1. 1. Βλάχος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Καθηγητής
 2. 2. Μελισσάς Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 3. 3. Τάσης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 4. 4. Καλαμπούνιας Αγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστηριο Χημειας Τροφιμων

 

Οι ερευνητικές υποδομές του Εργαστηρίου Χημείας Τροφίμων βρίσκονται στους εργαστηριακούς χώρου Χ2 205-207, Χ2 226, Χ2 301, Χ2 106. Στα όργανα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:  Όργανα χημικής ανάλυσης τροφίμων: -GC με ανιχνευτές: 1 MS-sniffing, 2 MS, 3 FID,

-HPLC με ανιχνευτές: 2 DAD, 1 RI, 1 FL+RI+DAD, 1 UV-Vis, -φασματοφωτόμετρα UV-Vis: 1 διπλής δέσμης, 2 μονής δέσμης, -1 DSC, -1 δυναμόμετρο Instron, -1 Χρωματόμετρο, Σύστημα οργάνων και συσκευών οργανοληπτικής δοκιμασίας ελαιολάδου με 4 θαλάμους, 1 Συσκευή οζονισμού, Σύστημα οργάνων για μελέτη συσκευασίας τροφίμων: 3 όργανα μέτρησης διαπερατότητας  υλικών συσκευασίας αερίων (O2, CO2, H2O), 2 κλειστικά μηχανήματα (κενό/MAP) συσκευασιών, 1 συσκευή μέτρησης αερίων υπερκείμενου χώρου, 1 μικροτόμο και 1 μεταλλαγραφικό μικροσκόπιο. Σύστημα οργάνων και συσκευών καλλιέργειας μικροοργανισμών και καθαρισμού ενζύμων, Σύστημα οργάνων και συσκευών μικροβιολογικής ανάλυσης τροφίμων. Επίσης, μικρότερα όργανα και συσκευές, όπως περιστροφικοί εξατμιστήρες, φυγόκεντροι, αναλυτικοί ζυγοί, αυτόματη συσκευή Soxhlet, συσκευές SPE και πολλά άλλα. Το φοιτητικό Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων βρίσκεται στο Χ2 119-121. Διαθέτει πλειάδα οργάνων και συσκευών. Μεταξύ αυτών 2 φασματοφωτόμετρα UV-Vis μονής δέσμης, λυοφιλιωτής, και πολλά άλλα μικρότερα όργανα, όπως και συσκευές. Τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου και τα ερευνητικά τους ενδιαφέρονται παρουσιάζονται παρακάτω:

 

 1. Ρούσσης Ιωάννης, Καθηγητής
 2. Σαββαΐδης Ιωάννης, Καθηγητής
 3. Μπαδέκα Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 4. Σκάλκος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Εργαστηριο Βιομηχανικης Χημειας

Οι υποδομές του Εργαστηρίου Βιομηχανικής Χημείας βρίσκονται στο Κτήριο Χ2 (210-212-224-088) και μεταξύ κοινών εργαστηριακών οργάνων περιλαμβάνουν 1 μονάδα ποροσιμετρίας Ν2, 1 φασματογράφο μάζας αερίων, 7 αέριους χρωματογράφους με διάφορους ανιχνευτές, 5 συστήματα υγρής χρωματογραφίας, 1 αναλυτή TOC, 2 φασματοφωτόμετρα UV-Vis, 1 φθορισμόμετρο, 1 φασματοφωτόμετρο ΑΤR/ΙR, 1 αναλυτή DLS, 1 λουμινόμετρο-αναλυτή τοξικότητας, 1 θερμιδόμετρο, συστήματα προσδιρορισμού BOD, COD, 2 προσομοιωτές ηλιακής ακτινοβολίας, 1 συσκευή ηλεκτροστατικής ινοποίησης, 2 πιλοτικά συστήματα φωτοκατάλυσης. Τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου και τα ερευνητικά τους ενδιαφέρονται παρουσιάζονται παρακάτω:

 

 1. 1. Aλμπάνης Tριαντάφυλλος, Καθηγητής , Καθηγητής
 2. 2. Κωνσταντίνου Ιωαννης, Καθηγητής, Καθηγητής
 3. 3. Πετράκης Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής , Αναπληρωτής Καθηγητής
 4. 4. Μπόκαρης Ευθύμιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής
 5. 4. Χελά Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 6. 5. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Εργαστηριο Βιοχημειας

Το Εργαστήριο Βιοχημείας διαθέτει τις βασικές υποδομές και εργαστηριακό εξοπλισμό τόσο για έρευνα όσο και για διδασκαλία.  Οι υποδομές του βρίσκονται στο Κτήριο Χ3 (-105,107,111,112,124). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βιοχημείας λειτουργούν πλήρως οργανωμένοι  εργαστηριακοί θάλαμοι κυτταροκαλλιεργιών, σταθερής θερμοκρασίας 40C, ανάπτυξης βακτηρίων, εμφάνισης φωτογραφικών films, καθώς και ειδικός αδειοδοτημένος χώρος για πειράματα με ραδιοϊσότοπα. Στον εργαστηριακό εξοπλισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, καταψύκτες -20 και -80°C, φωτόμετρα ορατού και υπεριώδους, μELISA readers, συσκευές ηλεκτροφορήσεων, φυγόκεντροι πάγκων, υπερφυγόκεντρος, HPLC-diode array/fluorimetric detectors, GC-FID/ECD, GC-MS,  συσκευές RT-PCR, κυτταρόμετρο ροής, πυκνόμετρα, μετρητής, β-ακτινοβολίας. Στους χώρους του Εργαστηρίου Βιοχημείας φιλοξενούνται επίσης όργανα τα οποία ανήκουν στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης (όπως αυτά αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Κέντρου) στο πλαίσιο των υποδομών του Δικτύου Οριζόντιων Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου και τα ερευνητικά τους ενδιαφέρονται παρουσιάζονται παρακάτω:

 1. 1. Τσελέπης Αλέξανδρος, Καθηγητής, Καθηγητής
 2. 2. Λέκκα Mαρία-Eλένη, Καθηγήτρια, Καθηγήτρια
 3. 3. Κούκκου Eιρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 4. 4. Δούλιας Πασχάλης-Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής