Επιλογή Σελίδας

προπτυχιακες σπουδεσ

 

 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Χημείας έχουν ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης οκτώ (8) εξάμηνα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Χημείας οδηγεί σ’ ένα ενιαίο πτυχίο Χημείας. Για τη λήψη του πτυχίου, ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς σε σαράντα πέντε (45) μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 ECTS, εκ των οποίων τα τριάντα έξι (36) είναι υποχρεωτικά και αντιστοιχούν σε 195 ECTS, και τα εννέα (9) είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και αντιστοιχούν σε σαράντα πέντε (45) ECTS.

Επιπλέον, ο φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς και στα μαθήματα Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙ. Η βαθμολογία των μαθημάτων Αγγλικά Ι και Αγγλικά ΙΙ δεν υπολογίζεται στο βαθμό του πτυχίου, όμως οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (σύνολο 6 ECTS) αναγνωρίζονται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).

Ως υποχρεωτικά χαρακτηρίζονται τα μαθήματα, των οποίων η επιτυχής εξέταση είναι απαραίτητη για όλους του φοιτητές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η πτυχιακή εργασία στο 8ο εξάμηνο σπουδών (15 ECTS). Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά είναι τα μαθήματα που ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει ανάλογα με το πεδίο στο οποίο ενδιαφέρεται να διευρύνει τις γνώσεις του και κατανέμονται στο πρόγραμμα σπουδών ως εξής: 1 στο 2ο εξάμηνο, 1 στο 3ο εξάμηνο, 4 στο 7ο εξάμηνο και 3 στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Συνολικά, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μια δεξαμενή πενήντα τεσσάρων (54) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων.

Η συστηματική παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων είναι απόλυτα ενδεδειγμένη για τη σωστή επιστημονική κατάρτιση του φοιτητή. Μόνο η άμεση επαφή με τον διδάσκοντα μπορεί να οδηγήσει στην πραγματική κατοχή του αντικειμένου κάθε μαθήματος. Η παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει επιπλέον μαθήματα εάν επιθυμεί να αποκτήσει μια ή και τις δύο βεβαιώσεις που παρέχει το Τμήμα Χημείας, τη βεβαίωση Οινολογικής Εκπαίδευσης και τη βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Η βαθμολογία των επιπλέον μαθημάτων (πέραν των 240 ECTS) δεν υπολογίζεται στο βαθμό του πτυχίου, όμως οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS αναγνωρίζονται στο Παράρτημα Διπλώματος.