Επιλογή Σελίδας

ΔΠΜΣ ιατρικη Χημεια

γενικες διαταξεις

Τα Τμήματα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ιατρική Χημεία», σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς ή άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση των στόχων του, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Αντικείμενο−Σκοπός

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία» βασίζεται στη στενή συνεργασία των βασικών με τις κλινικές επιστήμες, γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στη βασική γνώση και την κλινική πράξη και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας και την προαγωγή της γνώσης σε επιστημονικά πεδία της Χημείας και της Βιολογίας που σχετίζονται με την Ιατρική επιστήμη. Επίσης, αποσκοπεί στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού επιστημονικού δυναμικού στα συγκεκριμένα Επιστημονικά πεδία. Ειδικότερα, με τη σύμπραξη των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων επιδιώκεται:

  1. Η αξιοποίηση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού των τριών Τμημάτων που εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική περιοχή του Δ.Π.Μ.Σ.
  2. Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των Τμημάτων και των Σχολών που συμπράττουν καθώς και των Ερευνητικών Ινστιτούτων και Εργαστηρίων που συνεργάζονται με τα εν λόγω Τμήματα.
  3. Η αποτελεσματικότερη αλληλεπίδραση γνωστικών περιοχών βασικών επιστημών και κλινικών ειδικοτήτων με στόχο την ολοκληρωμένη εκπαίδευση νέων επιστημόνων, πτυχιούχων βασικών επιστημονικών κλάδων, Ιατρικής, καθώς και λοιπών κλάδων επαγγελματιών υγείας, σε κλινικο-εργαστηριακό επίπεδο, με απώτερο στόχο τη χρησιμοποίηση τους σε αναπτυξιακούς χώρους της Εθνικής Οικονομίας, όπως είναι η στελέχωση δημόσιων και

ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Υγείας (πχ Εργαστήρια και Κλινικές Νοσοκομείων, Διαγνωστικά κέντρα, κ.λπ.), Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα, Φαρμακευτική και Χημική Βιομηχανία, κ.λπ.

Μεταπτυχιακοί  Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ιατρική Χημεία.

Κατηγορίες  πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90).

α. Το πρόγραμμα συνδυάζει μεταπτυχιακά μαθήματα και πρακτική εμπειρία τόσο στη βασική όσο και στην κλινικο-εργαστηριακή έρευνα. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις

και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζονται

ως ακολούθως:

β. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 4 θεωρητικά μαθήματα και 1 εργαστηριακό μάθημα του Α’ Εξαμήνου σπουδών, καθώς και σε 2 κατ’ επιλογήν μαθήματα και 1 κατ’ επιλογήν εργαστήριο του Β’ Εξαμήνου. Επίσης κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου, γίνεται η συλλογή βιβλιογραφικών δεδομένων σχετικών με το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, καθώς και

συγγραφή σχετικής εργασίας η οποία παρουσιάζεται προφορικά στο τέλος του Β’ εξαμήνου.

γ. Οι ώρες διδασκαλίας για κάθε θεωρητικό μάθημα είναι τρεις (3) εβδομαδιαίως ενώ για κάθε εργαστηριακό μάθημα 6 ώρες εβδομαδιαίως. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων τα 2 πρώτα εξάμηνα είναι εξήντα (30 + 30 = 60) ECTS.

δ. Η ολοκλήρωση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Γ Εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με τριάντα (30) ECTS. Οι τίτλοι των μαθημάτων, οι διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.) και τα ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Α΄ Εξάμηνο

 

α/α

Υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα

ECTS

1.1

Βιοανόργανη και Βιοργανική Χημεία

5

1.2

Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία

5

1.3

Μοριακή Φαρμακολογία Καρδιαγγειακών Φαρμάκων

5

 

 

 

α/α

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Θεωρητικά

(Επιλογή 1 από τα παρακάτω)

ECTS

1.4

Βιοτεχνολογικές και Χημικές Μέθοδοι στη Σύνθεση Φαρμακευτικών και Διαγνωστικών Ενώσεων

5

1.5

Κλασικοί και Αναδυόμενοι Βιοδείκτες Χρονιών Νοσημάτων

5

1.6

Παθοφυσιολογία Χρονιών και Μεταβολικών Νοσημάτων

5

 

Υποχρεωτικό Εργαστήριο

 

1.7

Εκπαίδευση στην Εργαστηριακή Διαγνωστική

10

 

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α’ Εξαμήνου

30

 

 

 

Β’ Εξάμηνο

 

α/α

 

ECTS

1.1

Συλλογή Βιβλιογραφικών Δεδομένων και Έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

10

 

Κατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Θεωρητικά (Επιλογή 2

από τα παρακάτω)

 

1.2

Φυσικά και Βιοτεχνολογικά προϊόντα ως Βιοδραστικές Ενώσεις

5

1.3

Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές μέθοδοι: Ιατρικές

Εφαρμογές

5

1.4

Προχωρημένα Θέματα Θεωρητικής Βιοφυσικής

5

1.5

Θεραπεία Δυσλιπιδαιμιών, Άλλων Παραγόντων Καρδιαγγειακού Κινδύνου και Μεταβολικών Νοσημάτων

5

 

Kατ’ επιλογήν Υποχρεωτικά Εργαστηριακά (Επιλογή 1 από τα παρακάτω)

 

1.6

Εργαστήριο Οργανικής και Ανόργανης Συνθετικής Χημείας-Βιοτεχνολογίας

10

1.7

Εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής φαρμακολογίας

10

 

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β’ Εξαμήνου

30

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού ΔΠΜΣ “ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ” στο link http://medchem.ac.uoi.gr/index.php?lang=el