Επιλογή Σελίδας

Διδακτορικό Δίπλωμα

Δείτε στοιχεία για τα Διδακτρορικά Διπλώματα του τμήματος.

Διδακτορικο Διπλωμα

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) σύμφωνα τον ν. 4485/2017.

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η Επιστήμη της Χημείας τόσο στη βασική έρευνα όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εκπαίδευση νέων επιστημόνων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να παράγουν τεκμηριωμένα πρωτότυπα ερευνητικά αποτελέσματα που συμβάλλουν στην προαγωγή της επιστήμης.

Διδακτορικοί Τίτλοι

Το πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών απονέμει τον ακαδημαϊκό τίτλο: «Δίπλωμα Διδακτορικών Σπουδών στη Χημεία»

Όργανα Διοίκησης του ΠΔΣ και αρμοδιότητες

Τα όργανα διοίκησης του Π.Δ.Σ. Χημείας είναι η Συνέλευση του Τμήματος Χημείας και η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΕΔΣ). Η Ε.Δ.Σ. ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος με διετή θητεία και απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει ως Πρόεδρο της Ε.Δ.Σ. ένα από τα πέντε μέλη της. Αρμοδιότητες της Ε.Δ.Σ. είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δύναται να προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων δύο φορές κάθε έτος (Ιανουάριος και Ιούνιος) και κατ’ εξαίρεση όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος. Στην προκήρυξη αποτυπώνονται τα ερευνητικά πεδία στα οποία προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Χημεία ή σε συναφές με τη Χημεία αντικείμενο από Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ως ισότιμα της αλλοδαπής  καθώς επίσης και  κάτοχοι  intergraded master  σε συναφές με τη Χημεία αντικείμενο ( απόφαση Τμήματος αριθμ.συν. 1016/14.5.2020)

 

Ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει σχετική αίτηση σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από τις αντίστοιχες προκηρύξεις του Τμήματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν την αίτηση και την επιλογή των υποψηφίων, προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α’) .Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολόγησης δύναται να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. ο οποίος είναι ενταγμένος σε Π.Μ.Σ. και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων μέσα στον προβλεπόμενο

χρόνο.

Επιλογή υποψηφίων διδακτόρων

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από την ΕΔΣ με κριτήρια που αποφασίζονται στη Συνέλευση του Τμήματος Χημείας, τα οποία λαμβάνουν υπόψη: την επίδοση τους στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, τις επιστημονικές εργασίες ή άλλο ερευνητικό έργο που έχουν εκπονήσει, τη συνέντευξη, η οποία δύναται να γίνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης, την περιγραφή του υπό διερεύνηση θέματος που καταθέτουν, καθώς και συστατικές επιστολές.

 

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ως μέγιστος χρόνος για την ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής ορίζονται τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του προς τη Συνέλευση του Τμήματος, να ζητήσει χρονική παράταση έως και ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος για την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής.

Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

Η διαδικασία ανάθεσης/επίβλεψης της διδακτορικής διατριβής ορίζεται στο άρθρο 39 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α’). Ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων που επιτρέπεται να επιβλέπει ταυτόχρονα ένα μέλος Δ.Ε.Π. ορίζεται σε πέντε (5). Ο επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής εισηγείται την τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, την οποία ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Ακολούθως η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή καταθέτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής στην Ε.Δ.Σ. που καταχωρίζεται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.

Υποχρεώσεις Υποψηφίου Διδάκτορα

Κάθε υποψήφιος διδάκτορας υποχρεούται:

α) Να υποβάλλει εγγράφως μία φορά κάθε έτος αναλυτικό υπόμνημα στη τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Αντίγραφο του υπομνήματος του υποψηφίου, τυχόν σχόλια επ’ αυτού του επιβλέποντα ή της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς και η ετήσια έκθεση προόδου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του υποψηφίου διδάκτορα.

γ) Να παρουσιάζει προφορικά δημόσια την πρόοδο  του υπό μορφή σεμιναρίου μία φορά κάθε έτος, σε ημερομηνία την οποία ορίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος και η οποία είναι κοινή για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος. Υποχρέωση προφορικής δημόσιας παρουσίασης έχουν οι υποψήφιοι διδάκτορες για τους οποίους έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τη σύσταση της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

δ) Να παρακολουθεί τις διαλέξεις τις οποίες διοργανώνει το Τμήμα.

ε) Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συμμετέχουν επικουρικά στη διδασκαλία εργαστηριακών ή και φροντιστηριακών ασκήσεων του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος. Η ανάθεση του επικουρικού έργου γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Στοιχεία Διδακτορικής Διατριβής

Η Διδακτορική Διατριβή αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική εργασία που προάγει την επιστήμη. Προϋπόθεση απονομής του ΔΔΣ στη Χημεία είναι η δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές μέρους ή του συνόλου των ερευνητικών αποτελεσμάτων πριν από την δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής.

Συγγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής

Γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής είναι η Ελληνική, συνοδεύεται δε από περίληψη στην Αγγλική. Αν ο ΥΔ επιθυμεί και με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να συγγράψει την ΔΔ στην αγγλική γλώσσα με εκτεταμένη περίληψη στα ελληνικά.

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας αιτείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της. Εάν η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την

αίτηση του υποψηφίου, αιτείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 41 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α’).

 

Απονομή Διδακτορικού Διπλώματος Σπουδών

Η καθομολόγηση του διδάκτορα γίνεται στη Συνέλευση του Τμήματος.

 

 

Το Τμήμα συμμετέχει και στο ακόλουθο Διακρατικό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

 Διακρατικό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών των Τμημάτων Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βasilicata (Ιταλίας).

 Υπεύθυνος επικοινωνίας: κ. Ιωάννης Κωνσταντίνου, Καθηγητής Τμήματος Χημείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Διεθνών  και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Μεταβατικό Κτήριο, 2ος όροφος)

International Doctoral Studies Program

The Department of Chemistry of the University of Ioannina participates in the International Doctoral Studies Program with co-supervision entitled “Inorganic Biological Chemistry” (https://bic.chem.uoi.gr/) in collaboration with the Department of Chemistry of the National and Kapodistrian University of Athens, the Department of Chemistry and the Department of Chemical Engineering of Aristotle University of Thessaloniki, the Department of Chemistry of the University of Patras, the Department of Chemistry of the University of Crete, the Department of Chemistry of the University of Cyprus, the Department of Chemistry of the Aldo Moro University of Bari, Italy and the School of Medicine of the University of Ioannina.

Contact:

Prof. Dr Sotiris Hadjikakou
Laboratory Biological Inorganic Chemistry X3-312
Department of Chemistry
University of Ioannina Ioannina,
Postcode 45100
telephone 0030-26510-08362, 8374
email shadjika@uoi.gr