Επιλογή Σελίδας

Επιλεγόμενα μαθήματα

Δείτε στοιχεία για τα επιλεγόμενα μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσετε στο τμήμα.

7ο Εξάμηνο 

8ο Εξάμηνο 

Για τη λήψη του πτυχίου Χημείας απαιτούνται 233 Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.). Το νέο πρόγραμμα σπουδών εφαρμόζεται από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Για διάφορες κατηγορίες φοιτητών έχουν προβλεφθεί μεταβατικές διατάξεις και ρυθμίσεις όπως αντιστοιχίσεις.