Επιλογή Σελίδας

Μεταδιδακτορικh Eρευνα στο Τμhμα Χημεiας

Μεταδιδακτορική Έρευνα στο Τμήμα Χημείας

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  ενθαρρύνει και παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.) από νέους επιστήμονες σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα γνωστικά αντικείμενα των Σχολών/Τμημάτων του. Ως Μεταδιδακτορική Έρευνα (Μ.Ε.) χαρακτηρίζεται αυτή που εκπονείται από κάτοχους διδακτορικού διπλώματος. Βασικοί στόχοι της εκπόνησης Μ.Ε. στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι οι ακόλουθοι:

 • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής των ερευνητών/τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν τις ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου.
 • Η υποστήριξη νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών της.
 • Η ανάπτυξη έρευνας αιχμής σε νέους τομείς που συνδυάζονται με την προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του Μεταδιδάκτορα.
 • Η ποιοτική αναβάθμιση της επιστημονικής έρευνας.
 • Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Η ανάδειξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως Ιδρύματος υποστήριξης των νέων επιστημόνων για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής και καινοτόμων εφαρμογών.

Η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της Μ.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία απόφασης αποδοχής και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος και πάντως όχι μεγαλύτερη από 36 μήνες.

 

Δικαίωμα υποβολής (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1884/24/05/2018 τ.β’ Απόφ. 14287-Έγκριση του εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την μεταδιδακτορική έρευνα) αίτησης για διεξαγωγή Μ.Ε. έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

 Το Τμήμα Χημείας δέχεται κατά την διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες, οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Υποχρεώσεις Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών

 1. Σε συνεργασία με τον/την Επιβλέποντα/ουσα, συντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της Μ.Ε. , η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του Τμήματος, προς ενημέρωση.
 2. Συμμετέχουν στις επιστημονικές εκδηλώσεις του Τμήματος (σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα).
 3. Παρουσιάζουν την πρόοδο της Μ.Ε. τους σε σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που διοργανώνονται από το Τμήμα.
 4. Σε κάθε δημοσίευσή τους, αναφέρουν υποχρεωτικά το Τμήμα, υπό την «ακαδημαϊκή στέγη» του οποίου εκπονούν την M.E. (academic affiliation). Επίσης, οφείλουν να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη διαχείριση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που προκύπτουν.
 5. Οι Μεταδιδάκτορες Ερευνητές/τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και να τηρούν και να σέβονται τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.