Επιλογή Σελίδας

Ερευνητικη Πολιτικη

Ερευνητικη Πολιτικη

Η έρευνα που διεξάγεται στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλύπτει ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων, όπως Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Φυσικοχημεία, Αναλυτική Χημεία, Βιοχημεία, Βιομηχανική Χημεία και Χημεία Τροφίμων και αφορά τους πιο σύγχρονους τομείς της επιστήμης που άπτονται των Επιστημών Ζωής, του Περιβάλλοντος, της Παραγωγής Ενέργειας και της Επιστήμης των Υλικών. Τα μέλη του Τμήματος δραστηριοποιούνται σε αρκετά αντικείμενα της επιστήμης της Χημείας και αναπτύσσουν ιδιαίτερα σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες στα ακόλουθα κυρίως πεδία:

Συνθετική Οργανική Χημεία, Σχεδιασμός και Σύνθεση Βιο-Δραστικών Μορίων και Αναλόγων τους, Βιομόρια (Απομόνωση, Χαρακτηρισμός, Σύνθεση), Φαρμακευτική Χημεία, Ανάπτυξη Αναλυτικών Μεθόδων, Αισθητήρων και Βιοαισθητήρων, Υπερμοριακή Χημεία, Βιοχημεία, Βιοχημική Ανάλυση, Ανόργανη Χημεία, Βιοανόργανη Χημεία, Οργανομεταλλική Χημεία, Πεπτιδική Χημεία, Κατάλυση, Φωτοκατάλυση, Χημεία Υλικών, Προηγμένα Υλικά, Φυσικοχημεία, Υδατική Χημεία, Κβαντική Χημεία, Κατάλυση για Παραγωγή Ενέργειας, Κατάλυση για Περιβαλλοντικές Εφαρμογές, Χημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών, Φασματοσκοπία και Δομική Χημεία-Κρυσταλλογραφία Ακτίνων-Χ.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας συνεργάζονται στενά με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Βιομηχανίες τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στην Ευρώπη, την Ασία και τις ΗΠΑ, συχνά μέσα από εθνικά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα, στα οποία συμμετέχουν ως συνεργάτες και συχνά ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι. Σε αυτή τη δραστηριότητα ενεργοποιούνται και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος ως νέοι επιστήμονες υψηλού επιπέδου που εκπαιδεύονται για να αποτελέσουν τους πρωτοπόρους του αύριο.

Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας οδηγεί σε έναν αξιοσημείωτο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά με κριτές (peer-review journals) και τυγχάνει ευρείας διεθνούς αναγνώρισης, λαμβάνοντας ένα μεγάλο αριθμό αναφορών. Έτσι, το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εμφανίζει περισσότερες από 100 επιστημονικές δημοσιεύσεις ετησίως, ενώ τα μέλη του αναφέρονται αθροιστικά (citations) 4000-5000 φορές ετησίως. Αναλυτικά στοιχεία για την ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος Χημείας παρουσιάζονται στις εκθέσεις εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.