Επιλογή Σελίδας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Δείτε τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία των εργαστηρίων του Τμήματος.

Η εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών (φοιτητικών) εργαστηρίων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Χημείας, που αποσκοπεί στην αποτελεσματική και αποδοτική εκπαίδευση των φοιτητών, εξασφαλίζεται με την τήρηση και εφαρμογή των κανονισμών λειτουργίας που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των ασκούμενων στο εργαστήριο, τη διάρκεια λειτουργίας του εργαστηρίου, τη ορθή χρήση των αντιδραστηρίων και των σκευών, τη συγγραφή του εργαστηριακού τετραδίου κα. Επιπρόσθετα επειδή η υγεία και η ασφάλεια αποτελεί ύψιστη σημασία για ένα εργαστήριο πρέπει να ακολουθούνται πάντα οι γενικοί και ειδικοί κανόνες ασφάλειας. Αναπόσπαστο μέρος των σημειώσεων όλων των εργαστηρίων του Τμήματος αποτελούν οι κανονισμοί λειτουργίας και οι οδηγίες ασφάλειας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ