Επιλογή Σελίδας

ΑΙΤΗΣη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Α’ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023

To Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην συνεδρίαση αριθμ.1063/21.07.2022 αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή τριάντα (30) νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πανεπιστημιακό έτος 2022-2023. Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει τον Οκτώβριο του 2022. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας, οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις παρακάτω κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση (Ι): Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων

Κατεύθυνση (ΙΙ): Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών – Επιστημολογία

Κατεύθυνση (ΙΙΙ): Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία- Βιοδραστικές Ενώσεις

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης Υλικών, Βιολογίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γεωπονίας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Γεωλογίας και Κτηνιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Πτυχιούχοι Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικών Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται

      αποκλειστικά και μόνον δεκτοί στην 2η κατεύθυνση, στην ενότητα «Επιστημολογία».             

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 25/7/2022 μέχρι 5-9-2022 σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης 1063/21.07.2022 ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://chem.uoi.gr/spoudes/metaptyxiakes-spoudes/aitisi-symmetochis-sto-pms-tou-tmimatos-chimeias/   με παράλληλη αποστολή της υποψηφιότητάς τους  σε έντυπη μορφή στην δ/νση:

 Γραμματεία Τμήματος Χημείας, μεταβατικό κτήριο, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 45110 με την ένδειξη « ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ»  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα ακόλουθα :

  • Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται και ηλεκτρονικά).
  • Αντίγραφο πτυχίου.
  • Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού)
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών * Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας σε φοιτητές που χρωστούν μέχρι 5 μαθήματα και να τα περάσουν μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ενημερωθείτε παρακαλώ από τον οδηγό σπουδών , σελ.72, παρ.viii
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών άρτιας γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας για τους ημεδαπούς, επιπλέον δε της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
  • Για όσους υποψήφιους δεν διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας, η Επιτροπή επιλογής διαπιστώνει την επάρκεια με γραπτή εξέταση.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται τυχόν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα.
  • Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (προαιρετικά)
  • Συστατικές επιστολές (προαιρετικά)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον οδηγό σπουδών του Τμήματος σχετικά με το ΠΜΣ, www.chem.uoi.gr  και στον σύνδεσμο https://chem.uoi.gr/prokirykseis-gia-nea-master-phd/prokiryxi-metaptychiakou-programmatos-spoudon-tou-tmimatos-chimeias-a-akad-etous-2021-2022/ μπορούν να ενημερωθούν για ενδεικτικά θέματα που προσφέρονται και να βρουν την αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή.

Για τυχόν ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο pmschem@uoi.gr ή στo τηλ. 26510 07225.

Η γραμματεία του Τμήματος θα παραμείνει κλειστή για το διάστημα από 01/08/2022 έως 19/08/2022.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Μαρία Λουλούδη
Καθηγήτρια

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Η υποβολή αιτήσεων έχει λήξει.