Επιλογή Σελίδας

ΑΙΤΗΣη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

To Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην συνεδρίαση αριθμ.1040/ 24.06.2021 αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή είκοσι πέντε (25) νέων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πανεπιστημιακό έτος 2021-2022. Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021. Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Χημείας, οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις παρακάτω κατευθύνσεις:
Κατεύθυνση (Ι): Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων
Κατεύθυνση (ΙΙ): Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών – Επιστημολογία
Κατεύθυνση (ΙΙΙ): Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία- Βιοδραστικές Ενώσεις

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης Υλικών, Βιολογίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γεωπονίας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Γεωλογίας και Κτηνιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Πτυχιούχοι Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικών Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται αποκλειστικά και μόνον δεκτοί στην 2η κατεύθυνση, στην ενότητα «Επιστημολογία».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  μέχρι 15-9-2021 σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης 1040/24.6.2021 ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο https://chem.uoi.gr/spoudes/metaptyxiakes-spoudes/aitisi-symmetochis-sto-pms-tou-tmimatos-chimeias/   με παράλληλη αποστολή της υποψηφιότητάς τους  σε έντυπη μορφή στην δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Χημείας, μεταβατικό κτήριο, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 45110 με την ένδειξη « ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΜΣ»  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τα ακόλουθα :

  • Αίτηση υποψηφιότητας (παρέχεται και ηλεκτρονικά).
  • Αντίγραφο πτυχίου.
  • Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (για αποφοίτους ΑΕΙ του εξωτερικού)
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών * Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας σε φοιτητές που χρωστούν μέχρι 5 μαθήματα και να τα περάσουν μέχρι και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ενημερωθείτε παρακαλώ από τον οδηγό σπουδών , σελ.72, παρ.viii
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών άρτιας γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας για τους ημεδαπούς, επιπλέον δε της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
  • Για όσους υποψήφιους δεν διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας, η Επιτροπή επιλογής διαπιστώνει την επάρκεια με γραπτή εξέταση.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται τυχόν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα.
  • Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (προαιρετικά)
  • Συστατικές επιστολές (προαιρετικά)

Για τυχόν ερωτήματα μπορούν να στέλνουν στο mkordono@uoi.gr κ.Μ.Κορδονόρη τηλ.2651008388.

 

Η Πρόεδρος του Τμήματος
Μαρία Λουλούδη
Καθηγήτρια

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Η υποβολή αιτήσεων έχει λήξει.