Επιλογή Σελίδας

Μεταπτυχιακες σπουδες

Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημείας

(ΦΕΚ 1723/17-5-2018 τ Β)

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουρείι από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019, το αναμορφωμένο  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Χημεία, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1723/17-5-2018 τ.Β΄ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο−Σκοπός

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και η εξειδίκευση Επιστημόνων Χημικών υψηλού μεταπτυχιακού επιπέδου που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της χημικής επιστήμης και της ταχέως αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Επίσης, η κατάρτιση ικανών στελεχών για στρατηγικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Ερευνητικών Ινστιτούτων και της Βιομηχανίας για την ικανοποίηση των αναπτυξιακών αναγκών της Χώρας.

.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Δίπλωμα Μεταπτυχικών Σπουδών (ΔΜΣ)

Κατεύθυνση (Ι): Αναλυτική Χημεία, Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος και Τροφίμων

Κατεύθυνση (II): Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών – Επιστημολογία

Κατεύθυνση (III): Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία- Βιοδραστικές Ενώσεις

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών, Επιστήμης Υλικών, Βιολογίας, Βιοχημείας, Περιβάλλοντος, Φυσικής, Γεωπονίας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Γεωλογίας καιΚτηνιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.Πτυχιούχοι Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Παιδα γωγικών Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται αποκλειστικά και μόνον δεκτοί στην 2η κατεύθυνση, στην ενότητα της ≪Επιστημολογίας≫.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε 4 (τέσσερα) εξάμηνα.

Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε σαράντα (40) άτομα κατ’ ανώτατο όριο.

Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του Ν. 3685/2008.

Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίησης του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι και τα εργαστήρια του Τμήματος καθώς και του Ιδρύματος. Στο Τμήμα Χημείας υπάρχουν επίσης συγκροτημένες ερευνητικές ομάδες σε πολλά ερευνητικά πεδία με αξιόλογη δραστηριότητα καθώς και ποικιλία τμηματικών οργάνων στα φοιτητικά και ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος. Όλες οι παραπάνω μονάδες−κέντρα καθώς και η οργανολογία θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση του Π.Μ.Σ.