Επιλογή Σελίδας

πρακτικη ασκηση

πρακτικη ασκηση

Το πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απευθύνεται και στους φοιτητές του τμήματος Χημείας που έχουν συμπληρώσει το τρίτο έτος φοίτησης και αποσκοπεί στην απόκτηση εργασιακών εμπειριών κατά την διάρκεια των σπουδών.

Η ενημέρωση των φοιτητών γίνεται με ανακοίνωση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης η οποία κοινοποιείται στα τμήματα. Η διαδικασία έχει ως εξής:

Αρχικά, η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (myDasta). Σχετικές αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (http://gpa.uoi.gr), στην ενότητα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Π.Ι.» > «Φοιτητές» > «ΑίτησηΠρακτικής Άσκησης».Εν συνεχεία, οι φοιτητές αποστέλλουν σκαναρισμένα (όχι φωτογραφισμένα) μέσω email στο students@gpa.uoi.gr, εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί στην πρόσκληση, τα εξής:

▪ υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη αίτησή τους

▪ τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιήσει ένας φοιτητής πρακτική άσκηση, και να λάβει τη σχετική αποζημίωση είναι: α) να μην έχει συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ως φοιτητής του ιδίου τμήματος ή άλλου τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και β) να διατηρεί τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλητη διάρκεια πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης.

Ειδικά για το τμήμα Χημείας ισχύουν τα ακόλουθα

(α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης: Φοιτητές που διανύουν το 3o ή μεγαλύτερο έτος των σπουδών τους.

(β)Επιπλέον προϋποθέσεις συμμετοχής: ΟΧΙ

(γ) Επιλέξιμες περίοδοι (2020-21): Μάρτιος-Απρίλιος 2021, Απρίλιος- Μάιος 2021, Μάιος-Ιούνιος 2021, Ιούνιος-Ιούλιος 2021, Ιούλιος-Αύγουστος 2021, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2021

(δ)Πρόσθετα δικαιολογητικά: ΟΧΙ

(ε) Στην περίπτωση που ο αριθμός των θέσεων είναι μικρότερος του αριθμού των αιτήσεων ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια κατάταξης

Κριτήρια κατάταξης (Κ): Κ1: Πηλίκο των ECTS των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξετασθεί επιτυχώς προς τα ECTS των μαθημάτων στα οποία θα έπρεπε να έχει εξετασθεί επιτυχώς αν είχε απολύτως ομαλή φοίτηση, βάσειτου εξαμήνου σπουδών στο οποίο βρίσκεται (ειδική βαρύτητα κριτηρίου: 0,7). Κ2: Τρέχων Μ.Ο. βαθμολογίας(ειδική βαρύτητα κριτηρίου: 0,3). Τύπος υπολογισμού μορίων: Κ1x10x0, 7+ Κ2×0, 3. Οι φοιτητές κατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά μορίων

Για τα παραπάνω μπορείτε να ενημερωθείτε και στην ενότητα V του οδηγού σπουδών του τμήματος και στην ιστοσελίδα του γραφείου Πρακτικής Άσκησης

http://gpa.uoi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=196