Επιλογή Σελίδας

Καθηγητής
Κτίριο - Γραφείο: X3-104
Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας
Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη Δουρούτη, Ιωάννινα
e-mail: atselep@uoi.gr
Τηλέφωνο: (+30) 26510-08365
Fax: (+30) 26510-08785
http://atherothrombosis.lab.uoi.gr

Σπουδές

1979: Πτυχίο Φαρμακευτικού Tμήματος Παν/μίου Θεσ/νίκης.
1991: Πτυχίο Iατρικής Σχολής Παν/μίου Iωαννίνων.
1986: Διδακτορικό Δίπλωμα Tμήματος Xημείας Παν/μίου Iωαννίνων.

Eπιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη

1980-1986: Eπιστημονικός Συνεργάτης Bιοχημείας, Tμήματος Xημείας Παν/μίου Iωαννίνων.
1987-1992: Λέκτορας Bιοχημείας, Tμήματος Xημείας Παν/μίου Iωαννίνων.
1988-1989: Mεταδιδακτορικός Ερευνητής, με υποτροφία Fogarty (NIH), στο Pathology Department, University of Texas Health Science Center at San Antonio, Texas, USA.
1992-2000: Eπίκουρος Kαθηγητής Bιοχημείας-Κλινικής Χημείας, Tμήματος Xημείας Παν/μίουIωαννίνων.
1994-1999: Προσκεκλημένος ερευνητής στο INSERM U321, Παρίσι (3 μήνες ετησίως).
2000-2006: Aναπληρωτής Kαθηγητής Bιοχημείας-Κλινικής Χημείας, Tμήματος Xημείας Παν/μίου Iωαννίνων.
2006-Σήμερα: Καθηγητής Bιοχημείας-Κλινικής Χημείας, Tμήματος Xημείας Παν/μίου Iωαννίνων.
2012-Σήμερα: Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Επιστημονικώς Υπεύθυνος του Ερευνητικού Κέντρου Αθηροθρόμβωσης του Δικτύου Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας του Παν/μίου Ιωαννίνων (http://atherothrombosis.lab.uoi.gr).

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία με ιδιαίτερη έμφαση στη Βιοχημεία και Κλινική Χημεία των Λιπιδίων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται τόσο σε βασική όσο και σε κλινική έρευνα και αφορούν στην παθοφυσιολογία της Αθηροθρόμβωσης και ιδιαίτερα στο ρόλο των λιποπρωτεϊνών και των αιμοπεταλίων στην ανάπτυξη της αθηρωματικής πλάκας, στις θρομβωτικές επιπλοκές της ρήξης της πλάκας, στους μηχανισμούς αναγέννησης του αγγειακού ενδοθηλίου καθώς και στους μηχανισμούς δράσης των αντιθρομβωτικών φαρμάκων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια έχουν επικεντρωθεί στα παρακάτω θέματα:
1. Διερεύνηση του ρόλου τον αιμοπεταλίων στην αγγειακή φλεγμονή και την αναγέννηση του αγγειακού ενδοθηλίου. Στo πλαίσιo αυτό διερευνώνται οι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης αιμοπεταλίων με ενδοθηλιακά κύτταρα, λευκοκύτταρα και κυκλοφορούντα πρόδρομα CD34+ κύτταρα, η έκκριση αντι- και προ- αγγειογενετικών παραγόντων, η ενεργοποίηση και ο ρόλος των υποδοχέων PAR-1 και PAR-4, κλπ.
2. Μελέτη τη επίδρασης αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων στη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο.
3. Διερεύνηση των μηχανισμών παραγωγής των εξωκυττάριων ουδετεροφιλικών παγίδων (Neutrophil Extracellular Traps; NETs) και των δράσεών τους σε διάφορους κυτταρικούς πληθυσμούς όπως αιμοπετάλια, ενδοθηλιακά κύτταρα, κλπ.
4. Μελέτη του ρόλου της PCSK9 στην αθηρογένεση και τη θρόμβωση. Μελετώνται οι δράσεις της PCSK9 σε διάφορους κυτταρικούς πληθυσμούς που εμπλέκονται στους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της αθηροθρόμβωσης, όπως αιμοπετάλια, ενδοθηλιακά κυτταρα, ουδετερόφιλα, πρόδρομα CD34+ κύτταρα.
5. Μελέτες που αφορούν στην επίδραση κλασικών και νεώτερων υπολιπιδαιμικών φαρμάκων στο φαινότυπο και τη λειτουργικότητα των λιποπρωτεϊνικών σωματιδίων με έμφαση στα αθηρογόνα μικρά-πυκνά (sdLDL) σωματίδια, στην Lp(a) και στην HDL, σε ασθενείς με δυσλιπιδαιμίες.
6. Διερεύνηση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης καρκινικών κυττάρων με αιμοπετάλια και του ρόλου αυτής της αλληλεπίδρασης στην καρκινoγένεση καθώς και στη θρόμβωση που σχετίζεται με τον καρκίνο.

Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση των παραπάνω θεμάτων έχει αναπτυχθεί σύγχρονη μεθοδολογία καθώς και η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τις παρακάτω τεχνικές:
1. Μέθοδοι μελέτης της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων και των μηχανισμών πήξης (παρασκευή και συσσώρευση αιμοπεταλίων σε διάφορους αγωνιστές, έλεγχος της αντίστασης στα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, μελέτη της μεμβρανικής έκφρασης διαφόρων υποδοχέων και προσδετών με κυτταρομετρία ροής, παραγωγή, καθαρισμός και χαρακτηρισμός των αιμοπεταλιακών μικροσωματιδίων; PMPs, μελέτη της προσκόλλησης των αιμοπεταλίων υπό συνθήκες ροής με την πλατφόρμα Cellix, προσδιορισμός της έκκρισης αιμοπεταλιακών παραγόντων, προσδιορισμός κλασικών παραμέτρων πήξης καθώς και της αντιπηκτικής αποτελεσματικότητας των νέων από του στόματος αναστολέων του Xa και της θρομβίνης).
2. Μέθοδοι παραγωγής, απομόνωσης, και χαρακτηρισμού των NETs.
3. Μέθοδοι μελέτης της λειτουργικότητας των λιποπρωτεϊνικών σωματιδίων (διαχωρισμός και απομόνωση λιποπρωτεϊνών VLDL, LDL, HDL, Lp(a) καθώς και των υποκλασμάτων τους, προσδιορισμός των επιπέδων της preβ1-HDL, παρασκευή και μελέτη των βιολογικλών δρλασεων της οξειδωμλενης LDL; oxLDL, προσδιορισμός της ενεργότητας και της μάζας της λιποπρωτεϊνικής φωσφολιπάσης A2; Lp-PLA2, καθώς και των ενζύμων και πρωτεϊνών μεταφοράς LPL, CETP HL, LCAT, μελέτη των αντιαθηρογόνων δράσεων της HDL, αντιοξειδωτική δράση, εκροής χοληστερόλης από μακροφάγα που υπερεκφράζουν τους υποδοχείς ABCA1, ABCG1 ή SRB1, προσδιορισμός των ενεργοτήτων των ενζύμων που συνδέονται στην HDL, PON-1, LCAT, Lp-PLA2).
4. Μέθοδοι μελέτης του οξειδωτικού στρες (προσδιορισμός των επιπέδων της oxLDL, των αντισωμάτων έναντι της oxLDL στον ορό, προσδιορισμός δεικτών οξειδωτικού stress όπως 8-ισοπροστάνια; 8-epiPGF2a, καρβονύλια πρωτεϊνών, 3-νιτροτυροσίνη, 8-υδροξυγουανοσίνη, κλπ).

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά 259 έως το 2020.
Σύνολο αναφορών (αριθμός): 8.000, h Index: 46 (Scopus).


Βιογραφικό
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ