Επιλογή Σελίδας

Αναπληρωτής Καθηγητής
Χ3 - 406γ
Φυσικοχημείας
Department of Chemistry - Τμήμα Χημείας
Univ. Ioannina - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

e-mail: dtassis@uoi.gr
Τηλέφωνο: ( +30) 26510 08448
Fax:

Experimental Physical Chemistry - Πειραματική Φυσικοχημεία

– Colloidal stability stydy of nanostructured materials - Μελέτη κολλοειδούς σταθερότητας αιωρημάτων νανοδομών
– Chemical functionalization/doping of nanostructured materials - Χημική τροποποίηση νανοδομημένων υλικών
– Development of multifunctional hybrids with polymeric matrix - Ανάπτυξη πολυλειτουργικών σύνθετων υλικών με πολυμερική μήτρα
– Synthesis of hybrids in energy conversion applications – Σύνθεση υβριδικών υλικών για εφαρμογές μετατροπής ενέργειας


Βιογραφικό

Teaching – Διδασκαλία μαθημάτων (2014 – present)

Lab courses of Physical Chemistry I / Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι

Lab courses of Physical Chemistry II / Εργαστήριο Φυσικοχημείας ΙΙ

Spectroscopy, spectrometry and applications / «Φασματοσκοπία, φασματομετρία και εφαρμογές» 7ου εξαμήνου

Chemistry of nanomaterials and applications / «Χημεία νανοϋλικών και εφαρμογές» 7ου εξαμήνου

Principles of spectroscopy / «Αρχές Φασματοσκοπίας» 5ου εξαμήνου.

 

Selected publications – Λίστα επιλεγμένων δημοσιεύσεων

1. “Water-soluble carbon nanotubes by redox radical polymerization” D. Tasis, K. Papagelis, M. Prato, I. Kallitsis, C. Galiotis, Macromolecular Rapid Communications 2007, 28, 1553-1558.

2. “Chemical oxidation of multi walled carbon nanotubes” V. Datsyuk, M. Kalyva, K. Papagelis, J. Parthenios, D. Tasis, A. Siokou, I. Kallitsis, C. Galiotis, Carbon 2008, 46, 833-840.

3. “Carbon nanotube-fluorenevinylene hybrids: synthesis and photophysical properties” J. Mikroyannidis, K. Papagelis, M. Fakis, D. Tasis, Chemical Physics Letters 2009, 483, 241-246.

4. “Carbon nanotube-polymer composites: chemistry, processing, mechanical and electrical properties” Z. Spitalsky, D. Tasis, K. Papagelis, C. Galiotis, Progress in Polymer Science, 2010, 35, 357-401.

5. “Current progress on the chemical modification of carbon nanotubes” N. Karousis, N. Tagmatarchis, D. Tasis, Chemical Reviews, 2010, 110, 5366-5397.

6. “Functionalized graphene – poly(vinyl alcohol) nanocomposites: physical and dielectric properties” I. Tantis, G. C. Psarras, D. Tasis, Express Polymer Letters 2012, 6, 283-292.

7. “Efficient exfoliation of graphene sheets in binary solvents” D. Tasis, K. Papagelis, P. Spiliopoulos, C. Galiotis, Materials Letters 2013, 94, 47-50.

8. “Study of the thermal reduction of graphene oxide and of its application as electrocatalyst in quasi-solid state dye-sensitized solar cells in combination with PEDOT” A. Nikolakopoulou, D. Tasis, L. Sygellou, V. Dracopoulos, C. Galiotis, P. Lianos, Electrochimica Acta 2013, 111, 698-706.

9. “Enhancement of power conversion efficiency of dye-sensitized solar cells by co-sensitization of zinc-porphyrin and thiocyanate-free ruthenium(II)-terpyridine dyes and graphene modified TiO2 photoanode” G. D. Sharma, D. Daphnomili, K. S. V. Gupta, T. Gayathri, S. P. Singh, P. A. Angaridis, T. N. Kitsopoulos, D. Tasis, A. G. Coutsolelos, RSC Advances 2013, 3, 22412-22420.

10. “Improved power conversion efficiency by insertion of RGO-TiO2 composite layer as

optical spacer in polymer bulk heterojunction solar cells” G. D. Sharma, M. L. Keshtov, A. R. Khokhlov, D. Tasis, C. Galiotis, Organic Electronics 2014, 15, 348-355.

11. “Dispersion of graphene in organic solvents and their use for improving efficiency of dye- and quantum dot-sensitized solar cells” A. Nikolakopoulou, D. Tasis, L. Sygellou, P. Lianos, Electrochimica Acta, 2014, 139, 54-60.

12. “The effect of thermal reduction on the water vapor permeation in graphene oxide membranes” K. S. Andrikopoulos, G. Bounos, D. Tasis, L. Sygellou, V. Drakopoulos, G. A. Voyiatzis, Advanced Materials Interfaces, 2014, 1, 1400250 (p. 1-8).

13. “Ionizable star copolymer-assisted graphene phase transfer between immiscible liquids: organic solvent/water/ionic liquid” M.-T. Popescu, D. Tasis, C. Tsitsilianis, ACS Macro Letters, 2014, 3, 981-984.

14. “Effect of the reduction process on the field emission performance of reduced graphene oxide cathodes” L. Sygellou, G. Viskadouros, C. Petridis, E. Kymakis, C. Galiotis, D. Tasis, E. Stratakis, RSC Advances, 2015, 5, 53604-53610.

15. “Colloidal stabilization of graphene sheets by ionizable amphiphilic block copolymers in various media” M.-T. Popescu, D. Tasis, K. Papadimitriou, S. Gkermpoura, C. Galiotis, C. Tsitsilianis, RSC Advances, 2015, 5, 89447-89460.

16. “Co–N doped reduced graphene oxide used as efficient electrocatalyst for dye sensitized solar cells” M. Belekoukia, A. Ploumistos, L. Sygellou, E. Nouri, D. Tasis, P. Lianos, Solar Energy Materials and Solar Cells, 2016, 157, 591-598.

17. “Introduction of Graphene Oxide as Buffer Layer in Perovskite Solar Cells and the Promotion of Soluble n-Butyl-substituted Copper Phthalocyanine as Efficient Hole Transporting Material” E. Nouri, Y.-L. Wang, Q. Chen, J.-J. Xu, G. Paterakis, V. Dracopoulos, Z.-X. Xu, D. Tasis, M. Reza Mohammadi, P. Lianos, Electrochimica Acta, 2017, 233, 36-43.

18. “N-Doped graphene/PEDOT composite films as counter electrodes in DSSCs: Unveiling the mechanism of electrocatalytic activity enhancement” G. Paterakis, D. Raptis, A. Ploumistos, M. Belekoukia, L. Sygellou, M. S. Ramasamy, P. Lianos, D. Tasis, Applied Surface Science, 2017, 423, 443-450.

19. “Recent progress on the synthesis of graphene-based nanostructures as counter electrodes in DSSCs based on iodine/iodide electrolytes” D. Tasis, Catalysts 2017, 7, 234 (19 pages).

20. “A novel mild method for surface treatment of carbon fibres in epoxy-matrix composites” N. Koutroumanis, A. C. Manikas, P. N. Pappas, F. Petropoulos, L. Sygellou, D. Tasis, K. Papagelis, G. Anagnostopoulos, C. Galiotis, Composites Science and Technology 2018, 157, 178-184.

21. “Co-N doped reduced graphene oxide as oxygen reduction electrocatalyst applied to Photocatalytic Fuel Cells” D. Raptis, A. Ploumistos, E. Zagoraiou, E. Thomou, M. Daletou, L. Sygellou, D. Tasis, P. Lianos, Catalysis Today 2018, 315, 31-35.

22. “Template synthesis of defect-rich MoS2-based assemblies as electrocatalytic platforms for hydrogen evolution reaction” A. Kagkoura,   I. Tzanidis,   V. Dracopoulos,   N. Tagmatarchis, D. Tasis, Chem. Commun. 2019, 55, 2078-2081.
23. “Rapid microwave-assisted synthesis of CdS/Graphene/MoSx tunable heterojunctions and their application in photocatalysis” I. Tzanidis, F. Bairamis, L. Sygellou, K. S. Andrikopoulos, A. Avgeropoulos, I. Konstantinou, D. Tasis, Chem. Eur. J. 2020, 26, 6643-6651.

24. “Investigation of electronic properties and chemical interactions of graphene-MoSx composites” L. Sygellou, I. Tzanidis, D. Tasis, Appl. Surf. Sci. 2020, 517, 146188.
25. “Doping-Induced Stacking Transition in Trilayer Graphene: Implications for Layer Stacking Manipulation” N. Delikoukos, D. Tasis, A. Michail, J. Parthenios, E. Koukaras, K. Papagelis, ACS Appl. Nano Mater. 2020, ASAP (DOI: 10.1021/acsanm.0c02400).

Chapters in books – Κεφάλαια σε βιβλία

1. Chapter title: “Carbon nanotubes” L. Vaccari, D. Tasis, A. Goldoni, M. Prato, Τίτλος βιβλίου: Nanostructures – Fabrication and Analysis Editor: Ηitoshi Νejo, Εκδοτικός οίκος: SPRINGER, Nanoscience and Technology Series, 2007, Chapter 5, p.151-215.

2. Chapter title: “DFT studies about the interaction of carbon nanotubes with various chemical species” A. Chrissanthopoulos, D. Tasis, Τίτλος βιβλίου: DFT calculations on fullerenes and carbon nanotubes Editors: V. Basiuk, S. Irle, Εκδοτικός οίκος: RESEARCH SIGNPOST, 2008, Chapter 10, p.391-411 (INVITED).

3. Chapter title: “Supramolecular nanocomposites” C. Tsitsilianis, D. Tasis, C. Galiotis, Τίτλος βιβλίου: White book : Polymer nanoscience and nanotechnology, a european perspective Editor: European Network of Excellence on Nanostructured and Multifunctional Polymer Based Materials and Nanocomposites, 2008, Chapter 2, p. 21-53.

4. Chapter title: “Carbon nanotube-filled polymer composites” D. Tasis, K. Papagelis, Τίτλος βιβλίου: Polymer composites – Volume 2: Nanocomposites Editors: S. Thomas, K. Joseph, S. K. Malhotra, K. Goda, M. S. Sreekala, Εκδοτικός οίκος: WILEY-VCH, 2013, Chapter 10, p. 219-247. (INVITED).

5. Chapter title: “Chemical and optical aspects of supported graphene” D. Tasis, C. Galiotis, K. Papagelis, Τίτλος βιβλίου: Graphene Science Handbook – Volume 3: Electrical and Optical Properties Editors: M. Aliofkhazraei, N. Ali, W. I. Milne, C. S. Ozkan, S. Mitura, J. L. Gervasoni, Εκδοτικός οίκος: CRC Press (Taylor & Francis Group – USA), 2016, Chapter 23, p. 381-394.

6. Chapter title: “Noncovalent methodologies for the preparation of metal-free nanocarbons for catalysis” A. Stergiou, N. Karousis, D. Tasis, Τίτλος βιβλίου: Metal-free Functionalized Carbons in Catalysis: Synthesis, Characterization and Applications (Catalysis Series) Editors: A. Villa, N. Dimitratos, Εκδοτικός οίκος: RSC, 2018, Chapter 2, p. 29-66.

 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ