Επιλογή Σελίδας

Αναπληρωτής Καθηγητής
Γραφείο: Χ2-307β, Εργαστήριο: Χ2-304
Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Τμήμα Χημείας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

e-mail: vsakkas"at"uoi.gr
Τηλέφωνο: γραφείο: 26510-08303, εργαστήριο: 26510-08399
Fax: 26510-08796Βιογραφικό

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

– Αναλυτική Χημεία Ι

– Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι

– Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ

– Στατιστική Επεξεργασία και Έλεγχος Ποιότητας Πειραματικών Δεδομένων στη Χημική Ανάλυση

– Έλεγχος Ρύπανσης και Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος

 

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Τμήμα Χημείας)

– Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης Ι

– Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Αναλυτικές Τεχνικές Χημείας και Εφαρμογές

– Χημικοί διαχωρισμοί και αναλυτική χρωματογραφία (αέρια/υγρή χρωματογραφία)

– Τεχνικές χημικού χαρακτηρισμού (φασματομετρία απορρόφησης υπεριώδους-ορατού, φασματομετρία υπερύθρου, φασματομετρία μάζας)

– Ανάπτυξη/βελτιστοποίηση και εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού ρύπων σε περιβαλλοντικά υποστρώματα, γεωργικά προϊόντα και βιολογικά δείγματα

– Χημειομετρία: εφαρμογή στατιστικών εργαλείων για την βελτιστοποίηση αναλυτικών μεθόδων και χημικών διεργασιών αντιρύπανσης/απορύπανσης (πειραματικοί σχεδιασμοί, μεθοδολογία επιφάνειας απόκρισης, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα)

Χημική Τεχνολογία / Περιβαλλοντική Τεχνολογία

– φυσικοχημικές διεργασίες μεταφοράς και κατανομής ρύπων στο περιβάλλον (άμεση/έμμεση φωτόλυση, προσρόφηση)

– Τεχνολογίες αντιρύπανσης/απορύπανσης με έμφαση στην υγρή ρύπανση (Προχωρημένες Οξειδωτικές Διεργασίες- ομογενής και ετερογενής φωτοκατάλυση)

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

·A. Makis, D. Papagiannaki, , Th. Palianopoulos, , E. Hatzimichael, E. Kapsali, N. Chaliasos, V. Sakkas, E. Gikas, Serum Metabolite Profiles Are Strongly Correlated with Membrane Lipid Alterations in Beta Thalassemia Patients, (2017), Blood, 130 (Supplement 1): 3503., https://doi.org/10.1182/blood.V130.Suppl_1.3503.3503

· Kaveli, I.P., Sakkas, V.A., Albanis, T.A., Development of ultrasound-assisted emulsification microextraction for the determination of seven pesticides in apple juice by gas chromatography–mass spectrometry, (2015) International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 95 (2), pp. 145-157, https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84923548689&doi=10.1080%2f03067319.2014.994618&partnerID=40&md5=5c7ec3ccdb04d703fa4523429ee7bd08, DOI: 10.1080/03067319.2014.994618

·Rempelaki, I.E., Sakkas, V.A., Albanis, T.A., The development of a sensitive and rapid liquid-phase microextraction method followed by liquid chromatography mass spectrometry for the determination of zearalenone residues in beer samples, (2015) Analytical Methods, 7 (4), pp. 1446-1452. , https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84923169608&doi=10.1039%2fc4ay01754d&partnerID=40&md5=b3fd57eb224c4a0aad631bda99d84957, DOI: 10.1039/c4ay01754d

·Maidatsi, K.V., Chatzimitakos, T.G., Sakkas, V.A., Stalikas, C.D., Octyl-modified magnetic graphene as a sorbent for the extraction and simultaneous determination of fragrance allergens, musks, and phthalates in aqueous samples by gas chromatography with mass spectrometry, (2015) Journal of Separation Science, 38 (21), pp. 3758-3765. , https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84944723825&doi=10.1002%2fjssc.201500578&partnerID=40&md5=61d60eadf8d93b7ef6d77f3c2cfcf6b4, DOI: 10.1002/jssc.201500578

·Petridis, N.P., Sakkas, V.A., Albanis, T.A., Chemometric optimization of dispersive suspended microextraction followed by gas chromatography-mass spectrometry for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in natural waters, (2014) Journal of Chromatography A, 1355, pp. 46-52. , https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84904294965&doi=10.1016%2fj.chroma.2014.06.019&partnerID=40&md5=de71355c1812237f869dd903e309608e, DOI: 10.1016/j.chroma.2014.06.019

·Rallis, G.N., Boumba, V.A., Sakkas, V.A., Fragkouli, K., Siozios, G., Albanis, T.A., Vougiouklakis, T., Residues of selected polychlorinated biphenyls (PCB) and organochlorine pesticides (OCP) in postmortem lungs from Epirus, Northwestern Greece, (2014) Journal of Toxicology and Environmental Health – Part A: Current Issues, 77 (13), pp. 767-775. , https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84901201120&doi=10.1080%2f15287394.2014.892447&partnerID=40&md5=f8933d4160ebcf33430c3f7879584e92, DOI: 10.1080/15287394.2014.892447

·Synaridou, M.E.S., Sakkas, V.A., Stalikas, C.D., Albanis, T.A., Evaluation of magnetic nanoparticles to serve as solid-phase extraction sorbents for the determination of endocrine disruptors in milk samples by gas chromatography mass spectrometry, (2014) Journal of Chromatography A, 1348, pp. 71-79. , https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84901502238&doi=10.1016%2fj.chroma.2014.04.092&partnerID=40&md5=cb360e957374913f33104c19ff53c0f8, DOI: 10.1016/j.chroma.2014.04.092

·Christopoulou, O.D., Sakkas, V.A., Albanis, T.A., Evaluation of matrix solid-phase dispersion extraction for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in household dust with the aid of experimental design and response surface methodology, (2012) Journal of Separation Science, 35 (24), pp. 3554-3560. , https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84870905417&doi=10.1002%2fjssc.201200563&partnerID=40&md5=3c70872ae86656dcdf3340f36caf87ad, DOI: 10.1002/jssc.201200563

·Tsiallou, T.P., Sakkas, V.A., Albanis, T.A., Development and application of chemometric-assisted dispersive liquid-liquid microextraction for the determination of suspected fragrance allergens in water samples, (2012) Journal of Separation Science, 35 (13), pp. 1659-1666. , https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84863670518&doi=10.1002%2fjssc.201200106&partnerID=40&md5=ff927fb8bdfc2b9b9df3f544d701f82c, DOI: 10.1002/jssc.201200106

·Rallis, G.N., Sakkas, V.A., Boumba, V.A., Vougiouklakis, T., Albanis, T.A., Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in post-mortem human lung by matrix solid-phase dispersion with the aid of response surface methodology and desirability function, (2012) Journal of Chromatography A, 1227, pp. 1-9. , https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84856640219&doi=10.1016%2fj.chroma.2011.12.083&partnerID=40&md5=90a816116bf26e3e8243a8eaefcfeaac, DOI: 10.1016/j.chroma.2011.12.083

·Karatapanis, A.E., Fiamegos, Y.C., Sakkas, V.A., Stalikas, C.D., Effect of chromatographic parameters and detector settings on the response of HILIC-evaporative light-scattering detection system using experimental design approach and multicriteria optimization methodology, (2011) Talanta, 83 (4), pp. 1126-1133. , https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-79251596030&doi=10.1016%2fj.talanta.2010.06.050&partnerID=40&md5=7b4b4c7e0324c7ae2360a40de25314f8, DOI: 10.1016/j.talanta.2010.06.050

·Garbi, A., Sakkas, V., Fiamegos, Y.C., Stalikas, C.D., Albanis, T., Sensitive determination of pesticides residues in wine samples with the aid of single-drop microextraction and response surface methodology, (2010) Talanta, 82 (4), pp. 1286-1291. , https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-77956192119&doi=10.1016%2fj.talanta.2010.06.046&partnerID=40&md5=12d1b37f2b002999cdcf5a5f555762bd, DOI: 10.1016/j.talanta.2010.06.046

·Panagiotou, A.N., Sakkas, V.A., Albanis, T.A., Application of chemometric assisted dispersive liquid-liquid microextraction to the determination of personal care products in natural waters, (2009) Analytica Chimica Acta, 649 (2), pp. 135-140. , https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-68749099626&doi=10.1016%2fj.aca.2009.07.028&partnerID=40&md5=aaad649292274de28c0224abfc91685c, DOI: 10.1016/j.aca.2009.07.028

·Boti, V.I., Sakkas, V.A., Albanis, T.A., An experimental design approach employing artificial neural networks for the determination of potential endocrine disruptors in food using matrix solid-phase dispersion, (2009) Journal of Chromatography A, 1216 (9), pp. 1296-1304. , https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-59049093188&doi=10.1016%2fj.chroma.2008.12.070&partnerID=40&md5=8686bf5173c7ea2d789d3943dbf28408, DOI: 10.1016/j.chroma.2008.12.070

·Stalikas, C., Fiamegos, Y., Sakkas, V., Albanis, T., Developments on chemometric approaches to optimize and evaluate microextraction, (2009) Journal of Chromatography A, 1216 (2), pp. 175-189. , https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-57749102445&doi=10.1016%2fj.chroma.2008.11.060&partnerID=40&md5=c2a0fb7d692ea6f7a80631e808ccf637, DOI: 10.1016/j.chroma.2008.11.060

·Jiménez-Holgado, C., Chrimatopoulos, C., Stathopoulos, V., Sakkas, V. Investigating the utility of fabric phase sorptive extraction and hplc-uv-vis/dad to determine antidepressant drugs in environmental aqueous samples, (2020) Separations, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85090747809&doi=10.3390%2fseparations7030039&partnerID=40&md5=2c953a72881e83454403cd95d0b0fd7c, DOI: 10.3390/separations7030039

·Kalaboka, M., Chrimatopoulos, C., Jiménez-Holgado, C., Boti, V., Sakkas, V., Albanis, T. Exploring the efficiency of UHPLC-orbitrap ms for the determination of 20 pharmaceuticals and acesulfame k in hospital and urban wastewaters with the aid of FPSE, (2020) Separations, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85091226489&doi=10.3390%2fseparations7030046&partnerID=40&md5=eb8ce610f99df0595f96d2ef9285e677, DOI: 10.3390/separations7030046

·Donadelli, J.A., Caram, B., Kalaboka, M., Kapsi, M., Sakkas, V.A., Carlos, L., García Einschlag, F.S. Mechanisms of 4-phenylazophenol elimination in micro- And nano-ZVI assisted-Fenton systems, (2020) Journal of Environmental Chemical Engineering, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85077759811&doi=10.1016%2fj.jece.2019.103624&partnerID=40&md5=b64dae1fe2a99e8568ff9608895e3018, DOI: 10.1016/j.jece.2019.103624

·Sakkas, H., Economou, V., Gousia, P., Bozidis, P., Sakkas, V.A., Petsios, S., Mpekoulis, G., Ilia, A., Papadopoulou, C. Antibacterial efficacy of commercially available essential oils tested against drug-resistant Gram-positive pathogens, (2018) Applied Sciences (Switzerland), . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056243084&doi=10.3390%2fapp8112201&partnerID=40&md5=5242a3905c27b476a25668b2b3b8439f, DOI: 10.3390/app8112201

·Matthaios, V.N., Triantafyllou, A.G., Albanis, T.A., Sakkas, V., Garas, S. Performance and evaluation of a coupled prognostic model TAPM over a mountainous complex terrain industrial area, (2018) Theoretical and Applied Climatology, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85018340672&doi=10.1007%2fs00704-017-2122-9&partnerID=40&md5=39774a64ef310a0d0de93f09711139b4, DOI: 10.1007/s00704-017-2122-9

·Sakkas, V.A., Sarro, M., Kalaboka, M., Santoro, V., Albanis, T., Calza, P., Medana, C. Evaluating the photocatalytic treatment of stevioside by TiO2 in different aqueous matrices and identification of transformation products, (2017) Science of the Total Environment, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85021976979&doi=10.1016%2fj.scitotenv.2017.07.016&partnerID=40&md5=3edae6573b04e4e85d4646d829894093, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.016

·Calza, P., Gionco, C., Giletta, M., Kalaboka, M., Sakkas, V.A., Albanis, T., Paganini, M.C. Assessment of the abatement of acelsulfame K using cerium doped ZnO as photocatalyst, (2017) Journal of Hazardous Materials, . https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84962696585&doi=10.1016%2fj.jhazmat.2016.03.093&partnerID=40&md5=c5e256d0b84ca2aa6029a9967dc34795, DOI: 10.1016/j.jhazmat.2016.03.093
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ