Επιλογή Σελίδας

Για τους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν ακόμα email κλπ. του Πανεπιστημίου και δεν μπορεί να συνδεθούν στο MS TEAMS για το σημερινό μάθημα στις 15:00

μπορούν να μπουν από το link της σύσκεψης που δίνεται παρακάτω

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:yZnElZFqIaueCFxn_5iS3tSc9sRXYwdagM_bWhA73bY1@thread.tacv2/1699611343841?context=%7B%22Tid%22:%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22,%22Oid%22:%22e297017c-e8bb-4afd-be38-e623c8dc16b7%22%7D

 

Οι διδάσκοντες