Επιλογή Σελίδας

Οι διαλέξεις του μαθήματος “ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ” για όλους τους φοιτητές θα γίνονται την Παρασκευή 5:00 – 8:00 στην αίθουσα Χ3-132 (πρώτο μάθημα 6 Οκτωβρίου) .

Οι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο διαδικτυακή σύνδεσμο MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6852daca2c7747f6b67bbfcced365c4d%40thread.tacv2/conversations?groupId=b2e68108-dbb8-47ae-b9e7-22a7f7ef64fd&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be
Ο Διδάσκων
Δημήτρης Σκάλκος