Επιλογή Σελίδας

Ο κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Χημικός,  θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της Μεταπτυχιακής Διατριβής του με θέμα  «Πλήρως εκτυπωμένα μαγνητικά ηλεκτρόδια γραφίτη: Κατασκευή, χαρακτηρισμός και αναλυτική χρησιμότητα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 στις 12:30. Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Ο κωδικός της αίθουσας (MsTeams) είναι: ezc34zi

Όσοι δεν έχουν ιδρυματικό e-mail μπορούν να συνδεθούν απευθείας με τον παρακάτω σύνδεσμο: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3acd06a9c491db49f1b2ba316ee941f79a%40thread.tacv2/1608152221904?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%2233c7e6eb-95a7-4121-963d-a85364867298%22%7d

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής

Μάμαντος Προδρομίδης, Καθηγητής (επιβλέπον μέλος ΔΕΠ)

Κωνσταντίνος Σταλίκας, Καθηγητής Τμήματος Χημείας

Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

 

Από το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Μ. Προδρομίδης, Καθηγητής