Επιλογή Σελίδας

Αναπληρωτής Καθηγητής
X2-211A
Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τ.Θ. 1186, 45110 Ιωάννινα
e-mail: gzpap@uoi.gr
Τηλέφωνο: +30 2651 008354
Fax: +30 2651 008795

Industrial Chemistry and Technology of Polymers/Βιομηχανική Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών

• Sustainable and Green Industrial Chemistry: sustainable polymers from renewable resources, biodegradable/biocompatible polymers, biomass derived platform chemicals and monomers, processes in biorefineries, chemical processes for polymer production, process-structure-properties relationship in materials, thermophysical processes and thermophysical properties of polymers, copolymers and polymer blends.
• Polymer Nanocomposites: preparation of polymer matrix nanocomposites, crystallization in polymer nanocomposites.
• Pharmaceutical Technology: Drug delivery systems, solid state of pharmaceutics- crystallization – polymorphism – stability, formulation engineering.
• Materials Characterization: Thermal analysis techniques – Differential Scanning Calorimetry (DSC), Modulated Temperature DSC (MΤDSC), Fast Scanning Calorimetry (FSC). Also, Thermomechanical Analysis (TMA), Dynamic Thermal Mechanic Analysis (DTMA) Thermogravimetric Analysis (TGA), Polarized Light Microscopy (PLM), X-ray Diffractometry (XRD), Tensile testing.


Βιογραφικό

CURRICULUM VITAE

Full Name:                              George Papageorgiou

Father’s name:                       Zacharias

Tel:                                         +302651008354

E-mail address:                       gzpap@uoi.gr

Business Address:                   Section of Industrial and Food Chemistry

Department of Chemistry, University of Ioannina, P.O. Box 1186, 45110 Ioannina, Greece

Profession

Associate Professor of Industrial Chemistry and Technology of Polymers, Department of Chemistry, University of Ioannina, Greece.

Education

• Ph.D. in Chemistry, (Specialization: Polymer Science), Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

• M.Sc. in Polymer Chemistry and Technology, Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

• Diploma in Chemical Engineering (5-year degree), Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Research Interests

·     Sustainable and Green Industrial Chemistry: sustainable polymers from renewable resources, biodegradable/biocompatible polymers, biomass derived platform chemicals and monomers, processes in biorefineries, chemical processes for polymer production, process-structure-properties relationship in materials, thermophysical processes and thermophysical properties of polymers, copolymers and polymer blends.

·     Polymer Nanocomposites: preparation of polymer matrix nanocomposites, crystallization in polymer nanocomposites.

·     Pharmaceutical Technology: Drug delivery systems, solid state of pharmaceutics- crystallization – polymorphism – stability, formulation engineering.

·     Materials Characterization: Thermal analysis techniques – Differential Scanning Calorimetry (DSC), Modulated Temperature DSC (MΤDSC), Fast Scanning Calorimetry (FSC). Also, Thermomechanical Analysis (TMA), Dynamic Thermal Mechanic Analysis (DTMA) Thermogravimetric Analysis (TGA), Polarized Light Microscopy (PLM), X-ray Diffractometry (XRD), Tensile testing.

Professional Experience

·     Associate Professor of Industrial Chemistry and Polymer Technology, Department of Chemistry, University of Ioannina, March 2019 – present.

·       Assistant Professor of Industrial Chemistry, Department of Chemistry, Univeristy of Ioannina, September 2014 – March 2019.

·       Post-Doctoral research associate May 2004 – August 2014, Department of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki

·       Scientific Associate, (Assistant Professor) January 2004 – March 2011, International Hellenic University, Thessaloniki, Greece.

Participation in Research Projects

15 research projects

Editorial membership

·     Associate Editor of the ‘Journal of Renewable Materials’.

·     Associate Editor of section ‘Green and Sustainable Chemistry in Polymer Science’ of the journal ‘Polymers’.

·     Editorial Board Member of the journal ‘Eng-Advances in Engineering’.

·     Guest editor of the special issue ‘Polymers from Renewable Resources’ of the journal ‘Polymers’.

·     Guest editor of the Topical Collection ‘Sustainable polymeric materials from renewable resources’ of the journal ‘Polymers’.

·     Guest editor of the special issue ‘Biobased and biodegradable polymers’ of the journal ‘Polymers’.

·     Guest editor of the special issue ‘Catalysis for Monomers and Polymers from Renewable Resources’ of the journal ‘Catalysts’.

Professional Memberships

• Greek Society for Chemical Engineering

• Hellenic Society for Thermal Analysis and Calorimetry (Secretary of the Managing Council)

• Technical Chamber of Greece

• Hellenic Polymer Society

Teaching

Undergraduate courses at the Department of Chemistry UOI

• Unit Operations

• Chemical Processes

• Polymer Chemistry

• Polymeric and Composite Materials

• Valorization of Natural Resources and Energy

• Inorganic Industrial Chemistry

• Laboratory of Physical and Chemical Processes

• Laboratory of Chemical Technology

Graduate courses

• Postgraduate program of the Department of Chemistry, Univeristy of Ioannina, specialization ‘Advanced Materials Chemistry, Catalysis and Technological Applications’.

Courses:

•        Chemistry-Physical Chemistry-Technology of Polymers

•        Technology of Materials from Petroleum and Biomass

•        Physicoscemical and Spectroscopic Methods of Characterization

•        Laboratory of Chemical Technology

•  Postgraduate program of the Department of Chemistry Aristotle University of Thessaloniki, specialization ‘Science and Technology of Polymers and Nanocomposite Materials’.

Courses:

•      Polymer Classes-Biopolymers

•      Polymer Characterization Methods

•      Polymer Technology

•      Composite and Nanocomposite Materials

• Interdepartmental postagraduate program “Processes & Advanced Materials Technology” of the Aristotle University of Thessaloniki.

Courses:

•        Polymeric Materials

Refereed Journal Publications

1.               Evaluation of various pretreatment methods for olive oil mill wastewaters. M. Mitrakas, G. Papageorgiou, A. Docoslis and G. Sakellaropoulos. European Water Pollution Control Journal, 1996, 6, 10-16.

2.               Synthesis and thermal behaviour of poly(ethylene-co-butylene naphthalene-2,6-dicarboxylate)s. G.P. Karayannidis, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris and E.V. Tourasanidis. Polymer, 1998, 39, 4129-4134.

3.               Multiple melting behaviour of poly(ethylene-co-butylene naphthalene-2,6-dicarboxylate)s. G.Z. Papageorgiou, GP Karayannidis. Polymer, 1999, 5325-5332.

4.               Observations during crystallization of poly(ethylene-co-butylene naphthalene-2,6-dicarboxylate)s. G.Z. Papageorgiou, G.P. Karayannidis. Polymer, 2001, 42, 8197-8205.

5.               Crystallization and melting behaviour of poly(butylene naphthalene-2,6-dicarboxylate). G.Z. Papageorgiou, G.P. Karayannidis. Polymer, 2001, 42, 2637-2645.

6.               Synthesis and characterization of poly(ethylene terephthalate-co-isophthalate)s with low content of isophthalate units. G.P. Karayannidis, D.N Bikiaris, G.Z. Papageorgiou and S. Pastras Journal of Applied Polymer Science 2002, 86, 1931-1941.

7.               Rubber toughening of glass fiber reinforced Nylon-6,6 with functionalized block copolymer SEBS-g-MA. G.P. Karayannidis, D.N. Bikiaris, G.Z. Papageorgiou, V Bakirtzis. Advances Polymer Technology, 2002, 21, 153-163.

8.               Synthesis and thermal behaviour of polyesters derived from 1,3-propanediol and various aromatic dicarboxylic acids. CP Roupakias, G.Z. Papageorgiou, G.P. Karayannidis. Journal of Macromolecular Science, Pure and Applied Chemistry 2003, A40, 791-805

9.               Compatibility of LDPE/EVA binary blends prepared by melt mixing. G Takidis, D Bikiaris, G. Papageorgiou, D. Achilias and I. Sideridou. Journal of Applied Polymer Science 2003, 90, 841-852.

10.            WAXD and DSC study of the crystallization of poly(ethylene naphthalate), poly(butylene naphthalate) and their copolymers. G. Papageorgiou, G. Karayannidis, D. Bikiaris, A. Stergiou, G. Litsardakis and S. Makridis, Journal of Polymer Science: Polymer Physics, 2004, 42, 843-860.

11.            Synthesis, crystallization and tensile properties of poly(ethylene terephthalate–co-2,6-naphthalate)s with low naphthalate units content. G. Karayannidis, N. Papachristos, D. Bikiaris, G. Papageorgiou, Polymer, 2003, 44, 7801-7808.

12.            Melting Point Depression and Cocrystallization Behavior of Poly(ethylene-co-butylene 2,6-naphthalate) Random Copolymers. G.Ζ. Papageorgiou, D.S. Achilias, G.P. Karayannidis. Polymer International, 2004, 53, 1360-1367

13.            Isothermal and Non-Isothermal Crystallization Kinetics of Poly(trimethylene terephthalate). Dimitris S. Achilias, George Z. Papageorgiou and George P. Karayannidis Journal of Polymer Science: Polymer Physics 2004, 42, 3775-3796.

14.            Crystallization kinetics under isothermal and non-isothermal conditions and activity of filler in Polypropylene/SiO2 nanocomposites. G.Z. Papageorgiou, D.S. Achilias, Dimitris N. Bikiaris, George P. Karayannidis, Thermochimica Acta 2005, 427, 117-128.

15.            Evaluation of the isoconversional approach to estimating the Hoffman-Lauritzen parameters from the overall rates of non-isothermal crystallization of polymers, D.S. Achilias, G.Z. Papageorgiou, and G.P. Karayannidis, Macromolecular Chemistry and Physics, 2005, 206, 1511-1519.

16.            Step Scan TMDSC and High Rate DSC Study of the Multiple Melting Behavior of Poly(1,3-propylene terephthalate), G.Z. Papageorgiou, D.S Achilias, G.P. Karayanndis, D.N. Bikiaris, C. Roupakias and G. Litsardakis, European Polymer Journal, 42(2) 434-445.

17.            Synthesis and comparative biodegradability studies of three poly(alkylene succinate)s,  D.N. Bikiaris, G.Z. Papageorgiou, D.S. Achilias, Polymer Degradation and Stability, 2006, 91, 31-43.

18.            Physicochemical studies on solid dispersions of poorly-water soluble drugs. Evaluation of capabilities and limitations of thermal analysis techniques, Dimitrios Bikiaris, G.Z. Papageorgiou, A. Stergiou, E. Pavlidou, E. Karavas, F. Kanaze, M. Georgarakis, Thermochimica Acta 2005, 439, 58-67.

19.            Crystallization and melting behavior of three biodegradable poly(alkylene succinates). A comparative study, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Polymer, 2005, 46, 12081-12092.

20.            Preparation by melt mixing and characterization of isotactic Polypopylene/SiO2 nanocomposites containing untreated and surface treated nanoparticles, D. Bikiaris, G. Papageorgiou, E. Pavlidou, N. Vouroutzis, P. Palatzoglou, G. Karayannidis, Journal of Applied Polymer Science 2006, 100, 2684-2696.

21.            Isothermal and nonisothermal crystallization kinetics of branched and partially crosslinked poly(ethylene terephthate using differential scanning calorimetry, G.Z. Papageorgiou, D.S. Achilias, D.N. Bikiaris and G.P. Karayannidis Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2006, 84, 85-89.

22.            Biodegradable Poly(alkylene succinate) Blends. Thermal Behavior and Miscibility study. George Z. Papageorgiou, Dimitrios N. Bikiaris, Journal of Polymer Science: Polymer Physics, 2006, 44, 584-597.

23.            Dynamic mechanical and morphological studies of isotactic polypropylene/fumed silica nanocomposites with enhanced gas barrier properties. V. Vladimirov C. Betchev, A Vassiliou, G. Papageorgiou, D. Bikiaris, Composites Science and Technology, 2006, 66, 2935-2944.

24.            Evaluation of the crystallization kinetics of poly(propylene terephthalate) using differential scanning calorimetry and polarized light microscopy, Achilias D.S., Papageorgiou G.Z., Karayannidis G.P. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2006, 86(3) 791-795.

25.            Effect of physical state and particle size distribution on dissolution enhancement of Nimodipine/PEG solid dispersions prepared by melt mixing and solvent evaporation. G.Z. Papageorgiou, D. Bikiaris, E.Karavas, S. Politis, A. Docoslis, Y. Park, A. Stergiou and E. Georgarakis, The AAPS Journal 2006, 8 (4) E623-631.

26.            Study of thermal behavior of alipharomatic polyesters around the glass-rubber transition region by thermomechanical analysis: The mobile and rigid amorphous fraction. G. Karayannidis, E. Kirikou, C. Roupakias, G. Papageorgiou, Polymer International, 2007, 56, 158-166.

27.            Non-isothermal crystallization kinetics of in situ prepared poly(ε-caprolactone)/surface-treated SiO2 nanocomposites Α. Vassiliou, G.Z. Papageorgiou, D.S. Achilias and D.N. Bikiaris, Macromolecular Chemistry and Physics, 2007, 208, 364-376.

28.            Effect of molecular weight on the cold-crystallization of biodegradable poly(ethylene succinate). G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris and D.S. Achilias. Thermochimica Acta, 2007, 457, 41-54.

29.            Miscibility and enzymatic degradation studies of poly(ε-caprolactone)/poly(propylene succinate) blends, Dimitrios N. Bikiaris, G.Z. Papageorgiou, DS. Achilias, E. Pavlidou, A. Stergiou, European Polymer Journal, 2007, 43, 2491-2503.

30.            Crystallization kinetics of biodegradable poly(butylene succinate) under isothermal and non-isothermal conditions, G.Z. Papageorgiou, Dimitris S. Achilias, Dimitrios N. Bikiaris, Macromolecular Chemistry and Physics 2007, 208, 1250-1264.

31.            Synthesis, cocrystallization and enzymatic degradation of novel Poly(butylene-co-propylene succinate) copolymers, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Biomacromolecules, 2007, 8, 2437-2449.

32.            Tailoring the Release Rates of Fluconazole Using Solid Dispersions in Polymer Blends, G.Z. Papageorgiou, D. Bikiaris, F. Kanaze, E. Karavas, A. Stergiou and E. Georgarakis, Drug Development and Industrial Pharmacy, 34:336–346, 2008.

33.            Characterization of the distribution, polymorphism, and stability of Nimodipine in its solid dispersions in PEG by using micro-Raman spectroscopy and powder XRD Α. Docoslis, K.L. Huszarik, G.Z. Papageorgiou, D. Bikiaris, A. Stergiou and E. Georgarakis, The AAPS Journal 2007, 9(3) Ε361-370.

34.            Novel Poly(propylene terephthalate-co-succinate) random copolymers: Synthesis, solid structure and enzymatic degradation study, G.Z. Papageorgiou, A.A. Vassiliou, V. D. Karavelidis, A. Koumbis, D. N. Bikiaris, Macromolecules, 2008, 41, 1675-1684.

35.            Correlation between chemical and solid-state structures and enzymatic hydrolysis in novel biodegradable polyesters. The case of Poly(propylene alkanedicarboxylate)s. D. N. Bikiaris, G.Z. Papageorgiou, D. Giliopoulos, C. A. Stergiou, Macromolecular Bioscience 2008, 8, 728–740.

36.            Crystallization and enzymatic degradation of novel poly(ε-caprolactone-co-propylene succinate) copolymers, Sofia A. Papadimitriou, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, European Polymer Journal  2008, 44, 2356–2366.

37.            Thermal and Dynamic Mechanical Behavior of Bionanocomposites: Fumed Silica Nanoparticles Dispersed in Poly(vinyl pyrrolidone),  Chitosan and Poly(vinyl alcohol) Konstantinos Chrissafis, Konstantinos M. Paraskevopoulos, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris. Journal of Applied Polymer Science 2008, 110, 1739-1749.

38.            Improvement in chemical and physical stability of fluvastatin through hydrogen bonding interactions with different polymer matrices. G.Z. Papageorgiou, S. Papadimitriou, E. Karavas, E. Georgarakis, A. Docoslis. D. Bikiaris. Current drug delivery, 2009, 6, 101-112.

39.            The effect of physical state on the drug dissolution rate: Miscibility studies of Nimodipine with PVP. G.Z. Papageorgiou, D. Bikiaris, Y. Park, A. Docoslis, E. Pavlidou, M. Georgarakis. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2009, 95(3), 903–915.

40.            Novel biodegradable polyester poly(propylene succinate): Synthesis and application in the preparation of solid dispersions and nanoparticles of a water soluble drug. D.N. Bikiaris, G.Z. Papageorgiou, S.A. Papadimitriou, E. Karavas, K. Avgoustakis. AAPSP Techn 2009, 10(1), 138-146.

41.            Crystallization and Melting Behaviour of the Novel Biodegradable Polyesters Poly(propylene azelate) and Poly(propylene sebacate). G. Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, D. S. Achilias. Macromolecular Chemistry and Physics 2009, 210, 90–107.

42.            Recycling of polymers from plastic packaging materials using the dissolution-reprecipitation technique. D.S. Achilias, A Giannoulis and G.Z. Papageorgiou. Polymer Bulletin 2009, 63, 449–465.

43.            Synthesis and Properties of Novel Biodegradable/Biocompatible poly[propylene-co-(ethylene succinate)] Random Copolyesters, G. Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris. Macromolecular Chemistry and Physics 2009, 210, 1408–1421.

44.            Characterization and crystallization kinetics of in situ prepared poly(propylene terephthalate)/SiO2 nanocomposites D.S. Achilias, D.N. Bikiaris, E. Papastergiadis, D. Giliopoulos, G.Z. Papageorgiou, Macromolecular Chemistry and Physics 2010, 211, 66–79

45.            Nanoencapsulation of Nimodipine in Novel Biocompatible Poly(Propylene-Co-Butylene Succinate) Aliphatic Copolyesters for Sustained Release, Sofia Papadimitriou, G.Z. Papageorgiou, Feras I. Kanaze, M. Georgarakis, D.N. Bikiaris. Journal of Nanomaterials 2009, art. no. 716242, doi:10.1155/2009/716242.

46.            Synthesis and comparative study of biodegradable poly(alkylene sebacate)s G. Z. Papageorgiou, Dimitrios N. Bikiaris, D.S. Achilias, S. Nanaki, N. Karayannidis Journal of Polymer Science: Polymer Physics 2010, 48, 672-686.

47.            Synthesis and characterization of novel poly(propylene terephthalate-co-adipate) biodegradable random copolyesters, G.Z. Papageorgiou, S.G. Nanaki, D.N. Bikiaris, Polymer Degradation Stability 2010, 95, 627-637.

48.            Estimation of thermal transitions in poly(ethylene naphthalate): Experiments and modeling using isoconversional methods, G.Z. Papageorgiou, D.S. Achilias, G.P. Karayannidis, Polymer, 2010, 5, 2565-2575.

49.            A different approach for the study of the crystallization kinetics in polymers. Key study: PET/SiO2 nanocomposites, G.Z. Papageorgiou, K. Chrissafis, D.N. Bikiaris Polymer International, 2010, 59, 1630–1638.

50.            Synthesis, crystallization and enzymatic degradation of the biodegradable polyester poly(ethylene azelate), George Z. Papageorgiou, Dimitrios N. Bikiaris, Dimitris S. Achilias, Nikitas Karagiannidis, Macromolecular Chemistry and Physics 2010, 24,  2585–2595

51.            Crystallization and biodegradability of PLA grade for orthopaedics, T. Beslikas, J. Gigis, John Christoforides, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Advances in Polymer Technology, 2010, 29, 280–299.

52.            PLA nanocomposites: Effect of filler type on non-isothermal crystallization, G.Z. Papageorgiou, D.S. Achilias, T. Beslikas and D. Bikiaris, Thermochimica Acta, 2010, 511, 129–139.

53.            Crystallization and Biodegradation of Poly(butylene azelate). Comparison with Poly(ethylene azelate) and Poly(propylene azelate) G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, D.S. Achilias, E. Papastergiadis, A. Docoslis, Thermochimica Acta, 2011, 515(1-2), 13-23.

54.            Isoconversional kinetics of the glass transition and determination of fragility of poly(ethylene 2,6-naphthalate) and poly(ethylene 2,6-naphthalate-co-butylene 2,6-naphthalate)s G.Z. Papageorgiou, D. S. Achilias, G.P. Karayannidis Macromolecular Chemistry and Physics 2011, 212, 730–736.

55.            Crystallization and Melting of the Biodegradable Polyester Poly(propylene suberate), G.Z. Papageorgiou, C. Panayiotou, Thermochimica Acta, 2011, 523, 187–199

56.            Nonisothermal melt crystallization kinetics for in-situ prepared Poly(ethylene terephthalate)/montmorillonite (PET/OMMT) nanocomposites, Antoniadis G., Paraskevopoulos K.M., Vassiliou A.A., Papageorgiou G.Z., Bikiaris D., Chrissafis K. Thermochimica Acta 2011, 521, 161– 169.

57.            Thermal decomposition of poly(propylene sebacate) and poly(propylene azelate) biodegradable polyesters: Evaluation of mechanisms using TGA, FTIR and GC/MS, K. Chrissafis, K.M. Paraskevopoulos, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 2011, 92, 123–130 doi:10.1016/j.jaap.2011.05.001.

58.            Novel miscible poly(ethylene sebacate)/poly(4-vinyl phenol) blends: miscibility, melting behavior and crystallization study, G. Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, C. Panayiotou, Polymer 2011, 52, 4553-4561

59.            Crystallization Study and Comparative in Vitro–in Vivo Hydrolysis of PLA Reinforcement Ligament, T. Beslikas, I. Gigis, V. Goulios, J. Christoforides, G.Z. Papageorgiou and D.N. Bikiaris, International Journal of Molecular Sciences 2011, 12, 6597-6618.

60.            Crystallization of Novel Poly(ε-caprolactone)-block-Poly(propylene adipate) copolymers, S. G. Nanaki, G. Z. Papageorgiou, D. N. Bikiaris, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2012, 108, 633-645.

61.            Covalently bonded poly(ethylene succinate)/SiO2 nanocomposites prepared by in situ polymerisation, Vasileiou, A.A., Papageorgiou, G.Z., Kontopoulou, M., Docoslis, A., Polymer 54 (2013) 1018-1032.

62.            Spherulite growth rates of in situ prepared poly(propylene terephthalate)/SiO2 nanocomposites, George Z. Papageorgiou, Dimitrios N. Bikiaris, Dimitris S. Achilias, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry,  2013, 114(1), 431-440.

63.            Crystallization and melting of propylene random copolymers. Homogeneous nucleation and β-nucleating agents, Dimitrios Papageorgiou, G.Z. Papageorgiou, D. N. Bikiaris, K. Chrissafis, European Polymer Journal, 2013, 49 (6), 1577-1590.

64.            Biodegradable poly(ethylene succinate) nanocomposites. Effect of filler type on thermal behaviour and crystallization kinetics, Papageorgiou G.Z., Terzopoulou Z., Achilias D.S., Bikiaris D.N.,Kapnisti M., D. Gournis, Polymer 2013, 54, 4604-4616.

65.            Effect of the type of nano-filler on the crystallization and mechanical properties of syndiotactic polystyrene based nanocomposites, Papageorgiou, G.Z., Achilias, D.S., Nianias, N.P., Trikalitis, P., Bikiaris, D.N., Thermochimica Acta 2013, 565 , 82-94.

66.            Miscibility and Properties of New Poly(propylene succinate)/Poly(4-vinylphenol) Blends, Papageorgiou G.Z., Grigoriadou I., Andriotis E., Bikiaris D. N., Panayiotou C., Industrial and Engineers Chemistry Research, 2013, 52, 11948−11955.

67.            Mechanical properties and crystallization of high-density polyethylene composites with mesostructured cellular silica foam, Papageorgiou G. Z., Palani A., Gilliopoulos D., Triantafyllidis K.S., Bikiaris D.N.,Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2013, 113, 1651–1665.

68.            Isotactic Polypropylene/Multi-Walled Carbon Nanotube Nanocomposites: The Effect of Modification of MWCNTs on Mechanical Properties and Melt Crystallization, Papageorgiou G.Z., Nerantzaki M., Grigoriadou I., Papageorgiou D.G., Chrissafis K., Bikiaris D., Macromolecular Chemistry and Physics, 2013, 214, 2415−2431.

69.            Competitive Crystallization of a Propylene/Ethylene Random Copolymer Filled with a β-Nucleating Agent and Multi-Walled Carbon Nanotubes. Conventional and Ultrafast DSC Study, D. G. Papageorgiou, G.Z. Papageorgiou, E. Zhuravlev, D. Bikiaris, C. Schick, K. Chrissafis, Journal of Physical Chemistry B 2013, 117, 14875−14884.

70.            Effect of clay structure and type of organomodifier on the thermalproperties of poly(ethylene terephthalate) based nanocomposites, G.Z. Papageorgiou, Eva Karandrea, D. Giliopoulos, D.G. Papageorgiou, A. Ladavos, A. Katerinopoulou, D. S. Achilias, K.S. Triantafyllidis, D.N. Bikiaris, Thermochimica Acta 2014, 576, 84– 96.

71.            Crystallization and Melting Behavior of Poly(Butylene Succinate) Nanocomposites Containing Silica-Nanotubes and Strontium Hydroxyapatite Nanorods, G.Z. Papageorgiou, D.G. Papageorgiou, K. Chrissafis, D. Bikiaris, J. Will, A. Hoppe, J.A. Roether, A.R. Boccaccini, Industrial and Engineering Chemistry Research, 2014, 53 (2), 678–692

72.            Application of density functional theory in combination with FTIR and DSC to characterise polymer drug interactions for the preparation of sustained release formulations between fluvastatin and carrageenans E. Karavas, E. Koutris, A.G. Papadopoulos, M.P. Sigalas, S. Nanaki, G.Z. Papageorgiou, D.Z. Achilias, D.N. Bikiaris, International Journal of Pharmaceutics 2014, 466, 211–222.

73.            Synthesis of poly(ethylene furandicarboxylate) polyester using monomers derived from renewable resources: thermal behavior comparison with PET and PEN, G.Z. Papageorgiou, V. Tsanaktsis, D.N. Bikiaris, Physical Chemistry Chemical Physics, 2014, 16, 7946 -7958

74.            Effect of nanofiller’s type on the thermal properties and enzymatic degradation of poly(ε-caprolactone), M. Nerantzaki, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Polymer Degradation and Stability 2014, 108, 257–268.

75.            b-nucleated propylene-ethylene random copolymer filled with multi-walled carbon nanotubes: Mechanical, thermal and rheological properties, D.G. Papageorgiou, L. Tzounis, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Konstantinos Chrissafis, Polymer 2014 55 3758-3769.

76.            Evaluation of polyesters from renewable resources as alternatives to the current fossil-based polymers. Phase transitions of poly(butylene 2,5-furan-dicarboxylate), G.Z. Papageorgiou, V. Tsanaktsis, D.G. Papageorgiou, S. Exarhopoulos, M. Papageorgiou, D. N. Bikiaris, Polymer 2014, 55, 3846-3858.

77.            Effect of nanofiller’s size and shape on the solid state microstructure and thermal properties of poly(butylene succinate) nanocomposites D.G. Papageorgiou, K. Chrissafis, E. Pavlidou, E.A. Deliyanni, G.Z. Papageorgiou, Z. Terzopoulou, D.N. Bikiaris, Thermochimica Acta 2014, 590, 181–190.

78.            Crystallization of poly(butylene-2,6-naphthalate-co-butylene adipate) copolymers: regulating crystal modification of the polymorphic parent homopolymers and biodegradation, G.Z. Papageorgiou, V. Tsanaktsis, D.N. Bikiaris, CrystEngComm, 2014, 16, 7963–7978.

79.            Kinetics of nucleation and crystallization in poly(butylene succinate) Nanocomposites, D.G. Papageorgiou, E. Zhuravlev, G.Z. Papageorgiou, D. Bikiaris, K. Chrissafis, Christoph Schick, Polymer 2014, 55, 6725-6734.

80.            Evaluation of the formed interface in biodegradable poly(L-lactic acid)/ graphene oxide nanocomposites and the effect of nanofillers on mechanical and thermal properties, G.Z. Papageorgiou, Z. Terzopoulou, D. Bikiaris, K. S. Triantafyllidis, E. Diamanti, D. Gournis, P. Klonos, E. Giannoulidis, P. Pissis, Thermochimica Acta 2014, 597, 48–57.

81.            81. Furan-based polyesters from renewable resources: Crystallization and thermal degradation behavior of poly(hexamethylene 2,5-furan-dicarboxylate), G.Z. Papageorgiou, V. Tsanaktsis, D.G. Papageorgiou, K. Chrissafis, S. Exarhopoulos, D.N. Bikiaris, European Polymer Journal 2015, 67, 383–396.

82.            Green composites prepared from aliphatic polyesters and bast fibers, Z.N. Terzopoulou, G.Z. Papageorgiou, E. Papadopoulou, E. Athanassiadou, E. Alexopoulou, Dimitrios N. Bikiaris, Industrial Crops and Products 68 (2015) 60-79.

83.            Thermal degradation kinetics and decomposition mechanism of polyesters based on 2,5-furandicarboxylic acid and low molecular weight aliphatic diols, V. Tsanaktsis, E. Vouvoudi, G.Z. Papageorgiou, D.G. Papageorgiou, K. Chrissafis, D.N. Bikiaris, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 2015, 112, 369–378.

84.            Combined and Distinct Contributions of Different Carbon Nano-Forms in Polypropylene, E. Roumeli, N. Nianias, M. Filippousi, A. Avgeropoulos, K. Chrissafis, G.Z. Papageorgiou, D. N. Bikiaris, Macromolecular Materials Engineering 2015, 300, 611–626.

85.            Synthesis of the bio-based polyester poly(propylene 2,5-furan dicarboxylate). Comparison of thermal behavior and solid state structure with its terephthalate and naphthalate homologues, G.Z. Papageorgiou, D.G. Papageorgiou, V. Tsanaktsis, D. N. Bikiaris, Polymer 2015, 62, 28-38.

86.            On the bio-based furanic polyesters: Synthesis and thermal behavior study of poly(octylene furanoate) using fast and temperature modulated scanning calorimetry, G.Z. Papageorgiou,* N. Guigo, V. Tsanaktsis, D.G. Papageorgiou, S. Exarhopoulos, N. Sbirrazzuoli, D.N. Bikiaris, European Polymer Journal 2015, 68, 115–127.

87.            A Facile Method to Synthesize High-Molecular-Weight Biobased Polyesters from 2,5-Furandicarboxylic Acid and Long-Chain Diols V. Tsanaktsis, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry 2015, 53, 2617–2632.

88.            Effect of graphene oxide and its modification on the microstructure, thermal properties and enzymatic hydrolysis of poly(ethylene succinate) nanocomposites G.Z. Papageorgiou, Z. Terzopoulou, V. Tsanaktsis, D.S. Achilias, K. Triantafyllidis, E.K. Diamanti, D. Gournis, D.N. Bikiaris, Thermochimica Acta 2015, 614, 116–128

89.            Controlled release formulations of risperidone antipsychotic drug in novel aliphatic polyester carriers: Data analysis and modelling, P.I. Siafaka, P. Barmpalexis, M. Lazaridou, G.Z. Papageorgiou, E. Koutris, E. Karavas, M. Kostoglou, D.N. Bikiaris, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2015, 94, 473–484.

90.            Glass transition and segmental dynamics in poly(l-lactic acid)/graphene oxide nanocomposites, P. Klonos, S. Kripotou, A. Kyritsis, G.Z. Papageorgiou, D. Bikiaris, D. Gournis, P. Pissis, Thermochimica Acta 2015, 617, 44–53.

91.            Synthesis, properties and thermal behavior of poly(decylene-2,5-furanoate): a biobased polyester from 2,5-furan dicarboxylic acid, V. Tsanaktsis, D.N. Bikiaris, N. Guigo, S. Exarhopoulos, D.G. Papageorgiou, N. Sbirrazzuoli, G.Z. Papageorgiou, RSC Advances, 2015, 5, 74592–74604.

92.            Sustainable, eco-friendly polyesters synthesized from renewable resources: preparation and thermal characteristics of poly(dimethyl-propylene furanoate), V. Tsanaktsis, Z. Terzopoulou, S. Exarhopoulos, D.N. Bikiaris, D.S. Achilias, D. G. Papageorgiou, G.Z. Papageorgiou,* Polymer Chemistry, 2015, 6, 8284–8296

93.            Crystallization and Polymorphism of Poly(ethylene furanoate) V. Tsanaktsis, D.G. Papageorgiou, S. Exarhopoulos, D.N. Bikiaris, G.Z. Papageorgiou, Cryst. Growth Des., 2015, 15 (11), 5505–5512.

94.            94. Thermal degradation of biobased polyesters: Kinetics and decomposition mechanism of polyesters from 2,5-furandicarboxylicacid and long-chain aliphatic diols, Z. Terzopoulou, V. Tsanaktsis, M. Nerantzaki, Dimitris S. Achilias, T. Vaimakis, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 2016, 117 162–175.

95.            Development and Study of Fully Biodegradable Composite Materials Based on Poly(butylene succinate) and Hemp Fibers or Hemp Shives, Z.N. Terzopoulou, G.Z. Papageorgiou, E. Papadopoulou, E. Athanassiadou, M. Reinders, DN. Bikiaris, Polymer Composites, 2016, 37:407–421.

96.            New poly(pentylene furanoate) and poly(heptylene furanoate) sustainable polyesters from diols with odd methylene groups V. Tsanaktsis, Z. Terzopoulou, M. Nerantzaki, G.Z. Papageorgiou, D. N. Bikiaris, Materials Letters 178 (2016) 64–67.

97.            Fast Crystallization and Melting Behavior of a Long-Spaced Aliphatic Furandicarboxylate Biobased Polyester, Poly(dodecylene 2,5- furanoate), D.G. Papageorgiou, N. Guigo, V. Tsanaktsis, S. Exarhopoulos, D.N. Bikiaris, N. Sbirrazzuoli, G.Z. Papageorgiou, Industrial and Engineering Chemistry Research, 2016, 55, 5315−5326.

98.            98. Rigid amorphous fraction and segmental dynamics in nanocomposites based on poly(L–lactic acid) and nano-inclusions of 1–3D geometry studied by thermal and dielectric techniques, P. Klonos, Z. Terzopoulou, S. Koutsoumpis, S. Zidropoulos, S. Kripotou, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, A. Kyritsis, P. Pissis, European Polymer Journal 2016 82  16–34.

99.            Decomposition mechanism of polyesters based on 2,5-furandicarboxylic acid and aliphatic diols with medium and long chain methylene groups, Z. Terzopoulou, V. Tsanaktsis, M. Nerantzaki, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Polymer Degradation and Stability 2016, 132, 127-136.

100.         Production of bio-based 2,5-furan dicarboxylate polyesters: Recent progress and critical aspects in their synthesis and thermal properties, G.Z. Papageorgiou, D. G. Papageorgiou, Z. Terzopoulou, D.N. Bikiaris, European Polymer Journal 2016, 83, 202–229

101.         Biobased poly(ethylene furanoate-co-ethylene succinate) copolyesters: solid state structure, melting point depression and biodegradability Z. Terzopoulou, V. Tsanaktsis, D.N. Bikiaris, S. Exarhopoulos, D.G. Papageorgiou, G.Z. Papageorgiou, RSC Advances 2016, 6, 84003–84015.

102.         Mechanical, thermal and decomposition behavior of poly(ε-caprolactone) nanocomposites with clay-supported carbon nanotube hybrids, Z. Terzopoulou, D. Bikiaris, K. S. Triantafyllidis, G. Potsi, D. Gournis, G.Z. Papageorgiou, P. Rudolf, Thermochimica Acta 642 (2016) 67–80

103.         Molecular Dynamics of Poly(ethylene-2,5- furanoate) (PEF) as a Function of the Degree of Crystallinity by Dielectric Spectroscopy and Calorimetry, T. Dimitriadis , D.N. Bikiaris, G.Z. Papageorgiou, G. Floudas, Macromolecular Chemistry Physics, 2016, 217, 2056−2062.

104.         Thermal and structural response of in situ prepared biobased poly(ethylene 2,5-furan dicarboxylate) nanocomposites, N. Lotti, A. Munari, M. Gigli, M. Gazzano, V. Tsanaktsis, D.N. Bikiaris, G.Z. Papageorgiou, Polymer 2016, 103 288-298.

105.         Konstantopoulou M., Terzopoulou Z., Nerantzaki M., Tsagkalias J., Achilias D.S., Bikiaris D.N., Exarhopoulos S., Papageorgiou D.G., Papageorgiou G.Z., Poly(ethylene furanoate-co-ethylene terephthalate) biobased copolymers: Synthesis, thermal properties and cocrystallization behavior. European Polymer Journal. 2017, 89, 349–366.

106.         Terzopoulou Z., Karakatsianopoulou, E., Kasmi, N., Majdoub, M., Papageorgiou G.Z., Bikiaris, D.N., Effect of catalyst type on recyclability and decomposition mechanism of poly(ethylene furanoate) biobased polyester, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2017 126, 357-370.

107.         Terzopoulou Z., Kasmi N., Tsanaktsis V., Doulakas, N., Bikiaris, D.N., Papageorgiou G.Z., Synthesis and characterization of bio-based polyesters: Poly(2-methyl-1,3-propylene-2,5-furanoate), Poly(isosorbide-2,5-furanoate), Poly(1,4-cyclohexanedimethylene-2,5-furanoate), Materials, 2017, 10(7) 801.

108.         Nerantzaki M., Adam K.V, Koliakou I., Skoufa E.,Avgeropoulos A., Papageorgiou G.Z., Dimitrios Bikiaris, Novel Castor Oil-Derived Block Copolymers as Promising Candidates for Biological Applications: Biorelevant and Biocompatible, Macromolecular Chemistry and Physics, 2017, 218(21)1700305.

109.          Terzopoulou Z., Papageorgiou D.G., Pavlidou E. Chrissafis K. Tzounis L.,  Papageorgiou G.Z.,  Bikiaris D.N., Effect of MWCNTs and their modification on crystallization and thermal degradation of poly(butylene naphthalate), Thermochimica Acta, 2017, 656(10), 59-69.

110.          Papageorgiou G.Z.,  Papageorgiou D.G. Solid-state structure and thermal characteristics of a sustainable biobased copolymer: Poly(butylene succinate-co-furanoate), Thermochimica Acta, 2017, 656(10), 112-122.

111.         Achilias D.S., Chondroyiannis A., Nerantzaki M. Adam K.-V., Terzopoulou Z., Papageorgiou G.Z., Bikiaris, D.N, Solid State Polymerization of Poly(Ethylene Furanoate) and Its Nanocomposites with SiO2and TiO2, Macromolecular Materials and Engineering, 2017, 302(17), 1700012.

112.         Terzopoulou Z., Karakatsianopoulou E.,  Kasmi N.,  Tsanaktsis V.,  Nikolaidis N.,  Kostoglou M.,  Papageorgiou G.Z., Lambropoulou D.A.,  Bikiaris D.N., Effect of catalyst type on molecular weight increase and coloration of poly(ethylene furanoate) biobased polyester during melt polycondensation, Polymer Chemistry, 2017, 8, 6895-6908.

113.         Solid-State Polymerization of Poly(ethylene furanoate) Biobased Polyester, I: Effect of Catalyst Type on Molecular Weight Increase, N. Kasmi, M. Majdoub, G.Z. Papageorgiou, D.S. Achilias, D.N. Bikiaris, Polymers 2017, 9(11), 607; doi:10.3390/polym9110607

114.         Kasmi N, Terzopoulou T., Papageorgiou G.Z., Bikiaris D.N., Poly(1,4-cyclohexanedimethylene 2,6-naphthalate) polyester with high melting point: Effect of different synthesis methods on molecular weight and properties, eXPRESS Polymer Letters, 2018, 12(3), 227–237.

115.         Papageorgiou D.G., Terzopoulou Z., Fina A.,  Cuttica F., Papageorgiou G.Z.,  Bikiaris D.N.,  Chrissafis K.  Young R.J., Kinloch I.A., Enhanced thermal and fire retardancy properties of polypropylene reinforced with a hybrid graphene/glass-fibre filler, Composites Science and Technology, 2018, 156(1), 95-102.

116.         Terzopoulou Z., Papageorgiou D.G., Papageorgiou G.Z., Bikiaris D.N., Effect of surface functionalization of halloysite nanotubes on synthesis and thermal properties of poly(e-caprolactone), Journal of Materials Science, 2018, 53(9), 6519-6541.

117.         Maini L., Gigli M., Gazzano M., Lotti N., Bikiaris D.N., Papageorgiou G.Z., Structural Investigation of Poly(ethylene furanoate) Polymorphs, Polymers 2018, 10, 296; doi:10.3390/polym10030296.

118.         Synthesis and crystallization of new fully renewable resources-based copolyesters: Poly(1,4-cyclohexanedimethanol-co-isosorbide 2,5-furandicarboxylate), Kasmi N., Majdoub M., Papageorgiou G.Z., Bikiaris D.N., Polym. Degrad. Stab. https://doi.org/10.1016/j.polymdegradstab.2018.04.009.

119.         Solid-State Polymerization of Poly(Ethylene Furanoate) Biobased Polyester, II: An Efficient and Facile Method to Synthesize High Molecular Weight Polyester Appropriate for Food Packaging Applications, Kasmi N., Papageorgiou G.Z., Achilias D.S., ID Bikiaris D.N., Polymers 2018, 10, 471; doi:10.3390/polym10050471.

120.         Sustainable polymers from renewable resources: Polymer blends of furan-based polyesters, N. Poulopoulou, N. Kasmi, D. Bikiaris, D.G. Papageorgiou, G. Floudas, G.Z. Papageorgiou., Macromolecular Materials and Engineering, Macromol. Mater. Eng. 2018, 1800153, 1-8 Doi: 10.1002/mame.201800153.

121.         Synthesis and controlled crystallization of in situ prepared poly(butylene-2,6-naphthalate) nanocomposites Dimitrios G. Papageorgiou, Dimitrios N. Bikiaris, George Z. Papageorgiou, CrystEngComm, 2018, Doi: 10.1039/C8CE00260F.

122.         Synthesis and Characterization of In-Situ-Prepared Nanocomposites Based on Poly(Propylene 2,5-Furan Dicarboxylate) and Aluminosilicate Clays, L. Papadopoulos, Z. Terzopoulou, D.N. Bikiaris, D. Patsiaoura, K. Chrissafis, D.G. Papageorgiou, G.Z. Papageorgiou, Polymers 2018, 10, 937; doi:10.3390/polym10090937

123.         Thinking Green: Sustainable Polymers from Renewable Resources, G.Z. Papageorgiou, Polymers 2018, 10, 952; doi:10.3390/polym10090952

124.         Synthesis and characterization of novel poly(ethylene furanoate-co-adipate) random copolyesters with enhanced biodegradability, L. Papadopoulos, A. Magaziotis, M. Nerantzaki, Z. Terzopoulou, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Polymer Degradation and Stability 2018,156, 32-42.

125.         Sustainable thermoplastics from renewable resources: Thermal behavior of poly(1,4-cyclohexane dimethylene 2,5-furandicarboxylate), N. Kasmi, Niki Poulopoulou, Zoi Terzopoulou, D.G. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, G.Z. Papageorgiou*, European Polymer Journal 112 (2019) 1–14.

126.         Synthesis and characterization of two new biobased poly(pentylene 2,5-furandicarboxylate-co-caprolactone) and poly(hexamethylene 2,5-furandicarboxylate-co-caprolactone) copolyesters with enhanced enzymatic hydrolysis properties, N. Kasmi, M. Wahbi, L. Papadopoulos, Z. Terzopoulou, N. Guigo, N. Sbirrazzuoli, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Polymer Degradation and Stability 2019, 160, 242-263.

127.         Interfacial interactions, crystallization and molecular mobility in nanocomposites of Poly(lactic acid) filled with new hybrid inclusions based on graphene oxide and silica nanoparticles, Z. Terzopoulou, P.A. Klonos, A. Kyritsis, A. Tziolas, A. Avgeropoulosc, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Polymer 2019, 166,  1–12.

128.          Thermal Decomposition Kinetics and Mechanism of In-Situ Prepared Bio-based Poly(propylene 2,5-furan dicarboxylate)/Graphene Nanocomposites, Z. Terzopoulou, E. Tarani, N. Kasmi, L. Papadopoulos, K. Chrissafis, D.G. Papageorgiou, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Molecules 2019, 24, 1717; doi:10.3390/molecules24091717

129.         Solid-State Polymerization of Poly(Ethylene Furanoate) Biobased Polyester, III: Extended Study on Effect of Catalyst Type on Molecular Weight Increase, Y. Chebbi, Nejib Kasmi, M. Majdoub, G.Z. Papageorgiou, D.S. Achilias, D.N. Bikiaris, Polymers 2019, 11, 438; doi:10.3390/polym11030438

130.         Exploring Next-Generation Engineering Bioplastics: Poly(alkylene furanoate)/Poly(alkylene terephthalate) (PAF/PAT) Blends, N. Poulopoulou, N. Kasmi, M. Siampani, Z.N. Terzopoulou, D.N. Bikiaris, D.S. Achilias, D.G. Papageorgiou, G.Z. Papageorgiou, Polymers 2019, 11, 556; doi:10.3390/polym11030556

131.         Green polymeric materials: On the dynamic homogeneity and miscibility of furan-based polyester blends, N. Poulopouloua, A. Pipertzis, N. Kasmi, D.N. Bikiaris, D.G. Papageorgiou, G. Floudas, G.Z. Papageorgiou, Polymer 2019, 174, 187–199.

132.         Synthesis, Characterization, and Biodegradability of Novel Fully Biobased Poly(decamethylene-co-isosorbide 2,5-furandicarboxylate) Copolyesters with Enhanced Mechanical Properties, Y. Chebbi, N. Kasmi, M. Majdoub, P. Cerruti, G. Scarinzi, M. Malinconico, G. Dal Poggetto, G.Z. Papageorgiou, D. N. Bikiaris, ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 5501−5514.

133.         Kinetics of Crystallization and Thermal Degradation of an Isotactic Polypropylene Matrix Reinforced with Graphene/Glass-Fiber Filler, E. Tarani, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, K. Chrissafis, Molecules 2019, 24, 1984; doi:10.3390/molecules24101984

134.         Biobased Engineering Thermoplastics: Poly(butylene 2,5-furandicarboxylate) Blends, N. Poulopoulou, G. Kantoutsis, D.N. Bikiaris , D.S. Achilias, M. Kapnisti, G.Z. Papageorgiou*, Polymers 2019, 11, 937; doi:10.3390/polym11060937

135.         Thermal, Nanoindentation and Dielectric Study of Nanocomposites Based on Poly (Propylene Furanoate) and Various Inclusions, P.A. Klonos, L. Papadopoulos, D. Tzetzis, A. Kyritsis, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Materials Today Communications, 2019, 100585

136.         Chain Conformation, Molecular Dynamics and Thermal Properties of Poly(n-methylene 2,5-furanoates) as a Function of Methylene Units Sequence Length.”
G. Papamokos, T. Dimitriadis, D. Bikiaris, G.Z. Papageorgiou, G. Floudas, Macromolecules, 2019, 52, 6533−6546, DOI: 10.1021/acs.macromol.9b01320.

137.         Synthesis, Thermal Properties and Decomposition Mechanism of Poly(Ethylene Vanillate) Polyester, A. Zamboulis, L. Papadopoulos, Z. Terzopoulou, D.N. Bikiaris, D. Patsiaoura, K. Chrissafis, M. Gazzano, N. Lotti, G.Z. Papageorgiou, Polymers 2019, 11, 1672; doi:10.3390/polym11101672.

138.         Effects of graphene nanoplatelets on crystallization, mechanical performance and molecular dynamics of the renewable poly (propylene furanoate), L. Papadopoulos, P.A. Klonos, D. Tzetzis, G.Z. Papageorgiou, A. Kyritsis, D.N. Bikiaris, Polymer 2020, 189, 122172.

139.         Sustainable Plastics from Biomass: Blends of Polyesters Based on 2,5-Furandicarboxylic Acid, N. Poulopoulou, D. Smyrnioti, G.N. Nikolaidis, I. Tsitsimaka, E. Christodoulou, D.N. Bikiaris, M.A. Charitopoulou, D.S. Achilias, M. Kapnisti, G.Z. Papageorgiou, Polymers 2020, 12, 225; doi:10.3390/polym12010225

140.         Effect of additives on the thermal and thermo-oxidative stability of poly (ethylene furanoate) biobased polyester, Z. Terzopoulou, M. Wahbi, N. Kasmi, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Thermochimica Acta, 2020, 686, 178549.

141.         New Biodegradable Poly(l-lactide)-Block-Poly(propylene adipate) Copolymer Microparticles for Long-Acting Injectables of Naltrexone Drug, S. Nanaki, A. Viziridou, A. Zamboulis, M. Kostoglou, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Polymers 2020, 12, 852; doi:10.3390/polym12040852

142.         Synthesis and characterization of novel polymer/clay nanocomposites based on poly (butylene 2,5-furan dicarboxylate), L. Papadopoulos, Z. Terzopoulou, A. Vlachopoulos, P.A. Klonos, A. Kyritsis, D. Tzetzis, G.Z. Papageorgiou, D. Bikiaris, Applied Clay Science, 2020, 190, 105588.

143.         Interfacial Interactions, Crystallization, and Molecular Dynamics of Renewable Poly(Propylene Furanoate) In Situ Filled with Initial and Surface Functionalized Carbon Nanotubes and Graphene Oxide, P.A. Klonos, L. Papadopoulos, G.Z. Papageorgiou, A. Kyritsis, P. Pissis, D.N. Bikiaris, J. Phys. Chem. C 2020, 124, 10220−10234.

144.         Tuning the Properties of Furandicarboxylic Acid-Based Polyesters with Copolymerization: A Review, Z. Terzopoulou, L. Papadopoulos, Alexandra Zamboulis, D.G. Papageorgiou, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Polymers 2020, 12, 1209; doi:10.3390/polym12061209

145.         Calorimetric and Dielectric Study of Renewable Poly(hexylene 2,5-furan-dicarboxylate)-Based Nanocomposites In Situ Filled with Small Amounts of Graphene Platelets and Silica Nanoparticles, O.M. Sanusi, L. Papadopoulos, P.A. Klonos, Z. Terzopoulou, N.A. Hocine, A. Benelfellah, G.Z. Papageorgiou, A. Kyritsis, D.N. Bikiaris, Polymers 2020, 12, 1239; doi:10.3390/polym12061239.

146.         Molecular Dynamics in Nanocomposites Based on Renewable Poly(butylene 2,5-furan-dicarboxylate) In Situ Reinforced by Montmorillonite Nanoclays: Effects of Clay Modification, Crystallization, and Hydration,P.A. Klonos, L. Papadopoulos, Z. Terzopoulou, G.Z. Papageorgiou, A. Kyritsis, D.N. Bikiaris, J. Phys. Chem. B 2020, 124, 7306−7317.

147.         Effective and facile solvent-free synthesis route to novel biobased monomers from vanillic acid: Structure–thermal property relationships of sustainable polyesters, N. Kasmi, L. Papadopoulos, Y. Chebbi, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Polymer Degradation and Stability 2020, 181, 109315.

148.         Towards High Molecular Weight Furan-Based Polyesters: Solid State Polymerization Study of Bio-Based Poly(Propylene Furanoate) and Poly(Butylene Furanoate), L. Papadopoulos, E. Xanthopoulou, G.N. Nikolaidis, A. Zamboulis, D.S. Achilias, G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Materials 2020, 13(21), 4880; https://doi.org/10.3390/ma13214880

149.         Towards increased sustainability for aromatic polyesters: Poly(butylene 2,5-furandicarboxylate) and its blends with poly(butylene terephthalate), N. Poulopoulou, N. Guigo, D.G.Papageorgiou, D.N.Bikiaris, G.N. Nikolaidis, G.Z. Papageorgiou, Polymer, 2020, in press.

Book Chapters

G.Z. Papageorgiou, D. N. Bikiaris. “Biodegradable Aliphatic Polyesters Derived from the 1,3- Propanediol. Current Status and Promises.” in Environmental Biodegradation Research Focus. Editor: B.Y. Wang, Nova Publishers, Chapter 7 pp. 189-215 (2008).

Reviewer in Journals

1.    ACS Applied Materials & Interfaces

2.    ACS Applied Polymer Materials

3.    ACS Omega

4.    ACS Sustainable Chemistry and Engineering

5.    Advanced Industrial and Engineering Polymer Research

6.    Advanced Materials Research

7.    Advances in Materials Science and Engineering

8.    Advances in Polymer Science

9.    Applied Clay Sciences

10. ACS Applied Polymer Materials

11. Arabian Journal of Chemistry

12. Biomacromolecules

13. BioMed Research International

14. Biotechnology Reports

15. Chemical Engineering Journal

16. Chemical Industry & Chemical Engineering Quaterly

17. Chemical Papers

18. Chemistry Africa

19. ChemSusChem

20. Chinese Journal of Polymer Science

21. Crystals

22. Crystal Growth and Design

23. Composites A

24. Composites Communications

25. Current Analytical Chemistry

26. Energy and Fuels

27. Engineering

28. Eng-Andvances in Engineering

29. European Polymer Journal

30. Express Polymer Letters

31. Foods

32. Green Chemistry

33. High Performance Polymers

34. Industrial & Engineering Chemistry Research

35. Industrial Crops and Products

36. International Biodeterioration & Biodegradation

37. International Journal of Polymer Science

38. Journal of Applied Polymer Science

39. Journal of Biomaterials Science: Polymer Edition

40. Journal of Cleaner Production

41. Journal of Colloid and Interface Science

42. Journal of Composite Materials

43. Journal of Composites Science

44. Journal of Industrial and Engineering Chemistry

45. Journal of Materials Science

46. Journal of Polymer Engineering

47. Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry

48. Journal of Polymer Science: Polymer Physics

49. Journal of Polymers and the Environment

50. Journal of the Chemical Society of Pakistan

51. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

52. Journal of Non-Crystalline Solids

53. Journal of Physics and Chemistry of Solids

54. Journal of Plastic Film and Sheeting

55. Journal of Reinforced Plastics and Composites

56. Journal of Renewable Materials

57. Lubricants

58. Macromolecular Materials and Engineering

59. Macromolecular Chemistry and Physics

60. Macromolecular Reaction Engineering

61. Macromolecules

62. Materials

63. Materials and Design

64. Materials Chemistry and Physics

65. Materials Science and Engineering B

66. Microelectronic Engineering

67. Macromolecular Chemistry and Physics

68. Nanomaterials

69. New Journal of Chemistry

70. Polymer Degradation and Stability

71. Polymer International

72. Polymer Testing

73. Philosophical Magazine

74. Physical Chemistry Chemical Physics

75. Polymer

76. Polymer-Plastics Technology and Engineering

77. Polymers

78. Polymers from renewable Resources

79. Progress in Polymer Science

80. Results in Physics

81. RSC Advances

82. Science China Chemistry

83. Soft Matter

84. Springer Science Reviews

85. Sustainability

86. Sustainable Chemistry and Engineering

87. The Journal of Physical Chemistry

88. The Korean Journal of Chemical Engineering

89. Thermochimica Acta

90. Waste Management and Researchhttps://chem.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/03/CV_GZ_PAPAGEORGIOU-EN-2020-1.pdf
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ