Επιλογή Σελίδας


Κτίριο Χ2
Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων
Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Α
e-mail: talbanis@uoi.gr
Τηλέφωνο: (+30) 26510-08348 και 26510-08363
Fax:

Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

- Ανάπτυξη και εφαρμογές αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού οργανικών τοξικών και επιβλαβών ενώσεων στο περιβάλλον και τα τρόφιμα (νερό, έδαφος, ζωικά και φυτικά προϊόντα) με την χρήση αέριας και υγρής χρωματογραφίας σε συνδυασμό με φασματοσκοπία μάζας.
- Έλεγχος υπολειμμάτων οργανικών μικρορρυπαντών και εκτίμηση επιπτώσεων στο περιβάλλον και την τροφική αλυσίδα (νερό, έδαφος, ζωικά και φυτικά προϊόντα).
- Χημεία περιβάλλοντος -Φυσικοχημική συμπεριφορά οργανικών μικρορρυπαντών στο περιβάλλον.
- Φυσικές και χημικές διεργασίες καθαρισμού και εξυγίανσης υγρών αποβλήτων και νερού.
- Τεχνολογία αντιρύπανσης με έμφαση στην υγρή ρύπανση (προηγμένες οξειδωτικές τεχνολογίες, προσρόφηση, φωτοδιάσπαση, φωτοκατάλυση κ.α.).
- Μελέτη της φυσικοχημικής συμπεριφοράς, των επιπέδων ρύπανσης και της εκτίμησης του κινδύνου τοξικών ενώσεων στο περιβάλλον και τα τρόφιμα
- Προηγμένες τεχνικές φασματομετρίας μάζας στην ανάλυση ρύπων και ταυτοποίηση προϊόντων μετασχηματισμού
- ’Πράσινη’’ Χημεία και Χημική Τεχνολογία.


Βιογραφικό

Πρόσφατα δημοσιευμένες εργασίες (2017-2020)
1.Christina I. Kosma, Dimitra A. Lambropoulou, Triantafyllos A. Albanis, “Analysis, occurrence, fate and risks of proton pump inhibitors, their metabolites and transformation products in aquatic environment: A review”, Science of the Total Environment, 2016, 569-570, pp 732-750.
2. Chrysanthi Berberidou, Vasiliki Kitsiou, Eleutheria Kazala, Dimitra A Lambropoulou, Athanasios Kouras, Christina I Kosma, Triantafyllos A Albanis, Ioannis Poulios, “Study of the decomposition and detoxification of the herbicide bentazon by heterogeneous photocatalysis: Kinetics, intermediates and transformation pathways”, Applied Catalysis B: Environmental, 2017, 200, pp 150-163.
3. B.T.Watermann, T.A. Albanis, S.Galassi, K.Gnass, K. O. Kusk, V.A.Sakkas & L. Wollenberger, “Effects of anti-androgens cyproterone acetate, linuron, vinclozolin, and p,p’-DDE on the reproductive organs of the copepod Acartia tonsa”, Journal of Environmental Science and Health- Part A Toxic / Hazardous Substances and Environmental Engineering (2016), 51 (13), pp 1111-1120.
4. M.E.S.Synaridou, V.A. Sakkas, C.D. Stalikas, T.A. Albanis, “Evaluation of magnetic nanoparticles to serve as solid-phase extraction sorbnets for the determination of endocrine disruptors in milk samples by gas chromatography mass spectrometry”, Journal of Chromatography A (2017), 1348, pp 71-79.
4. Chrysanthi Berberidou, Vasiliki Kitsiou, Eleutheria Kazala, Dimitra A Lambropoulou, Athanasios Kouras, Christina I Kosma, Triantafyllos A Albanis, Ioannis Poulios, “Study of the decomposition and detoxification of the herbicide bentazon by heterogeneous photocatalysis: Kinetics, intermediates and transformation pathways”, Applied Catalysis B: Environmental (2017) 200, pp 150-163.
5. P. Calza, C.Giorno, M.Giletta, M.Kalaboika, V.A.Sakkas, T.Albanis, M.C. Paganini, “Assessment of the abatement of acelsufame K using cerium doped ZnO as photocatalyst”, Journal of Hazardous Materials (2017), 323, pp 471-477.
6. V.N.Matthaios, A.G.Triantafyllou, T.A.Albanis, V.A.Sakkas, T.Albanis, M.C.Paganini, “Performance and evaluation of a coupled prognostic model TAPM over a mountainous complex terrain industrial area”, Theoretical and Applied Climatology (2017), pp 1-19.
7. Christina I. Kosma, Dimitra A. Lambropoulou, Triantafyllos A. Albanis, “Photochemical transformation and wastewater fate and occurrence of omeprazole: HRMS for elucidation of transformation products and target and suspect screening analysis in wastewaters”, Science of the Total Environment, 2017, 590-591, 2017, pp 592-601. ‘
8. V.A. Sakkas, M. Sarro, M. Kalaboka, V. Santoro, T. Albanis, P. Calza, C. Medana, “Evaluating the photocatalytic treatment of stevioside by TiO2 in different aqueous matrices and identification of transformation products”, Science of the Total Environment (2017), 607-608, pp 568-577.
9. Aznar-Alemany Ò., Aminot Y., Vilà-Cano J., Köck-Schulmeyer M., Readman J.W., Marques A., Godinho L., Botteon E., Ferrari F., Boti V., Albanis T., Eljarrat E., Barceló D. (2018), “Halogenated and organophosphorus flame retardants in European aquaculture samples”,Science of the Total Environment, 612, 492-500
10. C.I. Nannou, V.I. Boti, T.A. Albanis, “Trace analysis of pesticide residues in sediments using liquid chromatography–high-resolution Orbitrap mass spectrometry”, Anal. Bioanal. Chem. 410 (2018) 1977–1989.
11. P.S. Konstas, I. Konstantinou*, D. Petrakis, T. Albanis*, Development of SrTiO3 photocatalysts with visible light response using amino acids as dopant sources for the degradation of organic pollutants in aqueous systems. Catalysts, 8, 528-546, 2018; doi:10.3390 / catal8110528.
12. P.S. Konstas, I. Konstantinou*, D. Petrakis, T. Albanis*. Synthesis, characterization of g-C3N4/SrTiO3 heterojunctions and photocatalytic activity for organic pollutants degradation. Catalysts, 8, 554-570, 2018; doi:10.3390/catal8110554.
13. A.C. Rocha, C. Camacho, E. Eljarrat, A. Peris, Y. Aminot, J.W. Readman, V. Boti, C. Nannou, A. Marques, M.L. Nunes, C.M. Almeida, “Bioaccumulation of persistent and emerging pollutants in wild sea urchin Paracentrotus lividus”, Environ. Res. 161 (2018).
14. M. Kapsi, Ch. Tsoutsi, A. Pashalidou and T. Albanis, “Environmental monitoring and risk assessment of pesticide residues in surface waters of the Louros River (N.W. Greece)”, Sci. Total Environ. 650 (2019) 2188-2198
15. J. R. Gadelha, A. C. Rocha, C. Camacho, E. Eljarrat, A. Peris, Y. Aminot, W. Readman, V. Boti , C. Nannou , M. Kapsi, T. Albanis, F. Roch, A. Machado, A. Bordalo, L. M.P. Valente, M. L. Nunes, A. Marques and C. M. R. Almeida, Persistent and emerging Pollutants assessment on aquaculture oysters (Crassostrea gigas) from NW Portuguese coast ( Rio De Aveiro), Sci. Total Environ. 666 (2019) 731-742
16. P.S. Konstas, D. Hela, A. Giannakas, T. Albanis, I. Konstantinou*. Photocatalytic degradation of organophosphorus flame retardant TBEP: kinetics and identification of transformation products by Orbitrap mass spectrometry. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 99, 297-309, 2019.
17. P.S. Konstas, C. Kosma, I. Konstantinou*, T. Albanis*. Photocatalytic treatment of pharmaceuticals in real hospital wastewaters for effluent qualityamelioration. Water, 2019, 11, 2165; doi:10.3390/w11102165.
18. Ch. Kosma, Ch. Nannou, V. Boti, T. Albanis, “Psychiatrics and selected metabolites in hospital and urban wastewaters: Occurrence, removal, mass loading, seasonal influence and risk assessment”, Science of the Total Environment 659 (2019) 1473-1483.
19. C.I. Nannou, V.I. Boti, T.A. Albanis, “A modified QuEChERS approach for the analysis of pharmaceuticals in sediments by LC–Orbitrap HRMS”, Analytical and Bioanalytical Chemistry 411 (7) (2019) 1383-1396.
20. Yann Aminot, Stephen J. Sayfritz, Kevin V. Thomas, Lia Godinho, Elena Botteon, Federico Ferrari, Vasiliki Boti, Triantafyllos Albanis, Marianne Kock-Schulmeyer, M. Silvia Diaz-Cruz, Marinella Farre, Damia Barcelo, Antonio Marques, James W. Readman, “Environmental risks associated with contaminants of legacy and emerging concern at European aquaculture areas” Environmental Pollution 252 (2019) 1301-1310.

Αριθμός δημοσιευμένων εργασιών, 240
Αριθμός ετεροαναφορών: 12.463 (Scopus 4-4-2020)
H factor = 53 (Scopus 4-4-2020)


Θέσεις:
2015- : Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Ηπείρου,
2018- : Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
2019-: Διευθυντής Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, του ΠΕΚ Ιωαννίνων.

Επιβλέπων καθηγητής σε 31 διδακτορικές διατριβές και σε 45 μεταπτυχιακές διατριβές του Τμήματος Χημείας .


https://chem.uoi.gr/wp-content/uploads/2020/03/2-CV-AlbanisEn-19.12.2017-1.doc
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ