Επιλογή Σελίδας

Η εργασία με τίτλο “ Alkylamino-terephthalate ligands stabilize 8-connected Zr4+ MOFs with highly efficient sorption for toxic Se species” που εκπονήθηκε στα Εργαστήρια Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, υπό την επίβλεψη του Αναπλ. Καθηγητή Ε. Μάνου, και συγγραφείς τους Anastasia D. Pournara, Sofia Rapti, Alexandros Valmas, Irene Margiolaki, Euaggelos Andreou, Gerasimos S. Armatas, Athanassios C. Tsipis, John C. Plakatouras, Dimosthenis L. Giokas and  Manolis J. Manos, δημοσιεύτηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Materials Chemistry A (ISI Impact Factor 2019: 11,301) ως HOT paper.

Η ερευνητική εργασία υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 348.)

Η εργασία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/ta/d0ta11653j#!divAbstract