Επιλογή Σελίδας

Η Εργασία  με τίτλο

Directed Motion of a Polyelectrolyte Micelle along Tethered Chains of Oppositely Charged Polyelectrolyte Brush  K. Miliou, L. N. Gergidis and C. Vlahos, Journal of Polymer Science: Part B Polymer Physics 2019 , 57, 621-631.

έγινε εξώφυλο στο τεύχος 10  τόμος 57 , 15 Μαίου 2019

Κ. Βλάχος

ΑΡΧΕΙΟ