Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι η θεωρία που σχετίζεται με τις εργαστηριακές ασκήσεις (α) Σύνθεση του Alq3. Φθορισμός
Φωσφορισμός και (β) Σύνθεση του [Cr(en)3]Cl3. Υπολογισμός του Δο σε σύμπλοκα του Cr(III) που γίνονται στα πλαίσια του μαθήματος Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΙΙ, θα γίνουν μέσω MSTeams τις ημέρες 17/5 και 24/5 και ώρα 15:00. To link είναι το ακόλουθο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3A1u6Psp4YZ2wjaPQ-8Ox_rh-KdPRMVsnGuMgbo38sLzg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f3452e1b-04ec-4c36-a949-60363cc7b7d0&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

και το pass: qeuom78

Ο Διδάσκων,

Καθηγητής Α. Τσίπης