Επιλογή Σελίδας

Το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” προκηρύσσει την πλήρωση μιας (1) θέσης επιστημονικού/-ής συνεργάτη/-ιδας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη θεραπογνωστικού μορίου για τη θεραπεία & διάγνωση γλοιοβλαστώματος/Ακρωνύμιο: THERANOSTIC4GLIO/ΤΑΕΔΚ-06189» (Ε-12568) στο Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Θέση 1 : Μία (1) θέση εξωτερικού/-ής επιστημονικού/-ής συνεργάτη/-ιδας, πτυχιούχου ΑΕΙ Χημείας/ Βιοχημείας/Βιολογίας ή συναφούς τομέα, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης Χημείας/Βιοχημείας/Βιολογίας ή συναφούς τομέα και με Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία/Βιοχημεία/Βιολογία ή συναφούς τομέα.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:
08/07/2024 12:00 am