Επιλογή Σελίδας

βεβαιωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανταποκρινόμενο απολύτως στις σχετικές απαιτήσεις του νόμου, διασφαλίζει με το Πρόγραμμα Σπουδών του την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια του πτυχίου των εισαγομένων στο Τμήμα φοιτητών από το έτος 2019-20 και εξής, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις εκπαιδευτικών ΠΕΧΧ του ΑΣΕΠ, με σκοπό το διορισμό τους στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ν. 3848/2010, άρθρο 2, παράγραφος 3, β’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4186/2013, άρθρο 36, παράγραφος 22, β’και ε’ και τον Ν. 4547/2018, άρθρο 111), ή να προσλαμβάνονται ως ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί (Ν. 3848/2010, άρθρο 8).

Τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Χημείας του Π.Ι., από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, καλύπτουν 35 ECTS (λίγο περισσότερο από ένα εξάμηνο σπουδών) και κατανέμονται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Α. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής,

Β. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας,

Γ. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγεί το Τμήμα Χημείας του Π.I., η οποία είναι διακριτή από τον τίτλο σπουδών (πτυχίο) πρώτου κύκλου, παρά το γεγονός ότι τα σχετικά μαθήματα ενσωματώνονται στα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν.

Τα μαθήματα που οδηγούν στην λήψη του πιστοποιητικού έχουν ως εξής:

 

 Μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του Τμήματος Χημείας
 
Τίτλος Μαθήματος Είδος Κατηγορία Θεματικής Περιοχής Εξάμηνο Σπουδών ECTS
Εισαγωγή Στην Παιδαγωγική Επιστήμη Επιλογής Α 7ο 5
Ένα από τα ακόλουθα δύο        
     Παιδαγωγική Ψυχολογία Επιλογής Α 7ο 5
     Κοινωνιολογία Της Εκπαίδευσης Επιλογής Α 7ο 5
Ιστορία Και Φιλοσοφία Φυσικών Επιστήμων Επιλογής Β 3ο 5
Ανόργανη Χημεία Ι Υποχρεωτικό Β 1ο 5
Οργανική Χημεία Ι Υποχρεωτικό Β 2ο 5
Διδακτική Φυσικών Επιστημών Επιλογής Γ 2ο 5
Εισαγωγικό Εργαστήριο Χημείας Υποχρεωτικό Γ 1ο 5
Έννοιες Χημείας / Πρακτική Άσκηση Στην Εκπαίδευση Επιλογής Γ 7ο 5

Παρατηρήσεις για το Τμήμα Χημείας.

1. Ένας φοιτητής δύναται να πάρει και τα δύο μαθήματα Παιδαγωγική Ψυχολογία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Μόνο όμως τα ECTS του ενός εκ των δύο μαθημάτων θα προσμετρούνται στα 240 ECTS του πτυχίου. Το δεύτερο μάθημα όπως συμβαίνει και με άλλα μαθήματα που έχουν επιτύχει οι φοιτητές υπεράνω των 240 ECTS αναγράφονται στο Παράρτημα Πτυχίου (Diploma Supplement).

2. Το μάθημα Έννοιες Χημείας / Πρακτική Άσκηση Στην Εκπαίδευση δεν συμπεριλαμβάνεται στα 240 ECTS του Πτυχίου Χημείας αλλά αναγράφεται στο Παράρτημα Πτυχίου (Diploma Supplement).

3. α)  Οι φοιτητές του Τμήματος Χημείας συμμετέχουν ενεργά κατά το Γ’ και Δ’ έτος των σπουδών τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος.

β)  Επίσης οι φοιτητές του Τμήματος Χημείας δύναται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στα δημόσια γυμνάσια και λύκεια μετά από συνεννόηση με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω σημεία (α) και (β), εφόσον πραγματοποιηθεί κάποιο, αντιστοιχίζονται με το μάθημα Γ3. Έννοιες Χημείας / Πρακτική Άσκηση Στην Εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον οδηγό σπουδών