Επιλογή Σελίδας

Προσφερόμενα Μαθήματα

Δείτε τα προσφερόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Α΄ Εξάμηνο

Προσφερόμενα μαθήματα ECTS
Δύο (2) Μαθήματα της Επιλεγμένης Θε ματικής Ενότητας 2×6=12
Ένα (1) Εργαστηριακό Μάθημα της Επιλεγμένης Θεματικής Ενότητας 12
Επιλεκτικά Ένα (1) Μάθημα άλλης Θεματικής Ενότητας 6
Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α΄ Εξαμήνου 30

ή

Προσφερόμενα μαθήματα ECTS
Τρία (3) Μαθήματα της Επιλεγμένης Θεματικής Ενότητας 3×6=18
Ένα (1) Εργαστηριακό Μάθημα της Επιλεγμένης Θεματικής Ενότητας 12
Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α΄ Εξαμήνου 30

Β' Εξάμηνο

Προσφερόμενα μαθήματα ECTS
Δύο (2) Μαθήματα της Επιλεγμένης Θε ματικής Ενότητας 2×6=12
Ένα (1) Εργαστηριακό Μάθημα της Επιλεγμένης Θεματικής Ενότητας 12
Επιλεκτικά Ένα (1) Μάθημα άλλης Θεματικής Ενότητας 6
Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β΄ Εξαμήνου 30

ή

Προσφερόμενα μαθήματα ECTS
Τρία (3) Μαθήματα της Επιλεγμένης Θεματικής Ενότητας 3×6=18
Ένα (1) Εργαστηριακό Μάθημα της Επιλεγμένης Θεματικής Ενότητας 12
Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β΄ Εξαμήνου 30

 

Γ' Εξάμηνο

Εργαστήριο: Εργαστηριακή Έρευνα 12 ECTS
Έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 18 ECTS
Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ΄ Εξαμήνου 30 ECTS

Δ' Εξάμηνο

Εκπόνηση, Συγγραφή και Υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS
Σύνολο πιστωτικών μονάδων Δ΄ Εξαμήνου 30 ECTS