Επιλογή Σελίδας

Ηλεκτρονικό Έντυπο


  Επώνυμο:

  Όνομα:

  Όνομα Πατέρα:

  Αριθμός Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας:

  e-mail:

  Κινητό τηλέφωνο:

  Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας (κατοικία οικογένειας):

  Οδός/Αριθμός:

  Τ.Κ.:

  Πόλη/Νομός:

  Τηλέφωνα:

  Για το: Τμήμα Χημείας ΠΠΣΠΜΣΔΙΔΜΕΤΑΔ/ΚΟΠΜΣ«Βιοανόργανη Χημεία»«Ιατρική Χημεία»«Περιβάλλον & Αγροδιατροφή»

  Επισυνάπτω:

  H συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
  διατάξεις του Ν.4624/19 και του Κανονισμού (ΕΕ)2016/2019. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού
  χαρακτήρα αποκλειστικά στο πλαίσιο της υλοποίησης του σκοπού της παρούσας διαδικασίας. Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά δεδομένα
  θα παραμείνουν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τους
  όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.) και τα οριζόμενα στα άρθρα 34 και 35 Ν.
  4624/2019. Υπεύθυνη Προσωπικών Δεδομένων του Ιδρύματος είναι η κα. Σταυρούλα Σταθαρά (email: dpo@uoi.gr).