Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα ERASMUS+

Κανονισμός επιλογής και κατάταξης των φοιτητών του Τμήματος Χημείας υποψηφίων για υποτροφία Erasmus+

.

Γενικά

Επιπλέον των κριτηρίων επιλογής που έχει θεσπίσει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τo Τμήμα Χημείας, αποφασίζει τα παρακάτω κριτήρια για την επιλογή και κατάταξή των υποψηφίων για υποτροφία Erasmus+ φοιτητών του.

 1. Επιπλέον κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών του Τμ Χημείας
 2. Τον τρόπο της κατανομής των διαθέσιμων υποτροφιών που θα χρηματοδοτηθούν ανά κατηγορία, (υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές διπλώματος εξειδίκευσης (Masters) και προπτυχιακοί), και
 3. Τον τρόπο κατάταξης των υποψηφίων σε κάθε κατηγορία.

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι φοιτητές που μετακινούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus είναι πρεσβευτές του Τμήματος μας στα εργαστήρια υποδοχής. Εκεί ο φοιτητής θα αποκομίσει αυξημένη εμπειρία και
προσόντα τόσο ως προς την εκπαιδευτική του διαδικασία όσο και στην αλληλεπίδραση διάχυση με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη διασφάλιση αυτών των στόχων του προγράμματος τα ακόλουθα κριτήρια αποτελούν την ελάχιστη προϋπόθεση επιλογής ενός υποψηφίου για την υποτροφία Erasmus+

 

(α) Υποψήφιοι προπτυχιακοί φοιτητές

 • Αν ο υποψήφιος είναι φοιτητής του Β έτους, πρέπει να έχει πετύχει στα 12 μαθήματα του Α έτους, και τουλάχιστον σε 6 μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Β έτους. (δηλαδή 12 (Α έτος) + 6 (Β έτος) = 18 μαθήματα)
 • Αν ο υποψήφιος είναι φοιτητής του Γ έτους, πρέπει να έχει πετύχει στα 12 μαθήματα του Α έτους, και τουλάχιστον σε 8 μαθήματα του προγράμματος σπουδών για τα Β και Γ έτη, (δηλαδή 12 (Α έτος) + 8 (Β ή/και Γ έτος) = 20 μαθήματα)
 • Αν ο υποψήφιος είναι φοιτητής του Δ έτους, πρέπει να έχει πετύχει στα 12 μαθήματα του Α έτους, και τουλάχιστον σε 10 μαθήματα του προγράμματος σπουδών για τα Β, Γ και Δ έτη. (δηλαδή 12 (Α έτος) + 10 (Β ή/και Γ ή Δ/και έτος) = 22 μαθήματα)
 • Αν ο υποψήφιος είναι φοιτητής επί πτυχίο, πρέπει να έχει πετύχει τουλάχιστον σε 40 μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Επεξηγήσεις:
*: Ο αριθμός των μαθημάτων που πέτυχε ο υποψήφιος υπολογίζεται τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με το συνημμένο, στην αίτηση, αντίγραφο της Αναλυτικής Βαθμολογίας. Για το τρέχον έτος του φοιτητή, μετρώνται μόνο τα μαθήματα που έχει βγει βαθμολογία. Τα μαθήματα των προηγουμένων ετών θεωρείται ότι τα έχει όλα δηλωμένα.

 

(β) Μεταπτυχιακοί φοιτητές διπλώματος εξειδίκευσης (Masters)

 • να έχει πετύχει σε όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ του 1ου εξαμήνου.
 • να έχει την έγκριση, για τη μετάβασή του στο εξωτερικό μέσω του Erasmus, του Επιβλέποντος της Διατριβής του Master του, και
 • να έχει την σύμφωνη γνώμη, για τη μετάβασή του στο εξωτερικό μέσω του Erasmus, του Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

 

(γ) Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ο Υποψήφιος Διδάκτορας είναι επιλέξιμος αρκεί να βεβαιώνεται η συγκατάθεση του Επιβλέποντα Καθηγητή του για τη μετάβασή του στο Εξωτερικό για τη συγκεκριμένη υποτροφία.

Β. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ERASMUS

Οι υποψήφιοι καταθέτουν τις αιτήσεις της υποψηφιότητάς τους στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου. Στην αίτηση αναγράφουν τη χώρα υποδοχής και την περίοδο που επιθυμούν να
χρηματοδοτηθούν, καθώς και την περίοδο (εάν επιθυμούν) που θα ήθελαν να μεταβούν στο Εξωτερικό χωρίς χρηματοδότηση (zero grands).

Υπάρχουν 3 κατηγορίες Υποτρόφων Erasmus:

 • Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ),
 • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) Διπλώματος Εξειδίκευσης (Masters), και
 • Προπτυχιακοί Φοιτητές (ΠΦ) (συμπεριλαμβάνονται και οι τελειόφοιτοι)

Σε σειρά αξιολόγησης, ως πιο «ώριμη» υποτροφία θεωρείται αυτή του ΥΔ, μετά του ΜΦ και μετά του ΠΦ (ΥΔ > ΜΦ > ΠΦ).

Για την κατανομή των θέσεων το Τμ Χημείας υιοθετεί τη σχέση

ΥΔ / ΜΦ / ΠΦ = 1 / 2 / 3

Η σχέση αυτή έχει δύο άξονες:

 • (ΥΔ + ΜΦ) / ΠΦ = 1 / 1, και
 • ΥΔ / ΜΦ = 1 / 2

Οι τυχόν κενές θέσης που παραμένουν αδιάθετες ανά κατηγορία μετά την πρώτη αξιολόγηση των αιτήσεων ανακατανέμονται με βάση τη σχέση ΥΔ / ΜΦ / ΠΦ = 1 / 2 / 3.

Εάν, λόγω της διαθέσιμης χρηματοδότησης, δεν ικανοποιείται ακριβώς η σχέση αυτή, τότε από τις εναλλακτικές προτάσεις προκρίνεται αυτή που είναι πιο κοντά, μαθηματικά, στη σχέση (ΥΔ + ΜΦ) / ΠΦ = 1 / 1, με προτεραιότητα στις θέσεις για ΥΔ + ΜΦ.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Erasmus, πρώτα θα ελέγξει ποιες υποψηφιότητες μπορούν να αξιολογηθούν και ποιες όχι επειδή δεν πληρούν τα Κριτήρια που αναφέρθηκαν στην ενότητα Α.

Από τις υποψηφιότητες που πληρούν τα Κριτήρια της ενότητας Α, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αξιολογεί τις αιτήσεις, σε κάθε κατηγορία και προτείνει για χρηματοδότηση, ανάλογα με το διαθέσιμο, για το Τμήμα Χημείας, προϋπολογισμό.

Γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η κατάταξη των υποψήφιων φοιτητών γίνεται ξεχωριστά για κάθε Κατηγορία.

 

(α) Προπτυχιακοί φοιτητές (ΠΦ)

Η κατάταξη γίνεται με βάση το Μέσο Όρο βαθμολογίας (ΜΟ) τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από το συνημμένο, στην αίτηση, αντίγραφο της Αναλυτικής Βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο φοιτητής που έχει πετύχει στα περισσότερα μαθήματα. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία τότε γίνεται κλήρωση για τις κενές θέσεις μεταξύ των ισοβαθμούντων

 

(β) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) Διπλώματος Εξειδίκευσης (Masters)

Η κατάταξη γίνεται με βάση το Μέσο Όρο βαθμολογίας (ΜΟ) στα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης τη στιγμή της υποβολής της αίτησης από το συνημμένο, στην αίτηση,
αντίγραφο της Αναλυτικής Βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο φοιτητής που έχει πετύχει στα περισσότερα μαθήματα. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία τότε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίζει με βάση επιπρόσθετα κριτήρια (όπως δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια, εξετάσεις κλπ).

 

(γ) Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ)

Το Τμήμα Χημείας θεωρώντας ότι,

 • όλες οι Διδακτορικές Διατριβές που εκπονούνται στο Τμήμα Χημείας είναι αξιόλογες και ισότιμες επιστημονικά,
 • εφόσον ο Επιβλέπων Καθηγητής εγκρίνει τη μετάβαση του Υποψηφίου Διδάκτορα στο Εξωτερικό για την περαιτέρω εξειδίκευσή και εκπαίδευσή του αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι ο Υποψήφιος Διδάκτορας έχει καλή απόδοση στη Διδακτορική του Διατριβή, και
 • κανείς δεν μπορεί να υπεισέρθει σε αξιολόγηση των υποψηφίων για την υποτροφία Erasmus με την απόδοση στη Διδακτορική τους Διατριβή, επειδή το τελευταίο είναι αποκλειστική ευθύνη του Επιβλέποντος και της Συμβουλευτικής Επιτροπής

 

Η κατάταξη των Υποψηφίων Διδακτόρων για τις υποτροφίες Erasmus γίνεται με βάση το Βαθμό του ΜΔΕ σε σχετικό με την χημεία αντικείμενο. Υπερέχει ο υποψήφιος που είναι κάτοχος Διπλώματος Εξειδίκευσης (π.χ. Master) σε σχετικό με την χημεία αντικείμενο έναντι υποψηφίου χωρίς ΜΔΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο φοιτητής που έχει πετύχει στα περισσότερα μαθήματα. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία τότε η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίζει με βάση επιπρόσθετα κριτήρια (όπως δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις σε συνέδρια, εξετάσεις κλπ).