Professor (male)

Industrial Chemistry and Food Chemistry
Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τ.Θ. 1186, 45110 Ιωάννινα
e-mail: tvaimak@uoi.gr
Tel: +30 2651 008352
Fax:


ΣΠΟΥΔΕΣ :

1. Πτυχίο Χημικού, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1976.

2. Διδακτορικό Δίπλωμα “Θερμική Συμπεριφορά του Συστήματος CaHPO4.2H2Ο- Ca(H2PO4)2.H2O - SiO2 και Οξινοθερμική Επεξεργασία των Φτωχών Φωσφοριτών (Ηπείρου)”, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1986

Ερευνητική δραστηριότητα

Φωτοκατάλυση: Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημένων φωτοκαταλυτών με βάση την τιτανία (TiO2). Ανάπτυξη αφ’ ενός τιτανίας με “μικροπροσθήκη” αμετάλλων (F, N, S) και αφ’ ετέρου οργανωμένων δομών τιτανίας με τη χρήση πολυμερικής μήτρας. Ανάπτυξη σύνθετων υλικών τιτανίας (TiO2) με βιοσυμβατών ανόργανων υλικών, C3N4 και πολυμερών.

Βιοκεραμικά: Παρασκευή και χαρακτηρισμός βιο-κεραμικών και σύνθετων βιο-συμβατών ικριωμάτων με βάση τον υδροξυαπατίτη (ΗΑ). Επίδραση στη μορφολογία και στη σύσταση τόσο των συνθηκών και μεθόδου καταβύθισης όσο και της παρουσίας διαφόρων οργανικών ενώσεων.

Θερμική Ανάλυση: Μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς στερεών. Κινητική και θερμοδυναμική μελέτη με τη βοήθεια των τεχνικών TG/DTG, DSC και TMA.

Εμπλουτισμός μεταλλευμάτων: Αξιοποίηση και εμπλουτισμός φωσφορικών πετρωμάτων με εκλεκτική διαλυτοποίηση.

Μεταδιδακτορική δραστηριότητα:

NATO- Advanced Research Workshop: Nanostructured Materials and Coatings for Biomedical and Sensor Applications, 4-8 Αυγούστου, 2002, Κίεβο Ουκρανίας.

NATO- Advanced Study Institute: Mineral Processing and Environment, 18-30 Αυγούστου 1996, Βάρνα Βουλγαρίας.

Επισκέπτης Καθηγητής από 29-5-1995 έως 10-6-1995, Πανεπιστήμιο της Σόφιας (Βουλγαρία) μέσω του προγράμματος TEMPUS Individual Mobility Grant (IMG-94-GR-2039) του ακαδημαϊκού έτους '94-'95.

NATO- Advanced Study Institute: Innovations in Advanced Flotation, 12-25 Μαΐου 1991, Καλλιθέα Χαλκιδικής.

Επισκέπτης Καθηγητής από Ιανουάριος - Αύγουστος 1992, Mineral Resources Research Center, Department of Materials Science and Engineering, University of Florida, USA -

Επίσκεψη Ερευνητικών Εργαστηρίων μέσω της συμμετοχής σε πρόγραμμα διακρατικών ανταλλαγών:

15-19/6/2010, Institute of Technical Chemistry, Leibniz Universität Hannover, Γερμανία.

30/10-4/11/2007, Materials Institute, TUBITAC MRC, Gebze, Τουρκία.

15-20/06/2005 και 24-28/8/2006, Textile Research Institute, Łơdź, Πολωνία.

23/10-1/11/2004, State Key Laboratory of Advanced Technology for Material Synthesis and Processing, Wuhan University of Technology, Wuhan, Κίνα.

3-9/8/2002, Institute of Problems of Materials Science, National Academy of Sciences of Ukraine, Κίεβο, Ουκρανία.

Διδασκαλία:

Προπτυχιακά μαθήματα: Φυσικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας, Χημικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας, Ανόργανη Χημική Τεχνολογία, Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών, Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας.

Μεταπτυχιακά μαθήματα: Επιφανειακά Φαινόμενα-Ετερογενής Κατάλυση-Φωτοκατάλυση, Σύνθεση Προηγμένων και Νανοδομημένων Υλικών, Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών, Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας, Εργαστήριο Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Υλικών.

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.

1. Βαιμάκης Τιβέριος, Κουμουλίδης Γεώργιος και Χρήστος Τράπαλης, “Παραγωγή Μονο-Κρυστάλλων Υψηλής Κρυσταλλικότητας Υδροξυαπατίτη σε Χαμηλή Θερμοκρασία”, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αριθμ. 1005019.

2. Χρήστος Τράπαλης και Τιβέριος Βαϊμάκης “Ανάπτυξη Νανο-Κρυσταλλικού TiO2 Ενεργού στο Ορατό Φως για Περιβαλλοντικές Εφαρμογές”, Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αριθμ. 1005642.

3. ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Todorova N., Βαϊμάκης Τ., Μητσιώνης Α., Τσαφού Σ., Σκούρας Γ., Τσούλφα Μ., Τάτση Γ., Νάνου Χ. και Τράπαλης Χ., "Παρασκευή μεσοπορώδους τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική και αντιμικροβιακή δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων", Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Αριθμ. 1009029.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

1. “Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων”, πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013, ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.): Τ. Βαϊμάκης, 2012-2014.

2. “Τεχνολογία Παραγωγής Βιοκαυσήμων στην Ήπειρο (ΒΙΟΗΠΕΙΡΟΣ)”, πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 – 2013, ΕΣΠΑ 2007-2013, Ε.Υ.: Φ. Πομώνης, 2012-2014.

3. “Ανάπτυξη προηγμένων νανοδομημένων καταλυτικών υλικών για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές αξιοποιώντας Ελληνικά φυσικά πετρώματα ως πρώτη ύλη (NANO-MgO)” – Έργο 09ΣΥΝ-42-791, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2009, Ε.Υ. για το Π.Ι.: Φ. Πομώνης, 2011-2013.

4. “Ανάπτυξη Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών με τη Χρήση Νανοϋλικών και Ηλιακού Φωτός για την Απομάκρυνση Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξικών από τα Φυσικά Νερά και τα Επεξεργασμένα Λύματα”, ΘΑΛΗΣ 2010, Ε.Υ.: Τ. Αλμπάνης, 2011-2013.

5. “Υλικά Προηγμένης Νανο-Αρχιτεκτονικής σε Μεσοκλίμακα για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (ΝΑΝΟΜΕΣΟ)”, ΘΑΛΗΣ 2010

Ε.Υ.: για το Π.Ι.: Φ. Πομώνης, 2011-2013.

6. “Nanostructured TiO2 Materials for Air Purification”, IKYDA 2009-2010

Ε.Υ.: Χ. Τράπαλης, 2010-2011.

7. “Ανάπτυξη νέων αντιμικροβιακών υλικών ενεργών στο φως εσωτερικών χώρων” GSRT-Bilateral Cooperation Greece-Turkey. Ε.Υ.: Τ. Βαϊμάκης, 2006-2008.

8. “Ανάπτυξη αντιβακτηριακών υφασμάτων με χρήση νανοδομικών βακτηριοστατικών υμενίων” GSRT-Bilateral Cooperation Greece-Poland, Ε.Υ.: Τ. Βαϊμάκης, 2004-2006.

9 “Ενεργοί στο Ορατό Φως Καταλύτες ΤiΟ2 για Περιβαλλοντικές Εφαρμογές”. ΓΓΕΤ διακρατική συνεργασία Ελλάδος-Κίνας, Ε.Υ.: Χ. Τράπαλης, 2003-2005.

10. “Ανάπτυξη Βιοκεραμικών Υλικών - Βιοκεραμική”, πρόγραμμα ΓΓΕΤ ΠΡΑΞΕ Φάση Α’, Ε.Υ.: Τ. Βαϊμάκης, 2003-2004.

11. “Mechanochemistry Versus Sol-Gel Process for Development of Metaloxide Nanostructured Catalysts”, ΓΓΕΤ διακρατική συνεργασία Ελλάδος-Ουκρανίας, Ε.Υ.: Χ. Τράπαλης, 2001-2003.

12. “Μελέτη της Δυνατότητας Παρασκευής Νανοσωματιδίων Υδροξυαπατίτη με την Τεχνική των Μικρογαλακτωμάτων (Μicroemulsion)”, χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ε.Υ.: Τ. Βαϊμάκης, 2001-2002.

13. “Nanostructured TiO2 Thin Coatings for Water Treatment” ΓΓΕΤ διακρατική συνεργασία Ελλάδος-Ρουμανίας, Ε.Υ.: Χ. Τράπαλης, 2000-2002.

14. “Στερεοποίηση-Σταθεροποίηση Αποβλήτων από Μεταλλοτεχνικές Δραστηριότητες”, ΕΠΕΤ ΙΙ, Ε.Υ.: Ν. Ευμοιρίδης, 1999-2001.

15. “Τεχνολογικός Έλεγχος Βιομηχανικών Ορυκτών καθώς και Παραπροϊόντων/ Απορριμμάτων Λατομείων της Περιφέρειας Ηπείρου για την Αξιοποίησή τους ως Πληρωτικά”, Π.Δ.Ε./99-Π.Ε.Π. Ηπείρου, Ανάδοχος ΙΓΜΕ, Ε.Υ. για το Π. Ι.: Τ. Βαϊμάκης, 1999-2001.

16. “Διερεύνηση της Δυνατότητας Βελτίωσης της Ποιότητας των Χυμών Φρούτων και Ιδιαίτερα του Χυμού Σταφυλιών και του εξ' αυτού Παραγόμενου Κρασιού με Καθαρισμό με τη Μέθοδο της Επίπλευσης ή Χρήση Υδροκυκλώνα και Σύγχρονη Υπεροξείδωση”, ΠΑΒΕ '94, Ανάδοχος ΕΑΣΙ, Ε.Υ. για το Π. Ι.: Ι. Ρούσσης, 1996-1998.

17. “Μηχανοχημική Ενεργοποίηση Φωσφοριτών Ηπείρου” ΠΕΝΕΔ '91, Ε.Υ. : Α. Σδούκος, 1993-1995.

18. “Ανάπτυξη Μεθόδων Ελεγχομένης Παρέμβασης Οξειδικών Τεμαχιδίων υπό Μορφή Στυλίσκων σε Φυλλόμορφα Αργιλλοπυριτικά Υλικά και Έλεγχος της Καταλυτικής Δραστικότητας”, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ε. Υ.: Φ. Πομώνης, 1990-1991.

19. “Παρασκευή Περοβσκιτών σε Χαμηλές Θερμοκρασίες μέσω Διπυρινικών Συμπλόκων και Μελέτη της Καταλυτικής Δραστικότητας αυτών στον Καθαρισμό των Καυσαερίων”, Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ε. Υ.: Φ. Πομώνης, 1990-1991.

20. “Μελέτη Καταλυτικής Δραστικότητας Περοβσκιτών ΑΒΟ3 και Σχετικών Δομών Α2ΒΟ4 σε Σχέση με τη Μετατροπή Φάσεων αυτών καθώς και σε Φυλλόμορφα Υποστηριζόμενα Υλικά”, συγχρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και από τα Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ), Ε. Υ.: Φ. Πομώνης, 1989-1991.

Δημοσιεύσεις σε Σειρές-Βιβλία :

1. T. C. Vaimakis, A. I. Mitsionis, “Citric Acid: A Useful Tool in Artificial Enamel Formation and Regeneration”, in D. A. Vargas and J. V. Medina (Ed.) Citric Acid: Synthesis, Properties and Applications, NOVA Publishers, 2012, pp.145-166.

2. Τ. Βαϊμάκης, “Κινητική μελέτη θερμικής ανάλυσης”, Εκδότες: Μ. Λάλια-Καντούρη, Σ. Λιοδάκης, Γ. Παπανικολάου, “ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Θεωρία-Οργανολογία-Εφαρμογές”, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, Επιστημονικές Εκδόσεις ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ, Αθήνα 2006

3. E.M. Papamichael, E.D. Economou, and T.C. Vaimakis, Chapter 26, “Kinetics of Dissolution of the Carbonate Minerals of Phosphate Ores by Dilute Acetic Acid Solutions in the Presence of Carbonic Anhydrase II, from Bovine Erythrocytes, ”, in S. Roussos, C.R. Soccol, A. Pandey, and C. Augur, (ed) New Horizons in Biotechnology, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 2003, p285.

4. T.C. Vaimakis, and E.M. Papamichael, “Dissolution Kinetics of Ores”, Invited contribution in A. Hubbard (editor), Encyclopaedia of Surface & Colloid Science, Marcel Dekker, Inc., New York 2002, pp. 1471-1485.

5. G.C. Koumoulidis, C.C. Trapalis, A.T.Sdoukos, and T.C. Vaimakis, “Preparation of Hydroxyapatite Nanoparticles using a Modified Precipitation Method”, in Y. Gogotsi, and I.V. Uvarova (ed), Nanostructured Materials and Coatings for Biomedical and Sensor Applications NATO Advanced Research Workshop, Kluwer, The Netherlands, 2002, p 83.

6. C.C. Trapalis, T.C. Vaimakis, A. Kharlamov, M Kokoris, G. Kordas, “Nanostructured MeSiO2 (Me=Ag, Cu) Coatings with Antibacterial Activity”, in Y. Gogotsi, and I.V. Uvarova (ed), Nanostructured Materials and Coatings for Biomedical and Sensor Applications NATO Advanced Research Workshop, Kluwer, The Netherlands, 2002, p 41.

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

1. A. Margellou, A. Koutsouki, D. Petrakis, T. Vaimakis, G. Manos, M. Kontominas, P.J. Pomonis, Enhanced production of biodiesel over MgO catalysts synthesized in the presence of Poly-Vinyl-Alcohol (PVA), Industrial Crops & Products, 114, 146-153 (2018)

2. E. Vermisoglou, T. Giannakopoulou, N. Todorova, T. Vaimakis, N.Boukos, D. Petridis, C. Trapalis, 2-Dimensional Clay/Reduced Graphene Oxide Ordered Heterostructures Dispersible in Water via a One-Step Hydrothermal Route, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 18, 4684-4691 (2018)

3. M. Triantou, N. Todorova, T. Giannakopoulou, T. Vaimakis, C. Trapalis, Physical Properties of Photo-Aged Graphene/Polypropylene Nanocomposites, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 18, 5033-5041 (2018)

4. M. Triantou, N. Todorova, T. Giannakopoulou, T. Vaimakis, C. Trapalis*, Mechanical Performance of Re-extruded and Aged Graphene/Polypropylene Nanocomposites, Polymer International,; 66: 1716–1724 (2017)

5. I. Papailias, T. Giannakopoulou, N. Todorova, D. Demotikali, T. Vaimakis, Y. Liu, J.G. Yu, C. Trapalis, “Effect of Processing Temperature on Structure and Photocatalytic Properties of g-C3N4”, Applied Surface Science, 358 (2015) 278–286

6. Z. Terzopoulou, V. Tsanaktsis, M. Nerantzaki, D. Achilias, T. Vaimakis, G. Papageorgiou, D. Bikiaris, "Thermal degradation of biobased polyesters: Kinetics and decomposition mechanism of polyesters from 2,5-furandicarboxylic acid and long-chain aliphatic diols",: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 117 (2016) 162–175.

7. E. Kordouli, V. Dracopoulos, T. Vaimakis, K. Bourikas, A. Lycourghiotis, Ch. Kordulis, Comparative study of phase transition and textural changes upon calcination of two commercial titania samples: a pure anatase and a mixed anatase - rutile, Journal of Solid State Chemistry, 232, 42–49, (2015)

8. N. Todorova, T. Giannakopoulou, K. Pomoni, J. Yu, T. Vaimakis, C. Trapalis, Photocatalytic NOx Oxidation over Modified ZnO/TiO2 Thin Films, Catalysis Today, 252, 41–46 (2015)

9. M.V. Sofianou, M. Tasi, V. Psycharis, N. Boukos, S. Thanos, T. Vaimakis,J. Yu, C. Trapalis, "Solvothermal Synthesis and Photocatalytic Performance of Mn4+ Doped Anatase Nanoplates with Exposed {001} Facets", Applied Catalysis B, 162, 27-33 (2015)

10. N. Todorova, T. Giannakopoulou, S. Karapati, D. Petridis, T. Vaimakis, C Trapalis, “Composite TiO2/clays materials for photocatalytic NOx oxidation”, Applied Surface Science, 319, 113-120 (2014).).

11. A. Athanasiou, A. Mitsionis, T. Vaimakis, P. Pomonis, D. Petrakis, L. Loukatzikou, N. Todorova, C. Trapalis. S. Ladas, "A novel route for the production of TiO2 photocatalysts with low energy gap, via Triton-X and oleic acid surfactants", Applied Surface Science, 319, 143-150 (2014).

12. M.V. Sofianou, N. Boukos, T. Vaimakis, C. Trapalis, "Decoration of TiO2 Anatase Nanoplates with Silver Nanoparticles on the {101} Crystal Facets and their Photocatalytic Behaviour ", Applied Catalysis B: Environmental, 158-159, 91-95 (2014)

13. K. Tolids, T. Vaimakis, C. Boutsiouki, P. Gerasimou, "Thermal behavior of hybrid composite, giomer, ormocer and silorane. A comparative study using two light curing intensities", J. Advance Med. Resear, 1 (1), 57-63 (2014).

14. M.V. Sofianou, M. Tasi, N. Boukos, S. Thanos, T. Vaimakis, JG Yu, C. Trapalis, "Solvothermal Synthesis and Photocatalytic Performance of Mg2+-Doped Anatase Nanocrystals with Exposed {001} Facets", Catalysis Today 230, 125–130 (2014)

15. M. Giannouri, T. Kalampaliki, N. Todorova, T. Giannakopoulou, N. Boukos, D. Petrakis, T. Vaimakis and C. Trapalis, “One-step synthesis of TiO2/Perlite Composites by Flame Spray Pyrolysis and their Photocatalytic Behavior”, International Journal of Photoenergy, Volume 2013, ID 729460.

16. A. Athanasiou, A. Mitsionis, G. Skouras, N. Todorova, C. Trapalis, and T. Vaimakis, “Thermogravimetric study of the surfactant-diethanolamine-titanium isopropoxide system behavior”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 116 (2014), 15-25

17. M.-V. Sofianou, V. Psychariw, N. Boukos, T. Vaimakis, J. Yu, R. Dillet, D. Bahnemann, C. Trapalis, Tuning the photocatalytic selectivity of TiO2 anatase nanoplates by altering the exposed crystal facets content, Applied Catalysis B: Environmental, 142, 761-768 (2013).

18. M.V. Sofianou, T. Vaimakis, and C. Trapalis, “Study of the Photocatalytic Activity of Anatase TiO2 Nano-Microstructures with Exposed {001} Facets”, Nanoscience and Nanotechnology Letters (NNL) 5(4) (2013), 1-5, doi: 10.1166/nnl.2013.1556.

19. N. Todorova, T. Vaimakis, D. Petrakis, S. Hishita, N. Boukos, T. Giannakopoulou, M. Giannouri, S. Antiohos, D. Papageorgiou, E. Chaniotakis, C. Trapalis, N and N,S-doped TiO2 photocatalysts and their activity in NOx oxidation, Catal. Today, 209, (2013), 41-46.

20. N. Todorova, T. Vaimakis, T. Giannakopoulou, S. Hishita, A. Griniari, E. Veradas, C. Trapalis, N- and N, C- Doped TiO2 Powders and Their Visible Light Activity Nanoscience and Nanotechnology Letters (NNL) 5(4) (2013), 1-5, doi: 10.1166/nnl.2013.1565.

21. M. Stylianou, V. Nikolakis, G. Chilas, T. Jakusch, T. Vaimakis, T. Kiss, M. Sigalas, A. Keramidas, and Th. Kabanos, “Molybdenum(VI) Coordination Chemistry of the N,N-Disubstituted Bis-(hydroxylamino)-1,3,5-triazine Ligand H2bihyat. Water-Assisted Activation of the MoVI=O Bond and Reversible Dimerization of cis-[MoVIO2(bihyat)] to [MoVI2O4(bihyat)2(H2O)2]”, Inorg. Chem., 51 (2012), 13138-13147.

22. A. I. Mitsionis, T. C. Vaimakis, “The effect of thermal treatment in TiO2 photocatalytic activity”, J. Thermal Anal. Calorim, 112 (2013), pp. 621-628

23. K. Tolidis, T. Vaimakis, C. Boutsiouki, and P. Gerasimou, "Effect of polymerization and type of glass-ionomer cement on thermal behaviour ", International Journal of Applied Science and Technology), 2(10) (2012) 1-7

24. M, Aslanidou, T. Vaimakis, A. Mitsionis, C. Trapalis, “A novel approach on the preparation of biphasic calcium phosphate bioceramics under physiological conditions. The effect of the starting material”, Ceramic International, 39 (2013) 539-546.

25. A. I. Mitsionis, T. C. Vaimakis, “Estimation of AOT and SDS CMC in a methanol using conductometry, viscometry and pyrene fluorescence spectroscopy methods”. Chemical Physics Letters, 547 (2012) 110-113

26. M.-V. Sofianou, C. Trapalis, V. Psycharis, N. Boukos, T. Vaimakis, J. Yu, W. Wang, Study of TiO2 anatase nano and microstructures with dominant {001} facets for NO oxidation, Environ Sci Pollut Res (2012) 19:3719–3726.

27. T Giannakopoulou, N. Todorova, G. Romanos, T. Vaimakis, R. Dillert, D. Bahneman, C. Trapalis, “Composite Hydroxyapatite/TiO2 Materials for Photocatalytic Oxidation of NOx”, Materials Science and Engineering: B. 177 (2012), 1046-1052.

28. K. Mahmud, Md. A.l Islam, A. Mitsionis, T. Albanis, T. Vaimakis, “Preparation and characterization of hydroxyapatite nano powder for removal of direct yellow 27 from aqueous solution”, Desalination and Water Treatment 41 (2012) 170–178.

29. D. Zois, A. Lekatou, M. Vardavoulias, T. Vaimakis, A.E. Karantzalis, “Partially amorphous stainless steel coatings: Microstructure, annealing behavior and statistical optimization of spray parameters”, Surface & Coatings Technology 206 1469–1483, (2011)

30. A. Mitsionis, T. Vaimakis, C. Trapalis, N. Todorova, D. Bahnemann and R. Dillert, “Hydroxyapatite/titanium dioxide nanocomposites for controlled photocatalytic NO oxidation”, Applied Catalysis B: Environmental, 106, 398– 404 (2011)

31. D. Karamanis, A. N. Ӧkte, E. Vardoulakis, T. Vaimakis, “Photo-responsive TiO2-sepiolite nanocomposite for building integrated evaporative cooling and pollutant degradation”, Applied Clay Science, 53 (2011) 181–187.

32. K. Mahmud, T.C. Vaimakis, A.J. Mitsionis, and C.C. Trapalis, “The Threonine Effect on Calcium Phosphate Preparation from a Solution Containing Ca/P=1.33 Molar Ratio”, Ceramic International, 36, 1893–1899(2010)

33. G.I. Chilas, N. Lalioti, T. Vaimakis, M. Kubicki, and Th. Kabanos, “Hydrothermal syntheses, crystal structures and physicochemical properties of 2-D and 3-D inorganic coordination cobalt(II)-sulfite polymers”, Dalton Trans., 39 (35), 8296-8305 (2010)

34. A.J. Mitsionis, T.C. Vaimakis, and C.C. Trapalis, « The effect of citric acid on the sintering of the calcium phosphate bioceramics”, Ceramic International, 36, 623-634 (2010)

35. A. I. Mitsionis, T. C. Vaimakis, “A Calorimetric Study of the temperature effect on Calcium Phosphate precipitation”, J. Thermal Anal. Calorim, 99 785–789, (2010).

36. T. Giannakopoulou, N. Todorova, P. Osiceanu, A. Lagoyannis, T. Vaimakis and C. Trapalis, “Description of TiO2 thin films treated in NH3 atmosphere by optical dispersion models”, Thin Solid Films 517, 6694-6699(2009)

37. A. Giannakas, C. G. Spanos, N. Kourkoumelis, T. Vaimakis and A. Ladavos, “Structure and Thermal Stability of Polystyrene/Layered Silicate Nanocomposites”, Composite Interfaces 16, 237–247, (2009)

38. N. Todorova, T. Giannakopoulou, T. Vaimakis, C. Trapalis, “Structure Tailoring of Fluorine-doped TiO2 Nanostructured Powders” Materials Science and Engineering B- Advanced Functional Solid-State Materials 152 (1-3), pp. 50-54, (2008)

39. A. Giannalas, C.G. Spanos, N. Kourkoumelis, T. Vaimakis, A. Ladavos, “Preparation, characterization and water barrier properties of PS/organo-montmorillonite nanocomposites”, European Polymer Journal, 44 (12), 3915-3921, (2008)

40. T. Giannakopoulou, N. Todorova, T. Vaimakis, S. Ladas, C. Trapalis, “Study of fluorine doped TiO2 sol-gel thin coatings” Journal of Solar Energy and Engineerin , 130 (4), Art. 041007, (2008)

41. N. Todorova, T. Giannakopoulou, T. Vaimakis, G. Romanos and J. Yu, C. Trapalis, "Preparation of fluorine doped TiO2 photocatalysts with controlled crystalline structure" Inter. J. Photoenergy, Art. No. 534038 (2008)

42. Sindou E., Vaimakis V., Vaimakis T., Roussis I.G., “Effect of juice clarification by flotation on the quality of white wine and orange juice and drink - Short communication”, Czech J. Food Sci., 26 (3): 223-228 (2008)

43. G. I. Chilas, M. Stylianou, M. Kubicki, T. Vaimakis, P. Kögerler, A. D. Keramidas, and T. A. Kabanos, “Polynuclear Cobalt(II/III) Sulfites: Synthesis, Structure, and Magnetic Properties of the Octanuclear Cluster (NH4)11(LiÌ[Co4IICo4III(SO3)16(NH3)8]).10H2O Encapsulating a Lithium Cation”, Inorg. Chem. (Communication),47, 4451 (2008)

44. T.C. Vaimakis, E.D. Economou, and C.C. Trapalis, “Calorimetric Study of Dissolution Kinetics of Phosphorite in Diluted Acetic Acid”, J. Thermal Anal. Calorim., 92, 783 (2008).

45. T. Giannakopoulou, N. Todorova, C. Trapalis, T. Vaimakis, “Effect of fluorine doping and SiO2 under-layer on the optical properties of TiO2 thin films”, Materials Letters, 61 4474 (2007).

46. G.C. Koumoulidis, C.C. Trapalis, and T.C. Vaimakis, “Sintering of Hydroxyapatite Lath-like Powders”, J. Thermal Anal. Calorim., 84, 165 (2006).

47. G.C. Koumoulidis, A.P. Katsoulidis, A.K. Ladavos, P.J. Pomonis, C.C. Trapalis, A.T. Sdoukos, and T.C. Vaimakis, “Preparation of Hydroxyapatite via Microemulsion Route”, J. Colloid Interface Sci., 259, 254 (2003).

48. A.E. Giannakas, T.C. Vaimakis, A.K. Ladavos, P.N. Trikalitis, and P.J. Pomonis, “Variation of Surface Properties and Textural Features of Spinel ZnAl2O4 and Perovskite LaMnO3 Nanoparticles via CTAB-Butanol-Octane-Nitrate Salt Microemulsions in the Reverse and Bicontinuous States”, J. Colloid Interface Sci., 259, 244 (2003).

49. Α. Leontiou, A. Ladavos, Th. Bakas, T.C. Vaimakis, and P. Pomonis, “Reverse Uptake of Oxygen from La1-xSrx(Fe3+/Fe4+)O3±δ Perovskite-Type Mixed Oxides (x=0.00, 0.15, 0.30, 0.40, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90)”, Applied Catalysis A: General, 241, 143 (2003).

50. E.M. Papamichael, E.D. Economou, and T.C. Vaimakis, “Dissolution of the Carbonate Minerals of Phosphate Ores: Catalysis by Carbonic Anhydrase II, from Bovine Erythrocytes, in Acid Solutions”, J. Colloid Interface Sci., 251, 143 (2002).

51. E.D. Economou, T.C. Vaimakis, and E. Papamichael, “The Kinetics of Dissolution of the Carbonate Rocks of Phosphate Ores Using Acetic Acid Solutions: The Case of pH-Range from 3.96 to 6.40”, J. Colloid Interface Sci., 245, 133 (2002).

52. K. Barbarossou, A.E. Aliev, I.P. Gerothanassis, and T. Vaimakis, “Direct Observation of Discrete Conformational Transitions in Progressively Hydrated Nucleosides and Nucleotides by the Use of 13C CP/MAS NMR Spectroscopy”, 10th International Conference on Bioinorganic Chemistry, August 26-31, 2001, Florence, Italy. J. Inorg. Biochem., 86, 137 (2001) (Δημοσίευση περιληψεων).

53. G. Koumoulidis, T.C. Vaimakis, A.T. Sdoukos, N.K. Boukos, and C.C. Trapalis, “Preparation of Hydroxyapatite Lath-Like Using High-Speed Dispersing Equipment”, J. Am. Ceram. Soc., 84 [6], 1203 (2001).

54. T.C. Vaimakis and, E.D. Economou, “Evaluation of the Mechanism of Greek Calcareous Phosphate Ore Dissolution by Acetic Acid Solutions by X-Ray Powder Diffraction and Thermal Analyses”, Ind. Eng. Chem. Res., 37, 4306 (1998).

55. E.D. Economou, T.C. Vaimakis, and E. Papamichael, “The Kinetics of Dissolution of the Carbonate Rocks of Phosphate Ores Using Acetic Acid Solutions”, J. Colloid Interface Sci., 201, 164 (1998).

56. E.D. Economou, and T.C. Vaimakis, “Beneficiation of Greek Calcareous Phosphate Ore using Acetic Acid Solutions”, Ind. Eng. Chem. Res., 36, 1491 (1997).

57. K.M. Kolonia, D.E. Petrakis, T.C. Vaimakis, E.D. Economou and P.J. Pomonis, “Thermomechanical Effects in the Development of Mesoporous Alumino-Phosphoro-Vanadates from Ammonium Nitrate Precursors”, Thermochim. Acta, 293, 93 (1997).

58. T.C. Vaimakis, and A.T. Sdoukos, “The Thermal Decomposition of the Ca(H2PO4)2.H2O –SiO2 System. Mechanism”, Thermochim. Acta, 277, 107 (1996).

59. G.N. Karagiannis, T.C. Vaimakis, and A.T. Sdoukos, “The Effect of Procedural Variables and Mechanical Activation on the Thermal Decomposition of Calcite. An Approach by Experimental Design”, Thermochim. Acta, 262, 129 (1995).

60. T.C. Vaimakis, C.S. Skordilis, and P.J. Pomonis, “Alternation of Geometrical and Fractal Dimensions of Phosphate Ore Particles During Grinding”, J. Colloid Interface Sci., 172, 311 (1995).

61. T.C. Vaimakis, “Thermoanalytical Study of La2NixCu1-xO4 Preparation from Mixed Nitrates of Lanthanum, Nickel and Copper”, Thermochimica Acta, 206, 219 (1992).

62. T.C. Vaimakis, P.J. Pomonis and A.T. Sdoukos, “The Kinetics of the Thermal Dehydration of the System Ca(H2PO4)2.H2O - CaHPO4.2H2O”, Thermochimica Acta, 173, 101 (1990).

63. T.C. Vaimakis, P.J. Pomonis and A.T. Sdoukos, “A Detailed Study of the Condensation of the Ca(H2PO4)2.H2O - CaHPO4.2H2O System under Thermal Treatment”, Thermochimica Acta, 168, 103 (1990).

64. S. Skaribas, T.C. Vaimakis and P.J. Pomonis, “Threshold Limits and Kinetics of the Non-Isothermal Decomposition of Ammonium Nitrate Catalysed by Chromium Ions”, Thermochimica Acta, 158, 235 (1990).

65. P.J. Pomonis, A.T. Sdoukos and T.C. Vaimakis, “A Correlation Between the ν4 Frequency of Vibrations of Metal Nitrates and their Temperature of Thermal Decomposition”, Thermochimica Acta, 147, 139 (1989).

66. T.C. Vaimakis, P.J. Pomonis, A.T. Sdoukos, “On the Correlation Between the Mean Electronegativities of Phosphates and their Asymmetric P-O-P Stretching Frequencies”, React. Kinet. Catal. Lett., 37, 169 (1988).

67. Τ.Χ. Βαϊμάκης, Α.Θ. Σδούκος, “Οξινοθερμική Επεξεργασία των Φωσφοριτών Περιοχής Δρυμώνα-Ηπείρου”, Chimika Chronika, New Series, 16, 77 (1987).

68. A.T. Zdukos, and T.Kh. Vaimakis, “Mechanism of the Dehydration of Ca(H2PO4)2.H2O”, Zhurn. Neorg. Khim., 32, 2351 (1987), [Russ. J. Inorg. Chem., 32, 1373 (1987).].

69. A.T. Zdukos, and T.Kh. Vaimakis, “Kinetics of Dehydration of Ca(H2PO4)2.H2O”, Zhurn. Neorg. Khim., 32, 566 (1987), [Russ. J. Inorg. Chem., 32, 316 (1987).].

70. Τ.Χ. Βαϊμάκης, Α.Θ. Σδούκος, “Συμβολή στον Παραγωγογραφικό Προσδιορισμό της Ενθαλπίας των Ετερογενών Αντιδράσεων Θερμικής Μετατροπής”, Chimika Chronika, New Series, 15, 111 (1986).

71. A.T. Zdukos, and T.Kh. Vaimakis, “Kinetics of Dehydration of CaHPO4.2H2O”, Zhurn. Neorg. Khim., 30, 1983 (1985), [Russ. J. Inorg. Chem., 30, 1124 (1985).].NOTES