ΓΡΑΦΕΙΟ: X2-089 (ισόγειο κτηρίου Χ2)

Τμήμα Χημείας, τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα
e-mail: gmalandr@uoi.gr
Tel: +30 265100 8407 (γραφείο), +30 265100 8429 (εργαστήριο)
Fax: -

Σπουδές-επαγγελματική εξέλιξη
1990-1994: Φοίτηση στο τμήμα χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1994:       Πτυχίο χημικού (τμήμα χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) . Βαθμός “λίαν καλώς, 7.95/10”
2000:      Διδακτορικό δίπλωμα στην Χημεία (τμήμα Χημείας, Παν/μιου Ιωαννίνων). Βαθμός “Άριστα”
2003-2008:  Λέκτορας του τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας  (τμήμα Χημείας, Παν/μιου Ιωαννίνων) με
                        γνωστικό αντικείμενο “Ανόργανη Χημεία των Βιολογικών συστημάτων” (ΦΕΚ 86/21-4-2003 τ.
                        ΝΠΔΔ)
2009       :  Επίκουρος καθηγητής του τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας  (τμήμα Χημείας, Παν/μιου
                    Ιωαννίνων) με γνωστικό αντικείμενο “Ανόργανη Χημεία” (ΦΕΚ 1189/31-12-2008 τ.Γ)
2013           :  Μονιμοποίηση στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Ανόργανη Χημεία”
                   (ΦΕΚ 535/22-05-2013 τ.Γ)

20152023   : Αναπληρωτής καθηγητής του τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας  (τμήμα Χημείας, Παν/μιου

                    Ιωαννίνων) με γνωστικό αντικείμενο “Ανόργανη Χημεία” (ΦΕΚ 227/23-03-2015, τ. Γ΄)

2/2024-       : Kαθηγητής του τομέα Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας  (τμήμα Χημείας, Παν/μιου

Ιωαννίνων) με γνωστικό αντικείμενο “Ανόργανη Χημεία” (ΦΕΚ 545/15-02-2024, τ. Γ΄)


Επισκέψεις σε εργαστήρια του εξωτερικού

Laboratory of Inorganic Chemistry of the Department of Chemistry, University of McGill, Montreal, Canada (Prof Ian.S.Butler) 1997 (2 months) and  2004 (1 month)
 Laboratory of Inorganic Chemistry, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Debrecen, Hungary (Prof. Imre Sovago), 1998 (2 months)
Magnetic Resonance Centre (CERM), Large Scale Facility Laboratory, University of Florence, Florence, Italy, (Prof. Ivano Bertini), 2001 (2 months)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ανόργανη-Βιοανόργανη Χημεία. Αλληλεπίδραση μεταλλικών ιόντων ή συμπλόκων αυτών με μόρια βιολογικού ενδιαφέροντος (βιταμίνη Β1, πεπτίδια, πεπτιδικά μοντέλα μεταλλοενζύμων-μεταλλοπρωτεινών, ιστονών, ολιγονουκλεοτίδια κ.α). Μελέτη του μηχανισμού τοξικότητας-καρκινογέννεσης-νευροεκφυλισμού που προκαλείται από μεταλλικά ιόντα. Φυσικοχημική και φασματοσκοπική μελέτη των ανωτέρω συστημάτων στη στερεά φάση και διάλυμα (IR-Raman, UV-Vis, CD, πολυπυρηνικό και πολυδιάστατο NMR, EPR, ESI-MS, ποτενσιομετρικές μεθόδους κ.α). 

Σύνθεση και χαρακτηρισμός συμπλόκων στοιχείων μετάπτωσης με κατάλληλους υποκαταστάτες ως εκπομπών (emitters) η φωτοευαισθητοποιητών (sensitizers) με ποικίλες χρήσεις 

 


Διδασκαλία

1. Προπτυχιακά μαθήματα

Α. Ανόργανη Χημεία Ι (1ου εξαμήνου) Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας ΙΙ (4ου εξαμήνου), Μεταλλοβιομόρια (7ου εξαμήνου), Πτυχιακή Εργασία (8ου εξαμήνου) για το τμήμα Χημείας.
Β. Πρακτική άσκηση φοιτητών τμήματος Χημείας.
2. Μεταπτυχιακά μαθήματα
Α. Βιο-οργανική και Βιο-ανόργανη Χημεία-δομή πεπτιδίων πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων,  Εργαστήριο Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού Ι + ΙΙ  (ΠΜΣ τμήματος Χημείας)

Β.  Βιοανόργανη και Βιοοργανική Χημεία, ΔΠΜΣ “Ιατρική Χημεία” (τμήματα Χημείας, Ιατρικής και Βιολογικών Εφαρμογών))

Γ.  Βιοανόργανη Χημεία, Εργαστήριο Φυσικοχημικών και Φασματοσκοπικών Τεχνικών, Εργαστήριο Εισαγωγής στην Έρευνα (ΔΠΜΣ “Ανόργανη Βιολογική Χημεία”)

Υπό την επίβλεψή μου μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους προς απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ)  εννέα φοιτητές, για απόκτηση διδακτορικού ένας, ενώ επιβλέπω δυο φοιτητές προς απόκτηση ΜΔΕ και δυο  για διδακτορικό δίπλωμα.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
Α.  Metal ions interaction with biomolecules
1. Katalin Várnagy, Julianna Szabó, Imre Sóvágó, Gerasimos Malandrinos, Nick Hadjiliadis, Daniele Sanna and Giovanni Micera, “Equilibrium and structural studies on the copper(II) complexes of tetra-, penta- and hexapeptides containing histidyl residues at the C-termini”, Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, (2000), 467-472
2. G. Malandrinos, M. Louloudi, Yiannis Deligiannakis and N. Hadjiliadis, “ Complexation of Cu2+ by HETPP and the Pentapeptide Asp-Asp-Asn-Lys-Ile: A Structural Model of the Active Site of Thiamin-Dependent Enzymes in Solution ”, Inorg.Chem (2001), 40(18), 4588-4596
3. A. Myari, G. Malandrinos, Y. Deligiannakis, J.C. Plakatouras, N. Hadjiliadis, Z. Nagy and I. Sovago, ”Interaction of Cu2+ with His-Val-His and of Zn2+ with His-Val-Gly-Asp, two peptides surrounding metal ions in Cu,Zn SOD enzyme”, J.Inorg.Biochem (2001), 85, 253-261.
4. A. Papakyriakou, G. Malandrinos, A. Garoufis, “Interaction of Λ- and Δ-[Ru(bpy)2(pbmz)](PF6)2 with the oligonucleotide duplex d(CGCGAATTCGCG)2, J.Inorg.Biochem, (2006), 100, 1842-1848
5. Snezana Rajkovic, Csilla Kallay, Richard Serenyi, Gerasimos Malandrinos, Nick Hadjiliadis, Daniele Sanna  and Imre Sovago, “Complex formation processes of terminally protected peptides containing two or three histidyl residues. Characterization of the mixed metalcomplexes of peptides”, Dalton Transactions(2008), 5059-5071.
(selected as “hot article”, August,  2008)
6. George E. Κostakis, Gerasimos Malandrinos, Ebbe Nordlander, Matti Haukka, John C. Plakatouras, “ Solution and structural studies of the Cd(II) – Aconitate system”, Polyhedron (2009), 28, 3227-3234

 

Β.  Role of metal ions in cancer and neurodegenerative diseases
1. M. Mylonas, G. Malandrinos, John Plakatouras, Nick Hadjiliadis, K.S. Kasprzak, A. Krezel, W. Bal, “Stray Cu(II) may cause DNA and protein oxidative damage when coordinated to the C-terminal tail of histone H2A ”, Chem.Res.Toxicol, (2001), 14, 1177-1183
2. T. Karavelas, G. Malandrinos, N. Hadjiliadis, P. Mlynarz, Henryk Kozlowski, M. Barsam and I. Butler, “Coordination properties of Cu(II) and Ni(II) ions towards the C-terminal peptide fragment –TYTEHA- of histone H4”, Dalton Transactions (2008), 1215-1223.
(selected as “hot article”, February,  2008)
3. Ana Monica P.C. Nunes,  Kimon Zavitsanos,  Rebecca Del Conte, Gerasimos Malandrinos and Nick Hadjiliadis, “Interaction of histone H2B (fragment 63-93) with Ni(II). An NMR study”, Dalton Transactions, (2009), 1904-1913.
(selected as “hot article”, February,  2009)
4. Gerasimos Malandrinos, Ana Monica Nunes, Kimon Zavitsanos, and Nick Hadjiliadis, “Peptide models in the study of the mechanism of carcinogenesis by heavy metals”, Pure and Applied Chemistry (2011), 83(9), 1751-1762
5. Kimon Zavitsanos, Ana Monica Nunes, Gerasimos Malandrinos and Nick Hadjiliadis, “DNA strand breakage induced by Cu(II) and Ni(II) in the presence of peptide models of histone H2B”, Journal of Inorganic Biochemistry (2011), 105, 1329-1337
6. G. Malandrinos and N. Hadjiliadis, “Cu(II)-histones interaction related to toxicity-carcinogenesis”, Coordination Chemistry Reviews, (2014), 262, 55-71.
7. G. Malandrinos, K. Panagiotou, N. Hadjiliadis“Effective binding of copper(II) with the peptide acetyl-GYDVEK-amide, model of the globular domain N-terminal of somatic histone H1 variants”Inorg. Chim. Acta (2018), 472103-110
8. D. Kyriakou, E. Bletsa, V. Moussis, Y. Deligiannakis and G. Malandrinos, “Coordination properties of Cu(II) ions towards a phosphorylated fragment from the R1 domain of the tau protein and the effect of Ser
phosphorylation on Cu(II) binding affinity”, Dalton Transactions, 2023, 52, 58-69.

C. Luminescent transition metal complexes

1.  D. Glykos, J.C. Plakatouras, G. Malandrinos, “ Solution-State Studies, X-ray Structure Determination and Luminescence Properties of an Ag(I) Heteroleptic Complex Containing 2,9-Bis(styryl)-1,10-phenanthroline Derivative and Triphenylphosphine”, Inorganics, 2023, 11, 467.

____________________________________________________________________
ΜΑΘΗΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ-ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ  ΕΔΩ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ-ΟΡΑΤΟΥ (ΣΥΜΠΛΟΚΑ)  ΕΔΩ

 

 

Professor (Inorganic Chemistry) Dr. Gerasimos Ν. Malandrinos

                Office No:    X2-089 (Dept of Chemistry, X2 building, ground floor)

                tel:            ++30 265100 8407 (office), ++30 265100 8429 (lab)

               e-mail:         gmalandr@uoi.gr

               Address:          University of Ioannina, Department of Chemistry, Ioannina, Greece

 University studies

1990-1994:  Undergraduate student of the department of Chemistry, University of Ioannina  (UOI)

1994:          Bsc in Chemistry (Dept of Chemistry, UOI) .

2000:         Ph.D in Chemistry (Dept of Chemistry, UOI) .

University appointments

2003-2008:  Lecturer of the Dept of Chemistry, UOI

2009-2014:   Assistant Professor of Inorganic Chemistry, Dept of Chemistry, UOI

2015-2023   Associate Professor of Inorganic Chemistry, Dept of Chemistry, UOI

2/2024-  Professor of Inorganic Chemistry, Dept of Chemistry, UOI

Visiting Researcher

Laboratory of Inorganic Chemistry of the Department of Chemistry, University of McGill, Montreal, Canada (Prof Ian.S.Butler) 1997 (2 months) and  2004 (1 month)

Laboratory of Inorganic Chemistry, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Debrecen, Hungary (Prof. Imre Sovago), 1998 (2 months)

Magnetic Resonance Centre (CERM), Large Scale Facility Laboratory, University of Florence, Florence, Italy, (Prof. Ivano Bertini), 2001 (2 months)

Research Interests

Our research focuses on Inorganic and Bioinorganic Chemistry, with a specific emphasis on the interaction of metal ions with biologically relevant ligands (such as peptides, coenzymes, oligonucleotides, and synthetic models of metalloenzymes) in solution.
Investigation of the role of metal ions in the pathogenesis of cancer and neurodegenerative diseases.
Synthesis-characterization and photophysical properties of novel luminescent transition metal complexes with potential applications in various fields

Teaching

Teaching of introductory, intermediate and advanced Inorganic Chemistry (theory and lab practice- 1st , 2nd and 4th year of the undergraduate curriculum) and at the graduate level for the students of the Department of Chemistry.

Until now (Feb 2024), I have supervised ten postgraduate students (9 M.Sc + 1 PhD)

Currently (Feb 2024), I supervise four postgraduate students (2 Ph.D+ 2 M.sc)

Academic supervisor-tutor for chemistry students participating in  the “Practical Training” program (involves a two months period working in the Greek labour market related to chemistry (private laboratories, food or drug industries, hospitals, etc) for experience acquiring.

Selected publications

Α.  Metal ions interaction with biomolecules

1. Katalin Várnagy, Julianna Szabó, Imre Sóvágó, Gerasimos Malandrinos, Nick Hadjiliadis, Daniele Sanna and Giovanni Micera, “Equilibrium and structural studies on the copper(II) complexes of tetra-, penta- and hexapeptides containing histidyl residues at the C-termini”, Journal of the Chemical Society, Dalton Transactions, (2000), 467-472

2. G. Malandrinos, M. Louloudi, Yiannis Deligiannakis and N. Hadjiliadis, “ Complexation of Cu2+ by HETPP and the Pentapeptide Asp-Asp-Asn-Lys-Ile: A Structural Model of the Active Site of Thiamin-Dependent Enzymes in Solution ”, Inorg.Chem (2001), 40(18), 4588-4596

3. A. Myari, G. Malandrinos, Y. Deligiannakis, J.C. Plakatouras, N. Hadjiliadis, Z. Nagy and I. Sovago, ”Interaction of Cu2+ with His-Val-His and of Zn2+ with His-Val-Gly-Asp, two peptides surrounding metal ions in Cu,Zn SOD enzyme”, J.Inorg.Biochem (2001), 85, 253-261.

4. A. Papakyriakou, G. Malandrinos, A. Garoufis, “Interaction of Λ- and Δ-[Ru(bpy)2(pbmz)](PF6)2 with the oligonucleotide duplex d(CGCGAATTCGCG)2, J.Inorg.Biochem, (2006), 100, 1842-1848

5. Snezana Rajkovic, Csilla Kallay, Richard Serenyi, Gerasimos Malandrinos, Nick Hadjiliadis, Daniele Sanna  and Imre Sovago, “Complex formation processes of terminally protected peptides containing two or three histidyl residues. Characterization of the mixed metalcomplexes of peptides”, Dalton Transactions, (2008), 5059-5071.

(selected as “hot article”, August,  2008)

6. George E. Κostakis, Gerasimos Malandrinos, Ebbe Nordlander, Matti Haukka, John C. Plakatouras, “ Solution and structural studies of the Cd(II) – Aconitate system”, Polyhedron (2009), 28, 3227-3234

Β.  Role of metal ions in cancer and neurodegenerative diseases

1. M. Mylonas, G. Malandrinos, John Plakatouras, Nick Hadjiliadis, K.S. Kasprzak, A. Krezel, W. Bal, “Stray Cu(II) may cause DNA and protein oxidative damage when coordinated to the C-terminal tail of histone H2A ”, Chem.Res.Toxicol, (2001), 14, 1177-1183

2. T. Karavelas, G. Malandrinos, N. Hadjiliadis, P. Mlynarz, Henryk Kozlowski, M. Barsam and I. Butler, “Coordination properties of Cu(II) and Ni(II) ions towards the C-terminal peptide fragment –TYTEHA- of histone H4”, Dalton Transactions (2008), 1215-1223.

(selected as “hot article”, February,  2008)

3. Ana Monica P.C. Nunes,  Kimon Zavitsanos,  Rebecca Del Conte, Gerasimos Malandrinos and Nick Hadjiliadis, “Interaction of histone H2B (fragment 63-93) with Ni(II). An NMR study”, Dalton Transactions, (2009), 1904-1913.

(selected as “hot article”, February,  2009)

4. Gerasimos Malandrinos, Ana Monica Nunes, Kimon Zavitsanos, and Nick Hadjiliadis, “Peptide models in the study of the mechanism of carcinogenesis by heavy metals”, Pure and Applied Chemistry (2011), 83(9), 1751-1762

5. Kimon Zavitsanos, Ana Monica Nunes, Gerasimos Malandrinos and Nick Hadjiliadis, “DNA strand breakage induced by Cu(II) and Ni(II) in the presence of peptide models of histone H2B”, Journal of Inorganic Biochemistry (2011), 105, 1329-1337

6. G. Malandrinos and N. Hadjiliadis, “Cu(II)-histones interaction related to toxicity-carcinogenesis”, Coordination Chemistry Reviews, (2014), 262, 55-71.

7. G. Malandrinos, K. Panagiotou, N. Hadjiliadis, “Effective binding of copper(II) with the peptide acetyl-GYDVEK-amide, model of the globular domain N-terminal of somatic histone H1 variants”, Inorg. Chim. Acta (2018), 472, 103-110

8. D. Kyriakou, E. Bletsa, V. Moussis, Y. Deligiannakis and G. Malandrinos, “Coordination properties of Cu(II) ions towards a phosphorylated fragment from the R1 domain of the tau protein and the effect of Ser
phosphorylation on Cu(II) binding affinity”, Dalton Transactions, 2023, 52, 58-69.

C. Luminescent transition metal complexes

1.  D. Glykos, J.C. Plakatouras, G. Malandrinos, “ Solution-State Studies, X-ray Structure Determination and Luminescence Properties of an Ag(I) Heteroleptic Complex Containing 2,9-Bis(styryl)-1,10-phenanthroline Derivative and Triphenylphosphine”, Inorganics, 2023, 11, 467.
NOTES