Χ3-106
Organic Chemistry and Biochemistry
Χημείας
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

e-mail: akukku@uoi.gr
Tel: 2651008371
Fax:

Βιοχημεία με έμφαση στη λιπιδιακή και μικροβιακή βιοχημεία

Μικροβιακή βιοχημεία και βιοτεχνολογία. Μελέτη μηχανισμών επιβίωσης των μικροοργανισμών σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Απομόνωση, ταυτοποίηση και μελέτη μικροοργανισμών από το έδαφος. Μελέτη μικροοργανισμών που αποδομούν οργανικούς ρύπους, πρωτεομική γονιδιωματική και μεταγραφωματική ανάλυση. Μελέτη βιοαποδόμησης οργανικών ρύπων σε έδαφος και σε ύδατα


CV
NOTES