Η εργασία
“Hydrogels containing water soluble conjugates of silver(I) ions with amino acids, metabolites or natural products for non infectious contact lenses†
C.N. Banti, M. Kapetana, C. Papachristodoulou, C.P. Raptopoulou, V. Psycharis, P. Zoumpoulakis, T. Mavromoustakos and S. K. Hadjikakou” Dalton Trans., 2021, 50, 13712–13727 (https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2021/DT/D1DT02158C)

επιλέχθηκε να αποτελέσει το θέμα του εξωφύλλου του τεύχους RSC. Dalton Trans. Vol50, issue 39 στο οποίο δημοσιεύτηκε (https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2021/dt/d1dt90176a?page=search)

Σωτήρης Χατζηκακού
Καθηγητής