Επιλογή Σελίδας

Πρόγραμμα μαθημάτων

Στοιχεία για το πρόγραμμα μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως ακολούθως: Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα και εργαστηριακά μαθήματα με συνολικό φόρτο 72 πιστωτικών μονάδων ECTS, με τις εξής προϋποθέσεις: α) τέσσερα (4) έως έξι (6) μαθήματα της εξειδίκευσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής, β) δύο (2) εργαστηριακά μαθήματα της εξειδίκευσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής, γ) δύο (2) μαθήματα από τις προσφερόμενες ενότητες του Π.Μ.Σ. εκτός της εξειδίκευσης που έχει επιλέξει ο φοιτητής και δ) το εργαστήριο Εργαστηριακής Έρευνας. Τα μαθήματα και τα εργαστηριακά μαθήματα κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα (Α΄, Β΄ και Γ΄) και πιστώνονται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο για τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄). Το Γ΄ εξάμηνο διατίθεται για την Εργαστηριακή Έρευνα (12 ECTS) και γίνεται η έναρξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (18 ECTS). Το Δ’ εξάμηνο διατίθεται αποκλειστικά για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και την επιτυχή εξέταση του φοιτητή σε αυτή και πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Αναλυτικά, οι προσφερόμενες θεματικές ενότητες μαθημάτων είναι έξι (6), φέρουν την ονομασία των έξι (6) κατευθύνσεων του Π.Μ.Σ. και είναι οι εξής:

  1. Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές (ΧΥΚ).
  2. Σύγχρονες Τεχνολογίες Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας (ΤΑΠ).
  3. Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία – Βιοδραστικές Ενώσεις (ΣΧΒ).
  4. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων (ΧΤΤ).
  5. Φυσική και θεωρητική Χημεία Νανοδομών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων (ΦΘΧ).
  6. Ιστορία, Επιστημολογία και Διδακτική της Χημείας (ΙΕΔ).

Κάθε ένα μάθημα των θεματικών ενοτήτων ΧΥΚ, ΤΑΠ, ΣΧΒ, ΧΤΤ, ΦΘΧ, και ΙΕΔ πιστώνεται με έξι (6) πιστωτικές μονάδες ECTS και κάθε εργαστηριακό μάθημα με δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες ECTS. Τα μαθήματα της κάθε θεματικής ενότητας ορίζονται ως ακολούθως:

1η Θεματική Ενότητα: Χημεία Προηγμένων Υλικών και Κατάλυση, Τεχνολογικές Εφαρμογές (ΧΥΚ).

Α’ Εξάμηνο

ΧΥΚ1. Σύνθεση Προηγμένων και Νανοδομημένων Υλικών
ΧΥΚ2. Επιφανειακά Φαινόμενα, Ετερογενής Κατάλυση και Φωτοκατάλυση
ΧΥΚ3. Ειδικά Κεφάλαια Συνθετικής Χημείας I
ΧΥΚ4. Συσχέτιση Δομής – Ιδιοτήτων
ΧΥΚ5. Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας
ΧΥΚ6. Σύνθεση και Τεχνολογία Πολυμερών
ΧΥΚ11. Εργαστήριο Σύνθεσης Υλικών

 

Β’ Εξάμηνο

ΧΥΚ7. Λειτουργικά και Καταλυτικά Μοριακά Υλικά
ΧΥΚ8. Ειδικά Κεφάλαια Συνθετικής Χημείας II
ΧΥΚ9. Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών
ΧΥΚ10. Χημεία Διαγνωστικών και Φαρμακευτικών Ενώσεων
ΧΥΚ12. Εργαστήριο Μεθόδων Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Ενώσεων
ΧΥΚ13. Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας

2η Θεματική Ενότητα: Σύγχρονες Τεχνολογίες Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας (ΤΑΠ)

Α’ Εξάμηνο

ΤΑΠ1. Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης Ι
ΤΑΠ2. Ειδικά θέματα Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας
ΤΑΠ5. Αναλύσεις Πεδίου – Μη Καταστρεπτικές Μέθοδοι Ανάλυσης
ΤΑΠ7. Προχωρημένο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Ι

Β’ Εξάμηνο

ΤΑΠ3. Εφαρμογές Νανο−υλικών στη Αναλυτική Χημεία
ΤΑΠ4. Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος – Προχωρημένες Οξειδωτικές Διεργασίες
ΤΑΠ6. Σύγχρονες Τεχνικές και Εφαρμογές Χημικής Ανάλυσης ΙΙ
ΤΑΠ8. Προχωρημένο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ΙΙ

3η Θεματική Ενότητα: Συνθετική Χημεία, Βιοχημεία – Βιοδραστικές Ενώσεις (ΣΧΒ)

Α’ Εξάμηνο

ΣΧΒ1. Στερεοχημεία και Μηχανισμοί Οργανικών Αντιδράσεων
ΣΧΒ2. Ειδικά Κεφάλαια Συνθετικής Χημείας I
ΣΧΒ3. Χημεία και Δομή Πεπτιδίων και Πρωτεϊνών
ΣΧΒ4. Συσχέτιση Δομής − Ιδιοτήτων
ΣΧΒ5. Θέματα Βιοχημείας
ΣΧΒ6. Βιολογικές Μεμβράνες: Δομή, Οργάνωση και Λειτουργίες. Βιοσηματοδότηση
ΣΧΒ13. Οργανική Χημεία με τη Χρήση φωτός – Εφαρμογές
ΣΧΒ15. Εργαστήριο Συνθετικής Χημείας
ΣΧΒ16. Εργαστήριο Βιοχημείας I

Β’ Εξάμηνο

ΣΧΒ7. Βιοτεχνολογία
ΣΧΒ8. Η Λογική των Χημικών Συνθέσεων – Αντίστροφη Ανάλυση Σύνθεσης
ΣΧΒ9. Βιοχημεία Ξενοβιοτικών
ΣΧΒ10. Ειδικά Κεφάλαια Συνθετικής Χημείας II
ΣΧΒ11. Χημεία Διαγνωστικών και Φαρμακευτικών Ενώσεων
ΣΧΒ12. Πειραματικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Αποτελεσμάτων
ΣΧΒ14. Ολική Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων και Ενώσεων με Φαρμακευτική Δράση
ΣΧΒ17. Εργαστήριο Βιοχημείας II
ΣΧΒ18. Εργαστήριο Μεθόδων Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Ενώσεων

4η Θεματική Ενότητα: Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων (ΧΤΤ)

Α’ Εξάμηνο

ΧΤΤ1. Προχωρημένα Μαθήματα Ανάλυσης Τροφίμων
ΧΤΤ2. Προχωρημένα Μαθήματα Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων
ΧΤΤ3. Προχωρημένα Μαθήματα Συντήρησης και Επεξεργασίας Τροφίμων
ΧΤΤ7. Εργαστήριο: Ενόργανη Ανάλυση και Τεχνολογία Τροφίμων Ι

Β’ Εξάμηνο

ΧΤΤ4. Ειδικά Θέματα Συσκευασίας Τροφίμων
ΧΤΤ5. Ειδικά Θέματα Διασφάλισης Ποιότητας και Υγιεινής Τροφίμων
ΧΤΤ6. Προχωρημένα Μαθήματα Βιοτεχνολογίας και Μικροβιολογίας Τροφίμων
ΧΤΤ8. Εργαστήριο: Ενόργανη Ανάλυση και Τεχνολογία Τροφίμων ΙΙ

5η Θεματική Ενότητα: Φυσική και Θεωρητική Χημεία Νανοδομών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων (ΦΘΧ)

Α’ Εξάμηνο

ΦΘΧ1. Μαθηματικές Μέθοδοι στη Χημεία
ΦΘΧ2. Στατιστική Μηχανική
ΦΘΧ3. Υπολογιστική Χημεία
ΦΘΧ4. Συσχέτιση Δομής – Ιδιοτήτων

 

Β’ Εξάμηνο

ΦΘΧ5. Μοριακή Προσομοίωση
ΦΘΧ6. Ειδικά Κεφάλαια Κβαντομηχανικής
ΦΘΧ7. Φυσικοχημεία Πολυμερών
ΦΘΧ8. Φασματοσκοπικές και Φυσικοχημικές Μέθοδοι Χαρακτηρισμού Υλικών
ΦΘΧ9. Εργαστήριο Υπολογιστικής Χημείας
ΦΘΧ10. Εργαστήριο Τεχνικών Προσομοίωσης Υλικών, Βιολογικών Συστημάτων και Περιβάλλοντος

6η Θεματική Ενότητα: Ιστορία, Επιστημολογία και Διδακτική της Χημείας (ΙΕΔ)

Α’ Εξάμηνο

ΙΕΔ1. Ιστορία της Χημείας
ΙΕΔ2. Διδακτική Φυσικών Επιστημών
ΙΕΔ7. Εργαστήριο: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

 

Β’ Εξάμηνο

ΙΕΔ4. Ειδικά Θέματα Διδακτικής Χημείας
ΙΕΔ5. Επιστημολογία της Χημείας (Θεωρία των Μορφών της Χημικής Πρακτικής και της Ιστορίας τους)
ΙΕΔ8. Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης − Πρακτική Άσκηση
ΙΕΔ3. Παιδαγωγική Ψυχολογία – Θεωρίες Μάθησης
ΙΕΔ6. Παιδαγωγική Ψυχολογία – Θεωρίες Κινήτρων