Επιλογή Σελίδας

Υπό την ιδιότητα του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη”, θα ήθελα να σας
παρακαλέσω να δημοσιεύσετε την παρακάτω ανακοίνωση, μαζί με τα
συνημμένα αρχεία, στην ιστοσελίδα σας, για ενημέρωση των φοιτητών και
των αποφοίτων σας.

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1998, Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
“Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη”.
Το πρόγραμμα αυτό, που διαρκεί ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος, έχει
επαγγελματικό προσανατολισμό και αποσκοπεί στην εξειδικευμένη
εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών, αλλά και μηχανικών ή επιστημόνων άλλων
συναφών ειδικοτήτων, στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος και
σε κοινωνικό-οικονομικά και θεσμικά θέματα, που σχετίζονται άμεσα με
τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργων και δράσεων στη
βιώιμη ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, το ΠΜΣ ΠΠΒΑ εστιάζει σε τουλάχιστον
δέκα από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του προγράμματος, στη διεύθυνση:

Front Page

Με τιμή
Νικόλαος Θεοδοσίου
Διευθυντής ΠΜΣ ΠΠΒΑ

________________________________
Professor Nicolaos P. Theodossiou
Director of the Water Resources Engineering and Management Lab
Division of Hydraulics & Environmental Engineering
Dept. of Civil Engineering – Faculty of Engineering
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
GR 541 24 Thessaloniki, GREECE
Tel – Fax: +302310 995660
Email: niktheod@civil.auth.gr
URL: http://niktheod.webpages.auth.gr

ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ, ΑΡΧΕΙΟ,