Επιλογή Σελίδας

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ., θα διεξαχθεί η δημόσια παρουσίαση της διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια Θεοδωρακοπούλου Παρασκευή του Π.Μ.Σ. Τμήματος Χημείας, με τίτλο:

«Σύνθεση και αντιδράσεις 3-(αρυλαμινο)βενζοφουρανο-2,2(3H)-δικαρβοξυλικών διαιθυλεστέρων, 2-υποκατεστημένων βενζο[d]οξαζολίων και προσπάθεια σύνθεσης

2Η- και 4H-βενζο[e][1,3]οξαζινών».

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση, μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας MS Teams, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5b93bdbe8e6c498eb3f13e5f6cb0a6e8%40thread.tacv2/conversations?groupId=8cd86b85-5dfb-4435-b743-5bd85933d100&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής:

Γεώργιος Βαρβούνης (Επιβλέπων Καθηγητής)

Κωνσταντίνος Σκομπρίδης, Καθηγητής

Σίσκος Μιχαήλ, Αναπλ. Καθηγητής