Επιλογή Σελίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΔΕ

H μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. του τμήματος Χημείας κα. Κλεοπάτρα Μισερλή θα παρουσιάσει, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, τη μεταπτυχιακή διατριβή της με τίτλο «Προσδιορισμός φαρμακευτικών ενώσεων σε λυματολάσπη και του βαθμού απομάκρυνσης μέσω υδροθερμικής επεξεργασίας με χρήση εκχύλισης QuEChERS και υγρής χρωματογραφίας- φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας (UΗPLC-MS/MS-LTQ-ORBITRAP)». Η παρουσίαση θα γίνει την Δευτέρα 18/10/2021 και ώρα 15:00 μέσω της πλατφόρμας MS Teams στην αίθουσα με κωδικό: fexkfst

Ο Επιβλέπων

Ιωάννης Κωνσταντίνου

Καθηγητής