Επιλογή Σελίδας

Σας γνωρίζω ότι η δημόσια παρουσίαση της διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του υποψήφιου κ. Γλυκού Δημήτριου με τίτλο:

«Σύνθεση και χαρακτηρισμός φωταυγών κυκλομεταλλικών συμπλόκων Ir(III) με τετραϋποκατεστημένες 2-2’-διπυριδίνες».

θα  πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 με την βοήθεια του πιστοποιημένου συστήματος MS Teams. Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την παρουσίαση να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση gmalandr@uoi.gr για να τους παραχωρηθεί  πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίθουσα.

Ο επιβλέπων

Αναπ. Καθ. Γερ. Μαλανδρίνος