Επιλογή Σελίδας

Η δημόσια υποστήριξη Διατριβής για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην ‘Χημεία, Φυσικοχημεία και Τεχνολογία Υλικών- Επιστημολογία’ από τον φοιτητή κ. Χρήστο Γιολδάση (ΑΜ: 1247) με θέμα:

«Μελέτη της μικυλλίωσης αντίθετα φορτισμένων Συμπολυμερών»

θα γίνει την Παρασκεή 20 Νοεμβρίου 2020 ώρα 11:00 πμ. μέσω της πλατφόρμας ms TEAMS με κωδικό sukssz3 ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής αποτελούμενης από τους:

 

Βλάχο Κωνσταντίνο , Καθηγητή (Επιβλέποντα)

Βασίλειο Μελισσά Αν. Καθηγητή

Λεωνίδα Γεργίδη Αν. Καθηγητή