Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση
Την Παρασκευή 29 Απριλίου και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα Χ2-097 θα γίνει η παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής από την υποψήφια διδάκτορα Μαρίνα Γώγου,

με τίτλο:

«Εκλεκτικοί αναστολείς πρωτεϊνικών κινασών: Σχεδιασμός, σύνθεση και μοριακή μοντελοποίηση νέων, ευρέως τροποποιημένων αναλόγων της Ιματινίβης-Εισαγωγή των δομών της Χρωμόνης και της Κουμαρίνης»

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση εξ αποστάσεως, παρέχεται η δυνατότητα μέσω του κάτωθι συνδέσμου:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aTul1hdyB8tyTOO033rCfamRwiK8eDFMGkTRZGfM3oDc1%40thread.tacv2/1651130632171?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%221fa4af07-c063-450a-8d65-9af67a6edac7%22%7d

 

Ο επιβλέπων

Κων/ος. Σκομπρίδης