Επιλογή Σελίδας

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της
υποψηφίας Διδάκτορος MSc Χημικού κας Ευγενίας Φώτου με τίτλο:
«Ανάπτυξη Τεχνικών και Βιοαντιδραστηρίων ανίχνευσης της τροπονίνης για τη
διάγνωση καρδιαγγειακών παθήσεων»
θα γίνει τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Χ3-216 στο Τμήμα
Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η παρακολούθηση της παρουσίασης είναι εφικτή
και μέσω M Teams (https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aO19RSG75NyZ0zapGuDYyU-
s49MzSr5tDwmgnF6uv2x81%40thread.tacv2/conversations?groupId=56b014dd-cd3e-4ce5-9f85-
c98dbd592f1e&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be).