Επιλογή Σελίδας

Ανακοίνωση
Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία»

 

 

Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 μ. στην αίθουσα Χ2-097 θα γίνει η δημόσια παρουσίαση της διατριβής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης από την υποψήφια Χριστίνα Καραμέτου του Δ.Π.Μ.Σ. «Ιατρική Χημεία», με τίτλο:

 

«Μοριακός σχεδιασμός, σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων αναλόγων του Ribociclib, ως εν δυνάμει εκλεκτικών αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών»

Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παρουσίαση εξ αποστάσεως, παρέχεται η δυνατότητα μέσω του κάτωθι συνδέσμου: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a64e07861dce546ca809883292b09bca6%40thread.tacv2/conversations?groupId=893865a5-6023-473f-bc5d-ecff139cf0fc&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Ο επιβλέπων

Κων/ος. Σκομπρίδης