Επιλογή Σελίδας

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να ανατρέξουν σε υλικό παραδόσεων διδασκόντων στην περυσινή ψηφιακή αίθουσα (υλικό τάξης).

 

Link https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa568cf7047bc48a2aced20ac5a677a8b%40thread.tacv2/conversations?groupId=75728107-4728-497a-82e8-246256b6895a&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Κωδικός εγγραφής rfaz0fp

Η επόμενη διάλεξη θα λάβει χώρα στις 10 Ιανουαρίου 2022.

Καλές γιορτές

Δ. Τάσης