Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι οι διαφάνειες του μαθήματος Βιοανόργανες Εφαρμογές είναι αναρτημένες στο MSTeams με link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a84224375cb2947c8b8a5ff56b496e12f%40thread.tacv2/conversations?groupId=6cc439c0-2fbe-4aaa-ad0e-27dbd0f7c4a6&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

και pass:

7ov95at

Ο Διδάσκων,

Καθηγητής Α. Τσίπης