Επιλογή Σελίδας

Επισυνάπτεται εκπαιδευτικό υλικό που αφορά μέρος του μαθήματος “Στατιστική Επεξεργασία Πειραματικών Δεδομένων και Διασφάλιση Ποιότητας” του 4ου έτους.

Εκ των διδασκόντων

Καθ. Κ. Σταλίκας

Στατιστική επεξεργασία 2023- 1o μέρος