Επιλογή Σελίδας

Έγινε διόρθωση για την πρόσβαση.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το «Προχωρημένο Εργαστήριο Τροφίμων» να συμπληρώσουν τη φόρμα Προχωρημένο Εργαστήριο Τροφίμων (2021) – Φόρμες Google

(https://docs.google.com/forms/d/1jrr3xoDi532aEYbRUAdEOMmXETOmAnIZ4JfctPjq_os/edit).

Ευχαριστώ

Α. Μπαδέκα

Αναπλ. Καθ.