Επιλογή Σελίδας

Σύμφωνα με προγενέστερη ενημέρωση, η διδασκαλία του μαθήματος της Οργανικής Χημείας ΙΙ θα γίνεται κάθε Δευτέρα 14:15-16:00 και κάθε Τετάρτη 16:15-18:00. Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου μέσω του MS teams, με κωδικό: 1vs8dmx.

Επίσης, στο MS teams θα βρείτε τις σημειώσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος της πρώτης εβδομάδας (αρχεία, υλικό τάξης, σημειώσεις Σκομπρίδη). Προκειμένου όμως, να διευκολυνθείτε στη συνέχεια, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Χημείας, και δη στην επιλογή: «Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» (ecourse), επιλέγοντας το μάθημα της «Οργανικής Χημείας ΙΙ». Εκτυπώστε τις αναρτηθείσες σημειώσεις, καθώς, κατά το μάλλον ή ήττον, θα αποτελέσουν, με κάποιες νέες προσθήκες και αλλαγές, τη βάση διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος.

Ο διδάσκων

Κων/ος Σκομπρίδης