Επιλογή Σελίδας

Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα μπορούν να εγγραφούν στο Ms Teams στο link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9004648425654945b4ae9228db894078%40thread.tacv2/conversations?groupId=0d7bebd6-fefd-41d4-b4fa-f58b3b09a46a&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be
για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το εν λόγω μάθημα
Ο Διδάσκων
Δημήτρης Σκάλκος