Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι οι διαφάνειες και επιλεγμένες ερωτήσεις του κατ’ επιλογήν μαθήματος  ‘Κατάλυση από Μεταλλικά Σύμπλοκα – Μηχανισμοί’ είναι αναρτημένα στο MSTeams με site

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a347da03b2f454fdf8cdd8705a2087af6%40thread.tacv2/conversations?groupId=430537ab-30f8-436b-aa81-ed88bf67884b&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

και pass

z0dk6l8

Ο Διδάσκων,

Καθηγητής  Α. Τσίπης