Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ (ή ΠΟΣΟΤΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ Π.Π.Σ)

Η ανακοίνωση αφορά μόνο την ύλη που διδάχθηκε από τον διδάσκοντα Α. Βλεσσίδη.

Θα ακολουθήσει άλλη ανακοίνωση από τον συνδιδάσκοντα Β. Σακκά που θα αφορά την ύλη που δίδαξε και τον τρόπο εξέτασης.

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS.

Έχει δημιουργηθεί αίθουσα με όνομα  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2021 και κωδικό εγγραφής:  kzaa3fi

Η είσοδος-εγγραφή στην αίθουσα εξέτασης πρέπει να γίνει αποκλειστικά με την χρήση του ιδρυματικού e-mail των φοιτητών, τουλάχιστον μια μέρα πριν την εξέταση που σύμφωνα με το πρόγραμμα ορίσθηκε για την Δευτέρα 28/06/2021 και ώρα 09.00 π.μ.

Μεταξύ 09.00 π.μ. και 09.30 π.μ. θα γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης των φοιτητών. Οι φοιτητές θα εισέλθουν στην αίθουσα με τον παραπάνω κωδικό. Θα πρέπει να έχουν την φοιτητική τους ταυτότητα για να την επιδεικνύουν στους επιτηρητές μέσω της κάμερας του υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια όλης της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένοι, διαφορετικά θα εξαιρούνται της εξέτασης.

Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1 ώρα (έναρξη: 9.30 π.μ.-Λήξη: 10.30 π.μ.). Τα θέματα θα απαιτούν ανάπτυξη, θα απαντώνται χειρόγραφα σε λευκή κόλλα(ες) που θα έχετε μαζί σας, θα φωτογραφίζετε ή σαρώνετε (σκανάρετε) την απάντηση και το αρχείο θα αναρτάται (upload στο assignments) ως εικόνα ή αρχείο pdf απ’ ευθείας στο αντίστοιχο πεδίο κάτω από τα θέματα μέσω του υπολογιστή.

Οι διδάσκων του μαθήματος

Καθηγητής, Αθανάσιος Βλεσσίδης