Επιλογή Σελίδας

Στην παρακάτω διεύθυνση στο MS Teams θα βρείτε τις σημειώσεις και τα φύλλα επεξεργασίας του εργαστηρίου φυσικοχημείας Ι (ομάδα Εργαστήριο Φυσικοχημείας Ι 2020).  Οι εργασίες συμπληρωμένες(φυλλα επεξεργασίας και διαγράμματα) θα αναρτούνται από τον κάθε φοιτητή σε αυτή την ομάδα στο student book.   Το αρχείο που ανεβάζει ο κάθε φοιτητής θα πρέπει να αποθηκεύεται με το ονοματεπώνυμο και τον τίτλο της άσκησης  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5f5ddc28f771441b8bfb30f658b36a63%40thread.tacv2/conversations?groupId=34958182-d7bb-46c4-a477-cf6786b19e71&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

εκ του εργαστηρίου